Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

HV5 (Nová škola)

Stránka naposledy upravena 18:28, 17 Ún 2019 uživatelem palickovajana@seznam.cz
  Obsah
  Žádné titulky

  ZÁŘÍ / str.
  Připomenutí písní předprázdninových a prázdninových
  Opakování písní ze 4. ročníku; Báseň: Padá listí; Nauka: Opakování 3 – 4
  Píseň: Muzikanti, co děláte; Nauka: Opakování – skupiny hudebních nástrojů; Poslech: Hudební nástroje 4 – 5
  Píseň: Teče voda; Nauka: Opakování – hodnoty not, rondo 5 – 6

   

  ŘÍJEN / str.
  Lidové pořekadlo; Nauka: Noty c1 – d2, posuvky – opakování 7 – 8
  Píseň: Chytila jsem motýlka; Nauka: Posuvky, nota h 8 – 10
  Nauka: Předtaktí, koruna – opakování, W. A. Mozart; Poslech: W. A. Mozart 28 – 29
  Píseň: Voda, voděnka.


  LISTOPAD / str.
  Píseň: Okolo javora; Báseň: Listopad; Nauka: Taktování ve 4/4 taktu 14 – 15
  Nauka: Koruna; Poslech: skladba od L. Janáčka 16
  Píseň: Tři oříšky; Nauka: Nota šestnáctinová 16 – 19
  Píseň: Půjdem spolu do Betléma; Nauka: Nota šestnáctinová – procvičení; Poslech: Varhany 20 – 21


  PROSINEC / str.
  Báseň: Na ledě; Nauka: Chrámová hudba, nota e2; Poslech: Chrámová hudba, varhany 21 – 23
  Píseň: Byla cesta; Poslech: Vánoční písně 24 – 25
  Píseň: Narodil se Kristus Pán; Poslech: J. J. Ryba 26 – 27


  LEDEN / str.
  Píseň: Zlatnická; Nauka: Symfonický orchestr, dirigent, sbormistr; Poslech: Symfonický orchestr 30 – 32
  Píseň: Česká státní hymna; Báseň: Ráj domova; Nauka: Česká hymna – vznik; Poslech: Česká státní hymna 11 – 12
  Nauka: Fr. Škroup – život a dílo 12 – 14
  Nauka: Lidová hudba, lidová kapela, zlidovělá píseň; Poslech: Lidová kapela 32 – 34
  Báseň: Muziky, muziky; Nauka: Lidový tanec 34


  ÚNOR / str.
  Nauka: V. Novák: Život a dílo; Poslech: V. Novák: U muziky ze Slovácké suity 35
  Píseň: Když se zamiluje kůň; Nauka: Hudba homofonní a polyfonní6 36 – 38
  Báseň: Konvalinka; Nauka: J. S. Bach – život a dílo; Poslech: J. S. Bach: fuga 38 – 39


  BŘEZEN / str.
  Píseň: Jaro dělá pokusy; Nauka: Hudební skladatelé a skladby – opakování 40 – 41
  Píseň: Stará archa; Nauka: Synkopa 42 – 44
  Nauka: Jazz; Poslech: Jazzová hudba 44 – 46


  DUBEN / str.
  Nauka: Swing; Poslech: Swingová kapela 46 – 49
  Báseň: Blatouch; Nauka: Rytmický zápis básničky, p, mf, f – opakování 50
  Píseň: Babičko, nauč mě charleston; Nauka: Charleston, nota a 50 – 52
  Píseň: Pár havraních copánků; Nauka: Rock and roll; Poslech: Rock and roll 52 – 53


  KVĚTEN / str.
  Píseň: Ej, lásko, lásko; Nauka: Mollová tónina 54
  Píseň: Hvězda na vrbě; Nauka: Opakování – noty, rytmické hodnoty not, předtaktí, ligatura a legato, předznamenání 55 – 56
  Nauka: Variace 56 – 57
  Nauka: Karel Hašler – život a dílo; Poslech: Písničky K. Hašlera 58 – 59


  ČERVEN / str.
  Píseň: Árie měsíce; Nauka: Opakování – rytmické rondo, taktování ve 4/4 taktu 60 – 63
  Nauka: Opakování – hudební nástroje10 64 – 65
  Píseň: Severní vítr 66 – 68


  Janglová, J.: Hudební výchova 5. Nová škola, Brno 2001.
  Šimanovský, Z., Tichá, A., Burešová, V.: Písničky a jejich dramatizace. Portál, Praha 2000.

   

  Doporučený postup při hodnocení (ukázka ze ŠVP)
  Při hodnocení výsledků práce žáků v hudební výchově tohoto období se přihlíží k aktivitě, s jakou se zapojují do různých činností ve výuce, ke snaze žáků spolupracovat s ostatními a nenarušovat práci v Hv. Žák je klasifikován za projevené dovednosti a snahu uspět v prováděných hudebních činnostech. Není vhodné klasifikaci v tomto období provádět na základě testů, prověrek z hudební výchovy nebo zkoušení teorie. Tyto způsoby jsou jen doplňkové a orientační, jsou zpětnou vazbou pro učitele, co v těchto oblastech žáci zvládli. Teoretické učivo má při výuce Hv v tomto období jen podpůrný charakter. Velmi nevhodné je též zkoušení ze znalosti hudebních ukázek. Poslech je totiž záležitost prožitková; pouze opakováním vhodných hudebních ukázek, kterým žáci rozumí, se u nich rozvíjí vztah k hudbě a hudební paměť.


  Výstupy v předmětu hudební výchova pro 5. ročník
  Vokální činnosti:
  - zpívá podle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase a pokud je to v jeho možnostech, i ve dvojhlase, a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
  - orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností je realizuje
  - rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
  Instrumentální činnosti:
  - využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
  - vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché rytmické předehry, mezihry a dohry
  Hudebně pohybové činnosti
  - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
  Poslechové činnosti
  - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, rozpozná změnu v tempu a rytmu

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova