Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

MKV v AJ 2015-Hodina 5 (Past tenses)

Stránka naposledy upravena 22:44, 25 Bře 2016 uživatelem Lenka Hessová

  Autor: Cvrček, Vosáhlo

  Rozsah přípravy: 45 min

  Časový rozvrh hodiny:

  • 0-5 – Docházka, zápis do třídní knihy a úvod do hodiny. 
  • 5-15 – Úvodní rozehřívací aktivita. 
  • 15-35 – Druhá a hlavní aktivita. 
  • 35-45 – Třetí aktivita. 

  Popis přípravy:

  Primární cíl hodiny: Žáci si procvičí použití minulého času v oznamovací větě, otázce a záporu. 

  Sekundární cíl hodiny: Žáci si procvičí anglickou výslovnost vybraných států, které následně použijí při tvoření vět. U tvoření vět žáci pracují s historickými, kulturními a zeměpisnými odkazy. 

  1) Úvod hodiny

  Na začátku hodiny bychom seznámili žáky s tématem hodiny, kterým je minulý čas. Nejednalo by se o první hodinu, kdybychom minulý čas probírali. Naší hodině by přecházela minimálně jedna vyučovací hodina, kde bychom probírali úvodní teorii a použití minulého času. Zároveň bychom žáky seznámili s cílem hodiny, kterým by bylo procvičení si minulého času. 

  2) První rozehřívací aktivita

  Jako první jsme zvolili aktivitu, do které se zapojí všichni studenti. Zároveň jsme chtěli dodržet zadání, aby se každá aktivita určitým způsobem dotýkala multikulturní výchovy. U rozehřívací aktivity to bylo nejtěžší, neboť jsme chtěli zachovat její krátkost a rychlost. Pro tuto aktivitu jsme připravili slepou mapu a tabulku s celkem s 84 státy. Tabulka vychází velikostně na A4 a každý žák by měl jednu kopii. Pokud by toto nebylo možné (z hlediska omezení kopírování, nebo jiných problémů), mohl by učitel tabulku promítnout přes dataprojektor.

  Žáci jsou následně instruováni, aby četli jeden po druhém název státu v angličtině. Každý žák čte pouze jeden název a snaží se ho vyslovit co nejlépe. V tu samou chvíli drží učitel vytištěnou slepou mapu, tak aby na ní všichni žáci dobře viděli. Prstem učitel ukazuje na světadíl a prst vždy po čase přesouvá na jiný světadíl. 

  Vtip cvičení je v tom, že pokud se stát který má žák zrovna přečíst nachází na světadílu na který učitel zrovna ukazuje, musí namísto přečtení názvu nahlas zabzučet. Žák tedy musí věnovat pozornost, jak státům které byly přečteny, tak světadílu na který učitel zrovna ukazuje. To zajistí dostatečnou pozornost všech žáků, což je pro rozehřívací cvičení ideální.
  Učitel zde klade důraz na rozdílnou výslovnost států v českém a v anglické jazyce. 

  Primární cíl: Rozehřívacím cvičením uvést žáky do pozornosti a „přepnout“ je do anglického jazyka. Základním pedagogickým cílem daného cvičení je procvičení anglické výslovnosti. 

  Kulturní cíl: Žáci si procvičí umístění jednotlivých států na naší planetě. 

  Kompetence/Dovednost: Komunikativní – anglická výslovnost. 

  3) Druhá a hlavní aktivita

  Naše druhá a hlavní aktivita se týká hlavního tématu hodiny – minulého času. V předchozí hodině jsme jej probrali teoreticky, a proto bychom jej zkusili v dnešní hodině probrat více prakticky. Pro tuto aktivitu jsme si zvolili metodu, u které budou žáci aktivně tvořit věty v minulém čase. Učitel si musí připravit sadu karet, ze kterých budou žáci tvořit věty. Celkově si připraví tři „balíky“ karet. Prvním je podmět - např. „He, We, John, Ahmed“ apod. Druhým balíkem jsou slovesa v minulém tvaru např. „played, visited, liked“ apod. Třetím balíkem je zbytek věty např.“ to the mosque, the musem in London“ apod. Věty musí učitel záměrně vymyslet tak aby dávaly smysl a aby bylo vždy možné spojit typické jméno některého státu s určitým geografickým místem. 

   

  Učitel poté vyzve tři žáky, aby si stoupli před tabuli, čelem ke třídě, a každému dá zamíchaný balík karet. První žák drží podměty (na obr. 3 vyobrazeny modře), druhý žák drží slovesa (na obr. 3 vyobrazená zeleně) a třetí žák drží zbytek vět (na obr. 3 vyobrazen červeně). Jednotliví žáci poté musí skládat celé věty, tím že instruují žáky před tabulí, aby postupně míchali svůj balík a tím ukazovali nová slova. Pomocníkem při tvoření vět jim jsou právě typická jména a geografické názvy, které jim lépe pomohou určit, které věty k sobě patří. Učitel se musí zaměřit i na problém stereotypů, které tyto jednoduché věty nepochybně přináší. Učitel zároveň musí dávat pozor a uznat případně i jiné věty, které by také šly vytvořit, byť tak nebyly zamýšleny. Je také důležité po chvíli tři žáky u tabule prostřídat, aby se také zapojili do cvičení. 

  Primární cíl: Žáci si prakticky tvoří věty v minulém čase. Žáci je poté také nahlas čtou a případně vysvětlují, proč zvolili danou větu v daném složení.

  Kulturní cíl: Žáci přiřazují nejpravděpodobnější jména k zeměpisným místům. 

  Kompetence/Dovednost: Komunikativní – anglická výslovnost, tvoření anglických vět v minulém čase a Kompetence k řešení problémů – Tvoření vět. 

  4) Třetí a závěrečná aktivita: 

  Naše třetí aktivita byla práce s textem. Jako text jsme vybrali krátkou povídku "The Short Happy Life of Francis Macomber" od Ernesta Hemingwaye. V dané povídce měli žáci identifikovat všechny národnosti, které se zde vyskytovaly. Žáci si zakroužkují výskyt minulého času a následně si výsledky zkontrolují s učitelem. 

   

  Primární cíl: Identifikovat výskyt minulého času v psaném textu, zejména identifikování sloves ve tvaru minulého času.

  Kulturní cíl: Rozpoznání národnosti postav v psaném textu.

  Kompetence/Dovednost: Komunikativní a kompetence k učení– práce s textem a identifikování minulého času. 

   

  Pomůcky: Slepá mapa, vytištěné názvy států, připravené karty pro procvičování minulého času, okopírovaná povídka.

   

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ: 7. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Minulý čas, správná výslovnost, opakování doposud získaných znalostí z ostatních předmětů
  Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis, Dějepis

   

  Klíčová slova
  • kaj/mva

  Soubory 5

  SouborVelikostDatumAutor
   baliky-karet.jpg
  Druhá a hlavní aktivita: balíky karet
  43.19 kB09:33, 23 Bře 2016Lenka Hessová
   slepa-mapa.jpg
  První rozehřívací aktivita: slepá mapa
  39.46 kB09:33, 23 Bře 2016Lenka Hessová
   tabulka..jpg
  První rozehřívací aktivita: tabulka
  96.46 kB09:35, 23 Bře 2016Lenka Hessová
   text.jpg
  Povídka
  139.3 kB09:34, 23 Bře 2016Lenka Hessová
   vety-vosahlo-cvrcek.docx
  Druhá a hlavní aktivita: ukázkové věty
  14.21 kB09:17, 4 Dub 2016Lenka Hessová