Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Ozdravný pobyt předškolních dětí

Stránka naposledy upravena 16:07, 20 Říj 2009 uživatelem Bohunka Trelová
  Obsah
  Žádné titulky

  Popis činností během týdenního pobytu předškolních dětí v přírodě.

  Škola v přírodě, téma INDIÁNI

  Dílčí cíle vzdělávání, které byly pobytem naplňovány:

  Dílčí cíle

  Oblast biologická
  vědět o nutnosti udržovat své tělo ve zdraví
  znát, co člověku pomáhá být v bezpečí a co mu škodí
  neodmítat zdravou výživu
  rozvíjet a kultivovat pohybovou koordinaci s hudbou
  zvyšovat svoji tělesnou zdatnost
  uspokojovat osobní potřebu pohybu
  odhadovat rizika ohrožující bezpečnost

  Oblast psychologická
  chtít rozumět okolnímu světu, tomu, co vidí, slyší, hmatá, cítí
  všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo
  připravit, záměrně se soustředit na určitou dobu, uskutečnit a dokončit činnost
  rozlišovat směry a vzdálenosti, orientovat se v prostoru
  vážit si sebe pro to, co umím
  mít představu, že city souvisí s tělesnými projevy
  hodnotit své chování
  snižovat závislost na dospělém

  Oblast interpersonální
  uznávat práva druhých
  hodnotit své chování i chování druhých
  chápat, že rozmanitost lidských ras a kultur jsou hodnotami
  chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou
  uplatňovat nonverbální komunikaci
  postarat se o sebe i o druhé podle svých sil

  Oblast sociálně-kulturní
  vědět, jak lidé žili dříve
  respektovat dohodnutá pravidla chování

  Oblast environmentální
  upozorňovat na situace, kdy dochází k poškození životního prostředí
  pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku ( ekosystému)
  mít povědomí o rozdílech mezi živou a neživou přírodou a o základních podmínkách pro existenci života
  vědět o různosti kultur, ras, etnik
  vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody
  aktivně hledat řešení
  odhadovat rizika i přínosy zvažovaných řešení
  Popis činností.

  Celý pobyt probíhal v „indiánském“ duchu. Děti se seznámily se způsobem života indiánů, jejich vztahem k přírodě, ke společenstvu, chováním a vystupováním, s písněmi, tanci, šamanstvím, způsobem oblékání apod.
  Celý pobyt byl motivován přírodou. Každý den večer děti obdržely pírka různých barev do čelenky, zachytily své dojmy na kus utrženého papíru, na konci pobytu si z nich děti „svázaly“ indiánský zápisník ( jednotlivé listy byly pomocí přírodního lýka svázány ke klacíku přinesenému z lesa). Každý den jsme začínali i končili indiánským pokřikem, denně jsme hráli a zpívali indiánské hry a písně.

  1. DEN POZNÁNÍ
  - ubytování, poučení o bezpečnosti a vhodném chování
  - mapování terénu ( chata a okolí )
  - vytvoření „zásad správného indiána“, připevnění na jutové plátno, ozdobení pírky a korálky
  - výroba indiánských čelenek z vlnitého papíru
  - výroba vlastní mapy našeho působiště
  - zhotovení totemu z nosného sloupu v herně (obalení pomalovaným pruhem balicího papíru, doplnění přírodninami)
  - rozhovor s dětmi o životě indiánů s využitím obraz. materiálů
  - sed v kruhu, indiánské písně a hry, dramatické hry zaměřené na vnímání svého těla, ostatních indiánů, okolí,
  - vymýšlení indiánských jmen, pokus o charakterizování své osoby

  2. DEN STROMŮ
  - rozlišování jednotlivých druhů stromů, práce s Atlasem stromů, jejich užitek pro člověka, plody a jejich využití
  - sběr přírodnin vhodných jako hudební nástroj pro indiány ( šišky, klacíky, kameny, větvičky se suchými listy, suché listy, drobné kamínky jako náplň do chřestidel vyrobených z roliček toaletního papíru, )
  - stavba týpí v lese z větví, ozdobení stuhami, mechem a jinými přírodninami
  - hod oštěpem na cíl ( lov bizonů )
  - hod šiškou do dálky
  - frotáž pomocí voskových pastelů – kůra stromů, pozorování různých struktur kůry, na chatě frotáž z nasbíraných listů
  - čerpání energie ze stromů ( objímání stromů )
  - vyhledávání materiálů pro výrobu vlastního amuletu

  3. DEN KVĚTŮ A ROSTLIN
  - vycházka  na louku, pozorování lučních květin, práce s Atlasem rostlin, sběr rostlin pro tvorbu herbáře ( léčivé byliny pro našeho šamana )
  - lisování květin, rozhovory o prospěšnosti léčivých bylin
  - výroba indiánského kamaráda z pařezu (zdobení zpráchnivělého pařezu květinami a travou)
  - sběr lesních jahod, jejich listí a listí z lesních plodů na výrobu čaje
  - ruční tkaní rohoží z dlouhých stvolů trav
  - noční cesta za pokladem Irokézů – lesních indiánů

  4. DEN ZVÍŘAT A HMYZU
  - velká výprava po stopách „Velké medvědice“, která nám zanechávala vzkazy v podobě piktogramů ( úkoly pro děti; př. Nákres ucha znamenal „poslouchej, co slyšíš?“)
  - pozorování hmyzu, využití lupy, rozhovory o stádiích vývoje, poznávání druhů (motýli, housenky, vosy, vážky, brouci, včely v úlu – užitek pro člověka, pozorování opuštěného vosího hnízda)
  - pozorování ptáků, způsob letu, názvy, práce s knihou „Ptáci“
  - ptačí péro – symbol pravých indiánů, využití při rituálním „tanci ptáků“
  - hra na zvířátka, napodobování jejich pohybů, vydávání zvuků
  - v lese jsme vyhledávali stopy po zvěři

  5. DEN KAMENŮ
  - sběr kamenů, pozorování struktury, čerpání energie z Matky Země
  - využití kamenů jako rytmických nástrojů při zpěvu písní
  - sestavování obrazců z kamínků
  - hod kamene na cíl – odháníme vlky
  - půda jako zdroj „jídla“ ( zelenina, obilí, koření apod.)


  PA060075.JPGPA060086.JPGPA050069.JPG

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova