Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Letters

Stránka naposledy upravena 15:25, 31 Pro 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Autor: Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  jedna vyučovací hodina

  Popis přípravy: 
  Cíle:

  Cíle: žák/žákyně

  • Při poslechu písně doplní chybějící slova
  • Rozděluje slova podle zvoleného schématu do skupin, skupiny doplňuje
  • Odhadne význam slov - spojí slovo a jeho definici
  • Vyhledá rozdíly a shodné znaky mezi různými typy dopisu (formální, neformální)
  • Vytvoří plakát, který ukazuje různé části dopisu (např. oslovení, odesílatel, rozloučení - vše s několika příklady
  • Napíše krátkou odpověď na formální i neformální dopis, při psaní dodrží styl dopisu

  Aktivity:

  1. A song Return to sender   - listen to the song, fill in missing words - viz Worksheet - pro přehrání možno využít tohoto odkazu.

  Students guess the topic of the lesson (letters)
   
  2. Working with vocabulary from the song - choose the words connectd with letters, put them in goups - it depends on students (for example Action, Envelope, or Ajectives, Nouns …)
  Speaking in pairs, then students try to add more words into groups - if they know, at least one in each group
   
  3. One more question:
  Can they guess what "special d" means? Explanation:
  Special Delivery is a postal service for urgent postal packets. Its meaning varies among postal services and is different and separate from Express mail delivery service offered by many postal administrations. Essentially it means that a postal packet is delivered from a post office to the addressee immediately once it arrives at the post office responsible for delivering it, rather than waiting for the next regular delivery to the addressee.
   
  4. Working with definitions of words here Matching game - match a word and a definition
   
  Working with two letters (viz Worksheet) - in groups, identifying  differences between formal and informal letters.   (the idea that different letters are written for different purposes).
   
  5. Students work in groups, they choosewhich task they want to do (the second one is their homework)  
  1. Make a poster to show letter features address, opening line and examples, closing line and examples, use of paragraphs, date.
  2. Write both anwers - to the formal and to the informal letter

  Pomůcky:

  počítač s připojením na internet, reproduktory, pracovní list pro každého žáka, psací potřeby, interaktivní tabule (pro Matching game)

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období sedmý, osmý ročník ZV
  Rozvíjené klíčové kompetence Komunikativní - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků
  K učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  Integrace průřezových témat OSV - osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium
  Výstupy produktivní - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
  Receptivní - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
  Mezioborové přesahy a vazby  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   Worksheet Letters Ket.doc
  Žádný popis
  27.5 kB15:23, 31 Pro 2010Mgr. Petra Boháčková