Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

6. ročník

Stránka naposledy upravena 12:10, 23 Srp 2009 uživatelem Svatopluk Mareš
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Tematický plán – Český jazyk
  6. ročník
   
  měsíc
  téma
  učivo, očekávané výstupy
  září – říjen
   
  Opakování učiva 5. ročníku
   
   
  Tvarosloví
  roztřídí slova do skupin podle společných
  znaků
  slovní druhy
  Podstatná jména
  konkrétní, abstraktní podst. jm.
  pomnožná, hromadná, látková podst. jm.
  obecná, vlastní podst. jm.
  tvary podst. jmen podle vzorů
  Přídavná jména
  tvoření tvarů příd. jm.
  stupňování příd. jm.
  skloňování příd. jm.
  S:
  Řády a pravidla
  pravidla slušného chování
  pravidla pro komunikaci
  pravidla pro kooperativní činnosti
  pravidla pro hodnocení
  Komunikace
  Jednoduché komunikační žánry
  komunikace
  vzkaz, zpráva, oznámení
  obsah sdělení
  mediální sdělení
  L:
  Můj domov
  česká literatura
  národ
  listopad – prosinec
   
  Zájmena
  druhy zájmen
  skloňování podle vzorů ten, náš
  zájmeno jenž
  skloňování zájmen podle vzorů příd. jmen
  Číslovky
  druhy číslovek
  skloňování základních číslovek
  Slovesa
  slovesný způsob a čas
  podmiňovací způsob přítomný a minulý
  S:
  Výtah a výpisky
  hlavní myšlenky a důležité údaje
  výstižné a stručné vyjádření
  poznámka, heslo
  Popis
  prostý popis osoby
  umělecký popis osoby
  popis předmětu
  popis pracovního postupu
  L:
  Z historie
  pověsti, legendy
  kroniky
  české dějiny
  leden – únor
   
   
  Skladba
   
   
  Větné členy
  podmět, přísudek
  shoda podmětu s přísudkem
  rozvíjející větné členy
  Věta jednoduchá
  druhy vět
  základní skladební dvojice
  grafické znázornění jednoduché věty
  S:
  Vypravování
  kompozice vypravování
  dějová posloupnost
  jazykové prostředky vypravování
  L:
  Z historie
  pověsti, legendy
  kroniky
  české dějiny
  pohádky
  březen - duben
   
  Souvětí
  Spojky
  věta hlavní a vedlejší
  grafické znázorňování
  interpunkce v souvětí
  S:
  Vypravování
   
  Dopis
  dopis osobní a úřední
  L:
  Já a můj svět
  poezie
  fantazie
  příběhy o zvířatech
  cestopisy
  květen - červen
   
  Zvuková stránka jazyka
  zvuková stránka slova a věty
  spisovná a nespisovná výslovnost
  Národní jazyk
  spisovná a nespisovná čeština
  nářečí, slang, argot
  S:
  Deník
  denní události, postup práce
  osobní dojmy a zážitky
  Vyplňování jednoduchých tiskopisů
  Poukázka
  podací lístek
  L:
  Já a moji kamarádi
  deník
  příběhy s dětským hrdinou
  dobrodružná literatura
  celoročně
   
  Jazykověda
  Jazykové příručky
  Pravidla českého pravopisu
  slovník, slovníkové heslo
  Pravopis
  shoda podmětu s přísudkem
  koncovky podstatných a přídavných jmen
  psaní velkých písmen
  S:
  Projev psaný
  Projev mluvený
  členění projevu
  úseky, pauzy, tempo řeči, správné dýchání
  výslovnost
  L:
  Můj deník
  prezentace přečtené knihy
   
  Učebnice:
  Krausová Z., Teršová R.; Český jazyk 6 (pro ZŠ a víceletá gymnázia) – FRAUS, 2003
  Lederbuchová L., Beránková E.; Čítanka 6 (pro ZŠ a víceletá gymnázia) – FRAUS, 2003
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   CJ6Fraus.doc
  Žádný popis
  69.5 kB05:52, 22 Srp 2009Svatopluk Mareš