Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kontakt a komunikace s osobou pod vlivem drogy, návykové látky

Stránka naposledy upravena 22:52, 9 Dub 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Autor: Pavel Daniš

  Tento metodický manuál je zpracován do formy výkladové informace týkající se poskytnutí jakéhosi uceleného návodu, jak máte jednat, jakým způsobem máte vést komunikaci-rozhovor a čeho si máte všímat a vyvarovat při kontaktu s osobou, která je, nebo se domníváme, že je, pod vlivem drogy, návykové látky (dále jen „NL“).

  Při zamyšlením nad obsahem tohoto tématu si musíme především uvědomovat jeho specifičnosti, náročnosti a odbornosti, které mnohdy vychází se základních vědomostí z různých vědních oborů. Dále také jaké máme odborné znalosti a vědomosti v problematice drog, NL, jednotlivých typů drogových závislostí, ale i základní znalosti a vědomosti z psychiatrie, psychologie, typologie, sociologie. A vzhledem k určitému prvku nutné opatrnosti a obezřetnosti i z oblasti kriminologie. Zároveň je nutné si uvědomovat i jaké máme osobní komunikační schopnosti, dovednosti (rétorickou vyspělost). Dále je velmi dobré se opírat i o praxí získané, ověřené dovednosti a zkušenosti (kazuistika) z kontaktů s problémovými osobami.

  V této souvislosti si musíme plně uvědomovat, že projevy jedince(ů) vybočují z rámce společenských norem slušného chování a mnohdy tento projev na jedinci(ích) není patrný. Mnohdy jsou tyto projevy odborníky chápány a popisovány z různých pohledů (sociologického, psychologického, psychiatrického, kriminogenního) a jsou považovány za deviantní.
  V této rovině lze pojem „deviace“ chápat různě, nicméně je charakterizován vysokým stupněm obecnosti a abstraktnosti. Takto široký pojem má svá úskalí, neboť zahrnuje širokou škálu jevů např.: v sociální deviaci, které mají význam v sociálních interakcích a vztazích,... .

  - deviace psychologická :
  změny chování na základě určitých podnětů, které neumí úrovní svých psychických schopností
  řešit, neadekvátní reakce, projev,

  - deviace psychiatrická :
  stálý chorobný, patologický stav,

  - deviace kriminalistická :
  obecné normy slušného chování přerůstá v chování a konkrétní projevy, které jsou proti zájmu
  chráněným příslušným zákonem, právní normou, mající velkou společenskou nebezpečnost
  (kriminogenní fakory, specifika,….).

  I přes to vše, co bylo shora uvedeno, budeme vždy vycházet ze základů komunikace a vedení rozhovoru, který má jasná základní pravidla, je realizován osobními schopnostmi, dovednostmi a praktickými zkušenostmi z běžné komunikace. Je dobré vést jej na určitém stupni vyspělosti, odbornosti, společenském taktu, diplomacii a bezpečnosti. Pak už je jen na nás, čeho si budeme všímat, co budeme upřednostňovat, nebo naopak potlačovat.

  Z tohoto důvodu uvádím některé ze základních pravidel komunikace:

  - náhodná nebo připravená komunikace – rozhovor, osobní kontakt, telefon, fax, e-mail,….
  - schopnost vést komunikaci – rozhovor a jeho účel
  - náplň, obsah komunikace – rozhovoru a jeho příslušný cíl
  - znalost prostředí
  - časové rozpětí
  - osobní psychická vyrovnanost, potlačení negativních pocitů (vnitřní faktory, nervozita, neklid)
  a naopak, potlačení rušivých prvků (vnější faktory, hluk prostředí, posunky, tiky, vada řeči,..),
  - znalost osoby, se kterou komunikujete, vedete rozhovor, osobnostní charakteristika,
  diagnostika – schopnost odhalovat změny v chování a adekvátně na ně reagovat
  - postavení osoba se kterou komunikujete, vedete rozhovor (nadřízený, podřízený, kolega,
  kamarád, přítel, syn, dcera,...)
  - pohlaví, věk
  - způsob vedení komunikace – rozhovoru, metoda, taktika, dynamika mluvy, …
  - bezpečnostní hlediska komunikace, komunikační odstup, bezpečná zóna,…
  - efektivnost komunikace – rozhovoru.


