Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

English across curriculum - Science and Maths

Stránka naposledy upravena 16:49, 19 Črvn 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  jedna vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/žákyně
  • Vybírá z nabídnutých měřících přístrojů ty, které slouží k měření času
  • Přístroje pojmenuje v anglickém jazyce
  • Odpovídá na otázky, používá správné jednotky času
  • Vyřeší matematickou úlohu v anglickém jazyce

  Aktivity:

  Aktivity:
  Stránka 1: Jednotky času – přesunováním písmen složit jednotky času (Použitá slovní zásoba: second, minute, hour, day, week, decade, century, month, year)

  Stránka 2: Přístroje, sloužící k měření času: nejprve najít tři přístroje, které k měření času neslouží, přiřadit k nim název. Pak přiřadit názvy k přístrojům, které k měření času používáme. (Použitá slovní zásoba: mobile phone, sundial, alarm clock, scales, hour glass, stop watch, watch, thermometer, ruler)

  Stránka 3: Odpovědi na otázky „Jak dlouho ti trvá …?“ – žáci sami zapisují odpovědi, sdílení buď ve dvojicích nebo celá třída, odpovědi možno vpisovat přímo na stránku (Seznam otázek: How long does it take to you to change your shoes?, How long does it normally take to you eat breakfast?, How long do you usually sleep?, How long is it to the end of the month?, How long is it until your next birthday?, How long is it until the next school holiday?)

  Stránka 4: Vyřešte úlohy – 4 matematické úlohy, žáci řeší ve skupinkách, jedna skupinka jednu úlohu, společné sdílení. Kontrola vždy kliknutím na obrázek, který danou úlohu představuje. (Seznam úloh: 1. The party starts at 7:30 p.m. and lasts for three hours and fifteen minutes. What time does it finish?
  2. The film lasts for 87 minutes. It ends at 10:45 p.m. What time does it start?
  3. Sarah has a 45-minute Maths lesson four times a week. How many hours of Maths does she have at school every week?
  4. The sun rises at 4:54 a.m. and sets at 8:13 p.m. How many hours of daylight are there?)
   

  Pomůcky:

  Program pro interaktivní tabuli Active board

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období ZV, šestý ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence Přispívá k diskuzi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu (KK sociální a personální)
   
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
  Mezioborové přesahy a vazby matematika, fyzika

   


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   English across the curriculum 2_1.flp
  Žádný popis
  187.37 kB15:42, 10 Črvn 2010Mgr. Petra Boháčková