Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Think green! - úvodní hodina

Stránka naposledy upravena 22:02, 14 Srp 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Slovní zásoba:
  Nová: 
  alternative, factory,
  pollute, solar energy, dice, power station, emergency, environment
   
  Opakování:
  finish, need, player, fish, die, near
   
  Fráze:
  It's your turn. 
  Tvoření příslovcí
  Přeloží věty s využitím odvozených příslovcí
   
  Čtení:
  Přečte s porozuměním 63/1,
  Mluvení:
  Zvládá jednoduché fráze využitelné při stolní hře.

  Rozšiřující učivo:

  Zadání rozšiřujícího úkolu na měsíc duben

  prezentace  na téma ochrana životního prostředí

   

  Aktivity:

  1. Aktivizační hra (nová slovíčka) - kymovka s použitím interaktivní tabule

  Zadání: Postupně přečtu a ukážu na slovíčka, jejichž významy máte na obrázcích. Po přečtění je ještě nechám odkryté. Až je zakryji vaším úkolem bude co nejvíce jich správně z paměti napsat.

  I will read the and point at the new vocabulary. Please listen carefuly, look and try to remember. When I hide it please writ it down on the paper.

  2. Problémový úkol

  Zadání:

  Look up the word in your dictionary that can summarize all the words on the white board.

  Najděte ve slovníku slovo, které by mohlo být slovem nadřazeným ke slovům, která máme na tabuli

  3. Vyhledávání slov v textu na str. 63 - dohadování významu z kontextu

  Zadání:

  Read the text on the page 63, search for the new vocabulary and try to gues its meaning from the context.

  Pokuste se v textu na str 63 najít slova, která jsou na tabuli a domyslet jejich význam z textu.

  4. Doplňování českého významu slov a výslovností 

  Zadání: 

  Open your vocabulary notebooks, write down the new words with their pronunciation and with the czech meaning.

  Otevřete si slovníčky. Zapisujte si nová slovíčka a jejich významy.

  5. Komunikační hra ve dvojicích na naučení nových slovíček

  Zadání: 

  Take the paper which you wrote the new vocabulary on and attach to each of these words the number from 1 to 6.

  Opište z tabule nová slova a přiřaďte jim čísla 1 - 6.  (možno motivovat - 1 nejdůležitější, 6 nejméně důležité  nebo 1 nejobtížnější, 6 nejméně obtížné) Házejte si kostkou. Podle čísla, které padne, máte za úkol přeložit slovo svého souseda.

  varianty: přeložit slovo v celé větě v textu, použít slovo v novévětě

  Ukázat příklad.

  5. Reflexe - úvod k tématu z gramatiky - tvoření příslovcí

  Na tabuli otázky.

  Zadání: Pokuste se ve dvojicích o překlad těchto 2 otázek.

  How was the game? Did it go nicely? 

  6. Diskuze o str. 63

  Who will now the first what is the page number 63 about? Is it a game? Will you know how to play? 

  7. Samostatné čtení a překlad textu The Green game - vysvětlení hry, pokus o překlad

  Pomůcky:

  Prezentace s novými slovíčky

  Učebnice str. 63

  Papíry A5 pro každého žáka

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 3
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení
  Integrace průřezových témat Environmentální výchova
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby  

   Příprava k tematickému plánu

   Další tipy k tématu lekce: