Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Tematický plán AJ - Fraus 7. roč.

Stránka naposledy upravena 13:50, 16 Črvec 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Škola: KZŠ Nativity

  třída: 7.A

  vyučující: Jindřich Strejček

  hodinová dotace: 99

  Učební plán (v ŠVP)

  Měsíc (počet hodin)
  Číslo a název lekce
  Tematické okruhy
  Slovní zásoba a fráze
  Gramatika
  Komunikační dovednosti (Čtení, Poslech, Psaní, Mluvení)
  Poznámky pro IVP
   Září (9)
  L.1. Welcome back!
  Prázdniny, cestování
   I was,he,she it was, world, fantastic, where were you? by the sea, in the mountain, on an island, by a lake, in the country, názvy zemí v angličtině- Austria, Croatia, Greece, Spain, Hungary, Turkey, Italy, Slovakia, světové strany: north, south, east, west of (the Czek Republic),map of Europe,stories,captain, crash, alone, piece,summer, winter, spring, autumn, fetch, sailor, stone age,
   
  Opakování: minulý čas prostý, předložky vázané na místa
  Umí vyprávět o prázdninách
  Umí získat informace o druhých
  Umí popsat cestu do zahraničí
  Přečte s porozuměním uč.str:5 a odpovídá na otázky jak se měl o prázdninách + sám vytváří otázky,
  str. 6. - přečte názvy zemí v Angličtině a sdílí s ostatními spolužáky, ve kterých zemích byl, nebo ke kterým má nějaký vztah. 
   

  Máměty na aktivity, metody a formy práce, pomůcky a učební materiály:

  Námět 1: Vzpomínky na prázdniny
  • Učebnice, CD-ROM a pracovní sešit Way to Win
  • Práce s fotografiemi z prázdnin
  • Popis cesty do zahraničí
  • hra 10/2
  • Srovnávání zkušeností mezi dětmi s využitím otázek Where were you? Were you in? Where did you stay? How did you travel?What did you do?
  Námět 2: Škola v přírodě na Slovensku
  • Slovensko - poloha v rámci evropy, vlajky
  • Cesta na Slovensko
  • poloha měst obcí, hor, řek, jezer...
  • Vytváření cestovních deníků v AJ - sbírání turistických letáčků v AJ -
  • Tvorba podobného materiálu o Děčíně - pro využití na Slovensku a v následném projektu příhraničné spolupráce s přáteli z Drážďan
  Námět 3: Our new teacher. "Can she speak English?"
  • Tvorba dotazníku nejen pro novou paní učitelku (opakování otázek v minulém a přítomném čase prostém)
   Říjen (9)
  L.2. A day with friends
  Trávení volného času, povinnosti
   at school, at home, in the street, in the playground, (to) walk a dog,  (to) lie down, (to) shout, schoolmate,do the shopping, enjoyed it,
  that´s a pity, tower,foggy,creepy castle, maze, treasure,riddle + str.22
  Způsobová slovesa: must, mustn´t, needn´t can, can´t, 
   Umí říct, že něco musí, nemusí a nesmí

  Umí říci, co může nebo nemůže dělat

  Umí popsat výlet do ZOO
   
  Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
   Listopad (9)
  L.3. Bonfire night!
  Svátky a oslavy
   bonfire, fire, party service, van, business, fireworks, favourite, festival, fancy-dress party, New Years Eve,
  planned, gunpowder, plot, Parliament, (to) blow up,classmate, sounds, message,early,baker,waiter waitress, postman, office worker, teacher
  nepravidelná slovesa: forget, meet, write, keep, know, light, speak, get,sleep,wake up, speak, choose, meet, come, read, bring, drink, find, give, see, learn, say, run, stand, take, use,wear + str.30
  Sloveso to have
  Umí někoho o něco požádat a omluvit se 
  Má znalosti o základních slavnostech a svátcích v anglicky mluvících zemích
  Umí hovořit o slavnostech a svátcích
  Rozumí popisu historické události
   
  Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
   Prosinec (9)
  L.4. Something to eat
  Jídlo a pití, Vánoce
  crisps, sausage, chicken leg, peanut butter, potatoes, grapes, salad,lemonade,mineral water,plate, carton, litre, kilo, bottle, bag, tin, can, jar, packet,+ str.37
   
  Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
  Vyjádření množství
  Umí mluvit o množství
  Umí popsat potraviny a hovořit o stravování
  Zvládá jednoduchou konverzaci při nakupování
   
  Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
   Leden (9)
  L.5.Accident!
  Bezpečnost na silnici
   accident, report (on), emergency, ambulance, am/pm building, fire brigade, (to) hurt, foot/feet, doctor, (to) fall, broken, injury, motorbike, (to) crash (into), driver,, (to) drive, arm,injury
  přídavná jména:fast, long, old, slow, tall, cheap, fast, small, hard,nice,short,cold, dark, quiet, slow, white, blue,pretty, sad,hot,
  interesting, dangerous, important,angry, bright, happy,good, sunny, windy, hot, dirty terrible,expensive,careful
  části těla:
  hair, arms,ears, feet, face, mounth, heads, eyes, hand, nose, + str.45
  Stupňování přídavných jmen

   
  Umí hovořit o dopravě, nehodách a bezpečnosti silničního provozu
  Umí popsat lidskou osobu
  Umí popsat části těla
  Dokáže porovnat vlastnosti osob a věcí
  Umí podat zprávu o nehodě
   

  Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:

   Únor (9)
  L.6. Let's do something
  První pomoc
   safe, safety, pavement, so(that), cycle track, the wrong way, (to) overtake,helmet,(to) keep,alcohol, open, at the end, mayor,interview,a bit late, cycle track, pavement, quite x quiet,
  (tyre, is getting higher,punctures, lower)
  + str.53
   Budoucí čas vyjádřený pomocí  going to
  vyjádření přání: would like
  Umí mluvit o plánech do budoucna  
  Dokáže navrhnout nějaký nápad nebo myšlenku a reagovat na ně
  Umí se zeptat druhého na návrh
   
  Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
   Březen (9)
  L.7. New horizonts
  Oblíbené činnosti a sport
   wildlife,+ str.61
   Předpřítomný čas
  Umí vyjádřit, co by kdo rád udělal/neudělal
  Umí se zeptat a říci, co kdo právě udělal nebo neudělal
  Umí hovořit o zážitcích a zkušenostech
  Umí hovořit o školních výletech a podobných aktivitách
  Dokáže říci základní informace o Velké Británii
   
  Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
   Duben (9)
  L.8. Think green
  Životní prostředí
  acid rain, alternative, biology, browse the internet, burn a CD, cause, dust, environment, exhaust pipe, factory, glass, including, metal
  musical instrument
  nervous, next time, pen friend, plastics,
  pollute, polution, power station, presentation, print out, recycle, recycling, rubbish, solar energy, solar-powerd car, throw away, turn off, waste, web page, win, wind energy,
  brush, wash
   
  I was born
  I forgot all about it.
  It's your turn. That's cheating!
  Too bad.
  Tvoření příslovcí
  Tvoří věty v přítomném čase prostém s využitím příslovcí
   
  Přečte s porozuměním text

  Porozumí písni podle poslechu

  Napíše krátký text na téma ochrany životního prostředí

  Zvládá jednoduché fráze využitelné při stolní hře. Zvládá jednoduchou konvezaci na téma třídění odpadu.
  Osvojí si výrazy: I think, I'm not sure, That's right, I know
  sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení souvisejících s probíranými tematickými okruhy


   

   Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:

  • tvorba prezentací na téma životní prostředí v AJ
  • odvozování významu nových slov z kontextu textu
  • práce s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem
  • sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení souvisejících s probíranými tematickými okruhy
   Květen (9)
  L.9. Tomorrow's world
  Život v budoucnosti, životní prostředí
   frighten,protective hat, collage,visitor, controls, (to) prepare for, lift-off, (to) relax,poem, fashion, future,air,power inline skates,library,librarian,of course,plannig, farm, happen, + str. 78
   Budoucí čas WILL
  Hovořit o dnešním a budoucím světe
  Umí vyjádřit doměnky a plány do budoucnosti
  Umí vyjádřit a podpořit názor
   
  Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
   Červen (9)
  L.10. Great Britain and the Sea
  Reálie Velké Británie
   shuttle,waggon,storm,coast,
  cliff,famous(for), part, ferry, rescue, seal(tuleń), smugglers, wreckers, storms,  hit, likghts, follow, died
  + str.87
   Minulý čas průběhový
  srovnávání minulého času a předpřítomného času
  Umí vyjádřit kdo kde byl nebo nebyl
  Používat výrazy potřebné pro práci na projektu
  Vyjádřit, co se dělo v určitém bodu v minulosti
  Porovnat různé minulé děje
  Umí hovořit o geografii Velké Británie
   
  Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
  Použité výukové materiály:
  • Učebnice Angličtina 7 Way to Win (Fraus) ,
  • Pracovní sešit Angličtina 7 Way to Win (Fraus)

  Vytvořit z tohoto plánu týdenní plán

  Vytvořit z tohoto plánu přípravu