Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Příroda - HV

Stránka naposledy upravena 07:39, 25 Led 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Tato příprava byla vytvořena Václavou Procházkovou v rámci kurzu NTV na PedF UK.

  Rozsah přípravy: 

  Blok - 2. vyučovací hodiny

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Rozvíjení hudebních a pohybových schopností, fantazie, podněcovat žáky k tvořivému myšlení (melodie vzestupná,sestupná,kánon,pomlka půlová, strunné nástroje smyčcové)

   

   

  Co děti zažijí:pohybovou průpravu, práci ve skupině, poslech, hry, rozvíjení fantazie

  Nutné pomůcky:

   

  1. hod. - karty s obrázky a názvy not (vytvořila sama, např. čtvrťová + obrázek, stupnici C-dur + obrázky not), nahrané zvuky, čepice, sáčky, papíry, Orff.  nástroje, CD - přehrávač

   

  2. hod. – skládačka písničky, obrázky květin, CD, flétny, Orff. nástroje

   

  Aktivity:

  První hodina

  Seznámení s cílem hodiny: Melodie vzestupná,sestupná,kánon

  1.Motivace

   

  zkouška paměti – otázky + odpovědi např. Notová osnova má kolik linek? Houslovému klíči říkáme…, Co znamená slovo repetice? Notu čtvrťovou vyjadřujeme slabikou…

  hra s kartami, hledání správného přiřazení obrázku not + název (čtvrťová + obrázek noty, c´- c´´+ obrázek noty),

  postupné seřazení, Zařazení nové látky navážu - podle ukázky hudby – melodie vzestupná, sestupná (Vyletěla holubička - HV pro 3.roč.SPN, Ovčáci čtveráci, V zahradě – HN pro ZUŠ, pracovní listy za dom. úkol na procvičení, viz.příloha materiálů), zápis ukázky do sešitu

  ukázky nahraných zvuků, např. auto, vlak, sanita, bouchání žel. tyčí, pila, šumění lesa, troubení jelenů, bouře

  ukázky hud. nástrojů, např. lesní roh, basa, flétna, klavír, atd.

  děti rozpoznávají zvuky formou soutěže (získávají + aktivitu)

  hra na ozvěnu – melodická: 1.jeden žák – zvolání, ostatní vytváří ozvěnu, např. haló, hola hej, slyšíš mě, buch  2.rytmická – hra na tělo(HV-pro 3.r.ZŠ,SPN str.15)

  2. Na horách

  Vyprávění krátkého příběhu o lidech, které láká dobrodružství. Jedním z nich byl i skladatel Vítězslav Novák, který podnikal výpravy do hor. Ve Vysokých Tatrách málem přišel o život. Pod tímto dojmem napsal jednu orchestrální skladbu.(CD – HV pro 3. Roč., SPNč.3).

   

  Děti hádají, co hudba znázorňuje a co se tam dělo.

   

  Po uhádnutí třemi  žáky, jsou dále motivováni k zamyšlení, jakým způsobem je možné v hudbě vyjadřovat např. bouři, vítr, tekoucí vodu, zpěv ptáčků, atd. Postupně dojdou k vyjádření několika způsoby, např. různé hud. nástroje, dynamika, tempo, atd.

   

  ½ Dětem rozdám sáčky igelitové i papírové, noviny, Orff. hud.nástroje, - pokus o vyjádření špatného počasí – kapky deště, sílící déšť, bouřka

   

  ½ Rozdám různé čepice, noviny – pohybové ztvárnění, chození pomalé, mezi kapkami deště, v bouřce

   

  3.Slunce za hory – kánon, zpěv, pohyb. Doprovod

  Nové učivo:

   

  Metodika nácviku kánonu:

  • 1. skup. a – b – c

    

  • 2. skup.        a – b –c

    

  • 3. skup.                   a – b – c

    

  ·         Píseň – Slunce za hory – přečtení a rozdělení na tři řady a podle nápovědy vyzkoušíme, můžeme zkusit i s pohybovým doprovodem, pokud zbyde čas na další vysvětlení. Při zpěvu této písničky můžeme sedět v kruhu, nebo stát. Všichni se vzájemně drží tak, že mají za zády zkřížené ruce. Při slovech „slunce za hory“ se mírně pohupujeme vpravo a vlevo. V další sloce naznačujeme pohybem těla směry, o kterých  se v písni zpívá.

   

  Závěr hodiny: zhodnocení práce v hodině (klady i zápory)

  Druhá hodina

  Seznámení s cílem:Strunné nástroje smyčcové, pomlka půlová

   

  1. Motivace

  Rozezpívání

  Skládačka písničky – rozstříhanou písničku dát ve skupinkách správně dohromady a nakonec ji zazpívat jako kánon (Dú kravičky, dú)

  Zpěv  a  pohybový doprovod na písničky (Petrklíč, Sedmikráska)viz. příloha

   

  1. Rozdám dětem obrázky různých květin – nejdříve podle názvu květiny odpovídají na otázku v rytmu,např. Jak se jmenuje? – Jme – nu - je se rů - že,ko – pre – ti -na, atd.

    

  2. Obrázky položí na zem a já(vyučující)začnu vyťukávat rytmus na dřívka, je možné zapojit i žáky,při hře na jiné hudební nástroje (hudebně nadanější). Žáci se shromažďují u správných obrázků, dle rytmu.

    

  Rozvíjej se poupátko – uplatnění vlastní nápaditosti, při této písničce se snaží žáci svým pohybem tuto píseň vyjádřit při hudbě a opakovaně i bez hudby – vyjadřovat hudbu i bez doprovodu.CD – karaoke pro děti - Pohádkové písničky

   

  2. Poslech hudby: Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období(Jaro) – ukázka z CD

  Rozbor skladby – Co vše žáci slyšeli v hudbě při poslechu a rozpoznali?

  Jaké hudební nástroje jste slyšeli?

  Nové učivo:

   

  Rozdělení strunných nástrojů – smyčcové nástroje – stručná charakteristikaurčitých nástrojů (žáci si vloží do sešitu okopírovaný text od vyučující)

  3. A opět květiny kolem nás- zpěv, teorie, pohyb. doprovod, tanec

  Nové učivo:

   

  Půlová pomlka – vysvětlení a ukázka umístění pomlky v notové osnově na tabuli, poučení o délce trvání dvě doby – odpovídá půlové notě délkou, hledáme v písni

   

  Vpletla v kytku z rozmarýny – nejdříve písničku vytleskáme jako rytmické cvičení, dále procvičíme text.

   

   

  Chlapci jsou rozděleni pro hru na hudební nástroje orff. – hudební doprovod, dívky tančí viz. přílohy(+ nácvik v hodině TV)

   

  Šel zahradník do zahrady – dle možnosti času viz. příloha

   

  4. Závěr hodiny zhodnocení: (klady a zápory)

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  -  

  Vzdělávací období  3. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence  

  Kompetence k učení:

   

  • Vybírá a využívá vhodné prostředky pro efektivní učení

    

  •  

  • Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly,uvádí je do souvislostí

    

    


  Kompetence k řešení problémů

   

  • Využívá získané dovednosti a vědomosti k objevování různých variant řešení

    

   

   

  Kompetence komunikativní:

   

  • Formuluje a vyjadřuje své myšlenky

    

  •  

   Rozumí různým typům textů a záznamů, zvuků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

    

  Kompetence sociální a personální:

   

  • Účinně spolupracuje ve skupině

    

  • Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

    

  • Ovládá a řídí svoje jednání a chování

    

  Kompetence občanské:

   

   

  • Projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost

    

  • Aktivně se zapojuje do kulturního dění

    

   

  Kompetence pracovní:

   

  • Používá hudební nástroje a vybavení

    

  • Dodržuje vymezená pravidla

    

  • Adaptuje se na změněné, nebo nové pracovní podmínky


   

  Integrace průřezových témat  
  Výstupy

  Reaguje pohybem na znějící hudbu

   

  • Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

    

  • Využívá jednoduché hud. nástroje k doprovodné hře

    

  • Improvizuje na poslech hudby

    

  • Rozpozná zvuky a různé hud. nástroje


  Mezioborové přesahy a vazby  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 9

  SouborVelikostDatumAutor
  seminarka hudebka 009.jpg
  Žádný popis
  116.49 kB15:38, 29 Bře 2010Mgr. Jindřich Strejček
  seminarka_hudebka.jpg
  Žádný popis
  213.62 kB15:38, 29 Bře 2010Mgr. Jindřich Strejček
  seminarka_hudebka_001.jpg
  Žádný popis
  234.64 kB15:38, 29 Bře 2010Mgr. Jindřich Strejček
  seminarka_hudebka_002.jpg
  Žádný popis
  263.05 kB15:37, 29 Bře 2010Mgr. Jindřich Strejček
  seminarka_hudebka_004.jpg
  Žádný popis
  223.35 kB15:37, 29 Bře 2010Mgr. Jindřich Strejček