  POSTUP PŘI JEDNÁNÍ S OSOBOU POD VLIVEM DROGY, NL

  Mnohdy se můžete setkat se situací, kdy přijdete do přímého kontaktu s osobou, která je pod vlivem NL. Tato situace klade na jednání vysoké nároky, neboť nevhodné chování a reakce mohou velmi lehce vyprovokovat konfliktní situaci, která může u osoby pod vlivem NL přerůst v neadekvátní reakci, agresi, hrubosti,… . Pokusím se proto vymezit některé základní zásady, jak v těchto situacích jednat a reagovat.

  Určit u osoby, že je pod vlivem NL není jednoduché a vždy jde o „odhad“, jehož míra pravděpodobnosti závisí na osobních zkušenostech, na jeho úrovni znalostí základů shora uvedené problematiky a jednotlivých vědních oborů. Lze odhadnout, na kterých místech, a ve kterém čase je pravděpodobnost setkání, komunikace s osobou(ami) pod vlivem drogy, NL nejpravděpodobnější. Jde převážně o pozdní odpolední a večerní dobu, kdy se tyto osoby mohou daleko častěji objevovat mezi lidmi, scházet se v opuštěných objektech, zdržovat se v parcích, pohybovat se před různými podniky, bary, kluby nebo jsou součástí hromadných hudebních akcí, párty,….

  Typování takových osob není tak jednouché, jak se na první pohled zdá, a mnohdy jsme ve značné nevýhodě, neboť zpravidla nemůžeme vycházet jen z viditelných znaků jako např.: oděv, celkové vystupování, gesta, mimika,.. . Při typování takových osob musíme vycházet zejména z fyziognomických znaků, z reakcí a chování osob. Uvědomit si, že jste v kontaktu s osobou, která je v daném okamžiku pod vlivem NL, lze především ze souboru těchto znaků:

  Výraz očí:
  zornice jsou silně roztaženy a při jejich osvícení či naopak v šeru, při menší světelné intenzitě jsou staženy do úzkých štěrbinek. Mnohdy je postřehnutelná i jejich reakční schopnost měnit svou velikost (pomalá reakce, trhavý pohyb oční bulvy,..). Oční spojivky mohou být zarudlé jako při rýmě, alergii. Pohled může být nepřítomný a pro okolí chladný a mnohdy jste pro tuto osobu jakoby průhledným objektem.

  Výraz obličeje:
  obvykle dochází k změně barvy obličeje, který je výrazně zarudlý nebo naopak nepřirozeně bledý. Tento výraz lze přirovnat osobě pod vlivem alkoholu. Mnohdy může být obličej flekatý. Uvedené změny barvy obličeje jsou často doprovázeny i krůpějemi potu (dominantní reakce při nástupu a projevu abstinenčních příznaků).

  Řeč, mluva:
  nesouvislá, často zadrhává, špatné vyjadřovací schopnosti s častými výpadky paměti, není schopen mnohdy souvisle komunikovat což nahrazuje značnou gestikulací rukou, grimas obličeje. Velmi často se projevuje značná dechová nedostatečnost, dýchavičnost, což je důsledek poruch dýchacího ústrojí.

  Ruce:
  značná gestikulace při komunikaci, nelogické pohyby a pocení. Z hlediska naší vlastní bezpečnosti, obezřetnosti je nutné si všímat , zda tato osoba nemá v ruce nějaký předmět, či dokonce nějakou zbraň, zda často strká ruce do kapes, batohu, tašky,.. .

  Koordinace pohybu:
  nápadná, potácivá, klátivá chůze se špatnou rovnováhou.

  Celkové chování:
  vychází především s typu užité NL. Při užití NL se stimulačním efektem je patrná značná aktivita (hypermobilita), nadměrná rychlost běžných pohybů, které jsou mnohdy nekoordinované a často nelogické. U této osoby je patrná i značná senzibilita na vnější podněty okolí, což způsobuje nervozitu, neklid a mohou být startovním podnětem k neadekvátní reakci. Často jsou tyto pohyby doprovázeny olizováním rtů, častým mrkáním, posunky. Při užití NL s tlumivým efektem (opiáty, hypnotika, sedativa a mnohdy i halucinogeny) je patrná výrazná ospalost, dechová nedostatečnost, špatná vyjadřovací schopnost, huhňání, časté zavírání očí, plačtivost. Zrádné jsou u těchto osob nevypočitatelné změny chování a následné reakce, z útlumu procitnutím do bdělého stavu a naopak a to několikrát za sebou.

   

  ZÁSADY KOMUNIKACE S OSOBOU POD VLIVEM DROGY, NL

  Vlastní komunikace s osobou pod vlivem drogy, NL musí být velmi obezřetná a cílevědomá. Obecně se dá doporučit komunikovat s touto osobou co nejvýstižněji, konkrétně a stručně. Musíme se snažit o to, aby nedocházelo ke zbytečným slovním výměnám, a tak předejít možným projevům změn chování ze strany osoby pod vlivem drogy, NL.

  Při komunikaci nebo setkání s osobou pod vlivem NL, kdy je z dané situace zřejmé, že porušila zákon, je vždy dobré jednat z pozice autority. Tento přístup můžeme aplikovat i v případě našeho setkání s touto osobou. Při takové komunikaci nesmí z naší strany dojít k submisivnímu přístupu (nepodřizovat se, nepřijímat způsob jednání osoby), zároveň je krajně nevhodné jednat arogantně a agresivně.

  Je nutné vystupovat rázně, bez citového zabarvení hlasu, mimiku a gestikulaci používat v co nejmenší míře, neboť by mohly být vyhodnoceny jako projev agrese vůči jeho osobě. Měli bychom být ve stálém očním kontaktu s touto osobou, čímž mu znesnadňujeme projevy lhaní a klamání. Dojde-li přesto ke slovní výměně názorů, je dobré neříkat kategorická „ne“ nebo řešit situaci „ultimátem“. V takovém případě je daleko lepší užít formu doporučení např.: „Myslím, že by bylo lepší“ a přimět obratnou argumentací tuto osobu k vnitřnímu klidu, k pocitu bezpečí a důvěry. Při slovním výpadku, zadrhávání, huhňání či dalších netypických projevech této osoby při komunikaci bychom se měli vyvarovat podrážděných rekcí, nechat to bez povšimnutí a dát mu určitý čas na dokončení toho, co nám chtěl sdělit. Pokud osoba pod vlivem NL mluví pomalu, má slabou rétorickou dovednost, měli bychom rovněž volit svojí mluvu, její rychlost a rétorickou dovednost přizpůsobit této situaci. Naše jednání by mělo být klidné, bez emocí, bez nervozity a z toho by měl vyplývat i náš verbální projev.

  V souvislosti se shora uvedeným doporučuji:
  - při komunikaci dodržujte bezpečnou vzdálenost
  - komunikujte klidně, rozvážně, volte vhodnou hlasovou intonaci
  - vyvarujte se nevhodné, překotné gestikulaci
  - zvažte přítomnost jiné osoby
  - volte vhodnost prostředí, vyhodnoťte rušivé vlivy okolí
  - v případě podezření na duševní poruchu, chorobu se snažte vyvarovat kontaktu a komunikace.

   

  POUČENÍ Z PRAXE

  Při setkání a komunikaci s osobou pod vlivem drogy, návykové látky VŽDY počítejte s tím, že ze strany této osoby by mohlo dojít k neadekvátním reakcím, které by mohly ohrozit vás a blízké okolí.

  Doufám, že tento metodický manuál bude dobrým rádcem a pomocníkem při setkání a komunikaci s osobou pod vlivem drogy.

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova