Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Lidé z celého světa

Stránka naposledy upravena 13:58, 24 Led 2020 uživatelem mail@pragjesu.cz

  Verze jako 10:52, 26 Ún 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Autor: Lektorský tým projektu Stopy lidí (Klášter Pražského Jezulátka)
  (Mgr. Anna Růžičková, Mgr. Hana Říhová, Dominik Vachuda, Tereza Velebilová, Denisa Molatová)

  Rozsah přípravy: 

  Program se skládá ze tří vyučovacích hodin - dvě proběhnou bezprostředně po sobě, třetí následuje cca po týdnu. První hodina je více diskuzní, druhá je dynamičtější - se skupinovými úkoly zaměřenými na spolupráci. Třetí hodina nabízí možnost se za programem s časovým odstupem ohlédnout a upevnit získané poznatky.

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  • Napomáhání žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat je.
  • Napomáhání žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí. o
  • Uvědomování si sounáležitosti s dalšími lidmi, rozvoj respektu k lidem a prostředí, výchova k odpovědnosti za vlastní jednání. Uvědomování si neslučitelnosti rasové, náboženské či jiné intolerance s principy života v demokratické společnosti.
  • Uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, vedení k tvořivému přístupu ke společnosti, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života. o Utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým.
  • Rozvoj zájmu o aktivní zapojení do společenského dění.
  • Vedení k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost.
  • Rozvoj komunikačních, formulačních, argumentačních, dialogických a prezentačních schopností a dovedností.
  • Rozvoj týmové spolupráce.
  • Vedení k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení.

  Aktivity:

  1. Vyučovací hodina (60 min) - práce s mapou a příběhy lidí
  • Je zaměřena na přemýšlení nad životními podmínkami lidí z celého světa, na to, co máme s dalšími lidmi společné a v čem se lišíme 
  • Zahrnuje práci s mapou světa, charakter aktivit je z velké části diskuzní
  • Součástí jsou aktivity:
   • Motivace - motivační úvod k celému programu
   • Rozdělení do skupin - žáci se rozdělí do skupin, ve kterých budou pracovat po celý program a seznámí se s mapou světa
   • Výběr lidí - žáci si vyberou fotku člověka a přiřadí dle uvážení, ze které pochází země
   • Poznávání lidí - skupiny dále sestavují informace o vybraném člověku
   • Představení lidí a reflexe - diskuze v celé skupiny

  2. Vyučovací hodina - skupinové úkoly

  • Pohybově a kreativně zaměřené úkoly, ve kterých děti spolupracují ve skupinách
  • Témata se rozšiřují o reflexi situací různých lidí - např. neslyšících, lidí bez domova a řešení některých situací, ve kterých se můžeme ocitnout na cestách a v běžném životě (bezpečnost apod.)
  • Součástí jsou aktivity:
   • Situace na cestě - zadání úkolů
   • Skupinové úkoly - plnění 5 různých úkolů - každá skupina plní jiný
   • Reflexe a diskuze ke skupinovým úkolům
   • Zhodnocení programu a zpětná vazba

  3. Vyučovací hodina - návazný úkol - pohlednice z cesty

  • Cílí na ohlédnutí se za tématem po uplynutí časového odstupu (cca po 1 týdnu)
  • Zahrnuje skupinovou práci - psaní fiktivního pohledu z cesty cizince do Prahy

  Podrobný popis jednotlivých aktivit ke stažení (pdf)  = průvodce každou hodinou s odkazy na potřebné materiály a pomůcky ke stažení zde

  Pomůcky:

  Program pracuje s velkou mapou světa a dalšími pomůckami. Všechny připravené pomůcky k programu lze získat na stránkách projektu Stopy lidí (https://www.pragjesu.cz/projekt-stopy-lidi-2019/):

  • Celý popis přípravy
  • Mapa světa
  • Kompletní balíček pomůcek
  • Anotace s vazbou na RVP

  Kromě pomůcek, které najdete v balíčku, budete potřebovat:

  • 4-6 ks Orffových nástrojů
  • Šátek na zavázání očí
  • Fixy (cca 10)
  • 4-6 obvazů
  • Izolepu nebo “žvýkačku” na přilepení papíru na zem
  • Prstové barvy (popř. vodovky / tempery)
  • Notebook / počítač na přehrání videa

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Zde napište informaci pro jaký stupeň a ročník je příprava určena
  Rozvíjené klíčové kompetence Zde napište klíčové kompetence, které jsou během realizace přípravy u žáků rozvíjeny.
  Integrace průřezových témat Zde napište, pokud možno, jaká průřezová témata jsou do přípravy integrována
  Výstupy  Zde napište výstupy podle RVP, ke kterým realizace přípravy směřuje
  Mezioborové přesahy a vazby Zde napište, pokud možno, informace o tom k jakým jiným oborům (vyučovacím předmětům) a jakým způsobem může mít realizace této přípravy vztah.