Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Dnešní role královské rodiny ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Stránka naposledy upravena 08:40, 20 Pro 2018 uživatelem k.bigasova@gmail.com

  Autor: Kristýna Bigasová

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Seznámení  žáků se základním rodokmenem a osobnostmi rodu Windsorů a funkcemi královské rodiny a také s obecnými znalostmi o královské rodině, jelikož v dnešní době je královská rodina mediálně velmi populární, a tudíž není neznámá pro žáky tohoto věku. Na tématu si žáci zároveň zopakují slovní zásobu týkající se rodiny a rodinných vztahů, které jsou učivem v nižších ročnících a také si zopakují přivlastňování (possesive forms). Žáci si obohatí slovní zásobu novými výrazy např. šlechtické tituly aj. .

  Aktivity:

  Úvod (2 min)

         Na úvod hodiny seznámím žáky s účelem mého působení v této konkrétní hodině.  Přivítám se s žáky anglicky (a zeptám se jich, jak se mají) a také se anglicky zeptám, kdo dnes chybí. Zapíši do třídní knihy, kam napíši i hlavní téma hodiny. To ale žákům neřeknu, neboť je nechám, aby ho vyvodili sami v následující aktivitě.

  1. Úvodní motivační aktivita (5 minut)

  Název: Hádej, kdo jsem + kdo ke mně patří

  Cíl: Vyvození tématu hodiny, opakování slovní zásoby a tvoření otázek

  Pomůcky: Kartičky členů královské rodiny přilepené na zdech kolem místnosti        

  obrázkem ke zdi tak, aby nebyly ihned vidět.

  Popis: Já budu představovat panovnici Alžbětu II .. Žáci se svými otázkami pokusí zjistit, kterou postavou jsem.  Já budu odpovídat pouze ano nebo ne.

  Očekávání: tvoření jednoduchých otázek, které by již měli znát a umět strukturovat. Např. Are you a girl/boy/ man/woman ? Are you a historical figure? Are you alive now?

  Pokud po uplynutí cca. 3 minut nebudou děti vědět, dám jim jednoduché nápovědy jako např. United Kingdom, London, Buckingham Palace atd.

  Po zjištění, kterou postavu jsem představovala vyzvu žáky, aby ze zdi sundali obrázky, společně si je prohlédli a zkusili přijít na téma dnešní hodiny. Následně tedy vyvodíme téma královská rodina, které zapíši na tabuli.

  2. Aktivita (8 minut)

  Název: Brainstorming

  Pomůcky: Kartičky s fotografiemi členů královské rodiny

  Cíl: Zjištění znalostí dětí, pojmenování členů královské rodiny, oživení slovní zásoby na téma rodina – rodinné vazby

  Popis: Postupně spolu projdeme fotografie jednotlivých členů královské rodiny zeptám se jich anglicky, zda dokáží pojmenovat kdo je na fotografii a co o dané osobě ví. Informace může říct žák, který má kartičku právě v ruce nebo kdokoli jiný ze třídy. Předpokládám, že některé osoby budou znát více a jiné méně. (např. prince Andrewa či princeznu Annu…). U méně známých informace doplním. Zaměříme se také na určení rodinných vztahů formou hry, (např. Prince William is Prince Harry’s brother)

  3.Aktivita (15 minut)

  Název: Sestavení rodokmenu, vyhledávání informací – skupinová práce

  Pomůcky: Karty s fotografiemi členů královské rodiny, velký papír, lepidlo, tablety, psací potřeby, pracovní šablony, papírky s královskými tituly pro přiřazování

  Cíl: Uvědomění si hierarchie královské rodiny, výroba plakátu pro další využití, vyhledávání a třídění informací

  Popis: Třídu rozdělím do dvou skupin. Z lavic vytvořím dvě stanoviště. Jedna skupina se pokusí sestavit rodokmen z fotografií a vyhledat nejen jména, ale i přiřadit jejich tituly (např. Prince of Wales, Duke of Cambridge apod.), zjistí významy slov duke, duchess, her royal majesty apod. . Druhá skupina bude vyhledávat základní informace ke třem nejvýznamnějším členům královské rodiny (Alžběta, Charles, William – královna + následníci trůnu) s tím, že někteří budou vyhledávat informace a někteří budou zapisovat do předem připravených šablon. Po kontrole správnosti, rodokmen nalepíme na tabuli a jednotlivé osoby pojmenujeme pod fotografie a přidáme i vyhledané informace od druhé skupiny. Každá skupina si poté vybere jednoho mluvčího, který shrne získané poznatky.  Výsledný plakát může zůstat v jazykové učebně pro další využití.

  4.Aktivita (10 minut)

  Název: Shrnující kvíz

  Pomůcky: tablety, kvíz vytvořený v programu Smart notebook 17, který tato základní škola používá

  Cíl: Fixace získaných vědomostí

  Popis: Žákům rozdám tablety, do kterých si stáhnou ze sdílených dat mnou vytvořený kvíz a pokusí se ho sami vypracovat formou přiřazovaní nabízených výrazů z tabulky k otázkám. Správnost vypracování kvízu zkontrolujeme poté společně na interaktivní tabuli.

  5.Aktivita (5 minut)

  Název: Hodnocení a shrnutí hodiny

  Cíl: Sebereflexe

  Popis: Zeptám se žáků, co nového jim vyučovací hodina přinesla, co nového se dozvěděli, co se jim líbilo a nelíbilo, jak se jim pracovalo ve skupinách, vyzvu je k zhodnocení práce své i druhých. Co by příště udělali jinak. Na úplný závěr i já hodinu zhodnotím, co se podařilo, co nikoliv a proč. Na závěr vyučování rozdám žákům list se shrnutím hodiny, který jsem si předem připravila.

   

  Pomůcky:

  Fotografie členů královské rodiny, dotazníky, tablety, Smart tabule, velký papír, lepidlo, nůžky, psací potřeby, lístečky s královskými tituly (Přílohy 1-3)

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 2. stupeň ZŠ
  Rozvíjené klíčové kompetence

  komunikativní, k řešení problémů, k učení, pracovní, občanské

  Integrace průřezových témat Reálie Spojeného království, dějepis
  Výstupy  Žáci jsou schopni orientovat se v základním rodokmenu královské rodiny, který si sami během hodiny vytvořili. Na konci hodiny budou žáci znát významné členy rodu Windsorů (Alžběta II., princ Filip, princ Charles, princezna Diana, vévodkyně Camilla,  princové William a Harry, vévodkyně Kate, vévodkyně Meghan, hrabě Edward, vévoda Andrew a princezna Anna). Boudou znát a umět správně používat tato slovíčka (royal, throne, heir, her royal majesty, hir royal highness, duke, duchess, House of Windsor, reign, earl)
  Mezioborové přesahy a vazby Anglický jazyk

   

   

  Příloha 1: Papírky s královskými tituly potřebné k aktivitě č. 3

  Her Royal Majesty

  Duchess of Cornwall

  Duchess of Cambridge

  Duke of Sussex

  Duke of Edinburgh

  Duchess of Sussex

  Princess of Wales

  Duke of York

  Duke of Wessex

  Prince of Wales

  Duke of Cambridge

  Princess Royal

   

   

  Příloha 2: Šablony potřebné k aktivitě č. 3

   

  Queen Elizabeth II.

   

   

   

                                                                                    

  Find the answers for the following questions:

  What is her full name?

   

  What is her title?

   

  When and where was she born?

   

  When did she become the Queen?

   

  How long has she been reigning?

   

  How many children does she have and who will be the next on the throne?

   

  Where does the queen live?

   

  What is the surname of the Royal Family?

   

  Is she a head of any other countries?

   

  Find some interesting facts about her.

   

   

   

   

   

  Prince William

   

                                       

  What is his full name?

   

  When and where was he born?

   

  What is his relationship to the queen?

   

  What royal titles does he have?

   

  What is the name of his wife?

   

  Where did Prince William and his wife meet ?

   

  Name any of his former jobs.

   

   

   

   

   

  Prince Charles

   

                     

   

  Find the answers for the following questions:

   

  What is his full name?

   

  What royal titles does he have?

   

  When and where was he born ?

   

  Who is he married to?

   

  What is his relationship to the Queen ?

   

  How many children does he have and what are their names?

   

  Who was he married to?

   

  Which sport does he like to play with his sons?

   


   

   

   

   

  Příloha 3: List se shrnutím hodiny k aktivitě č. 5

   

  Lesson Summary

   

   

                                                                                                                                             

   

  Vocabulary:

  • Royal – královský
  • Throne – trůn
  • Her Royal majesty – její královské veličenstvo
  • Duchess – vévodkyně
  • Duke – vévoda
  • Her Royal Highness – její královská výsost
  • Heir – dědic
  • Earl – kníže
  • Reign – vládnout
  • Monarch – vládce

   

  • The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a constitutional monarchy. Queen Elizabeth II. has been the longest reigning British monarch. The next throne heir is prince Charles.

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova