Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Mikromanuál pro tvorbu ŠVP pro ZŠS

Stránka naposledy upravena 22:39, 9 Dub 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  S některými otázkami kolem tvorby ŠVP pro ZŠS jste si nevěděli rady, proto jste začali přicházet s nimi do diskuzí a vzájemně si pomáhat  s nalézáním odpovědí.
  Základem mikromanuálu je shrnutí toho, k čemu jsme došli v diskuzním fóru. Stránku ale můžete postupně doplňovat, upravovat, nebo se ptejte a odpovídejte v diskuzi

   

  1.Psát očekávané výstupy v infinitivu? ( např. žák by měl umět...x žák umí...)
  Specifikem RVP ZV-LMP I RVP ZŠS je právě podmínečná formulace očekávaných výstupů (žák by měl...), neboť z důvodů mentálního postižení se dá obtížně předvídat, co je žák v určitém věku schopen zvládnout.


  2. Je možné při tvorbě ŠVP podle RVP ZŠS pro těžkou mentální retardaci vynechat průřezová
  témata, v případě že ne, jak je možné je zakomponovat do ŠVP?

  Zařazení průřezových témat se týká pouze žáků se středně těžkou MR - RVP ZŠS díl I, u žáků s těžkou MR se nezařazují - díl II, RVP ZŠS.


  3. Jakým způsobem zařadit do ŠVP projektové aktivity ( muzikoterapie, logopedie, ZTV,
  hippoterapie, smyslová místnost, solná jeskyně,..), a zda je možné je zařadit i do disponibilních hodin?

  Pro tyto aktivity je možné vytvořit nový předmět/předměty a využít pro ně právě disponibilních hodin.


  4. Podle jakého dokumentu vypracovat ŠVP pro přípravný ročník ZŠS?
  Školy ho připraví podle § 5 odst. 2 výše citovaného školského zákona, tzn., vytvoří školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro něž není vydán rámcový vzdělávací program. V běžné praxi ZŠ speciálních se jedná o rozšíření školního vzdělávacího programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání ZŠ speciální (RVP ZŠS) schváleného 31. 7. 2008 o část zohledňující toto školské zařízení formou přílohy nebo dodatku... - převzato z tohoto článku .


  5. Zda je možné skloubit dohromady VV a PV a vytvořit tak jeden předmět, a jak v tomto případě
  řešit hodinové dotace?
  Oba předměty se dají sloučit, ale musíte zachovat minimální časovou dotaci, která je na oba vázaná.


  6. Dáte dohromady část ŠVP speciální a rehabilitační nebo vytvoříte dva oddělené programy (tam, kde máte oba obory vzdělávání, případně i praktickou školu)?
  Náš ŠVP jsme rozdělili do 3 hlavních částí, a to s pracovními názvy: ŠVP pro děti předškolního věku, ŠVP pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Školní družinu budeme vkládat jako přílohu. Co se týče předmětů, vycházeli jsme z osnov daných RVP, dvě průřezová témata jsme integrovali do předmětů, z jednoho jsme udělali samostatný předmět.


  7. Zajímalo by mě, co si na ostatních školách myslíte o nutnosti zpracovávat jednotlivé předměty (mimi výchov) v ŠVP pro stř. MP po ročnících?
  Záleží jenom na vás, jestli rozpracujete výstupy (a učivo) do jednotlivých ročníků, nebo do delších časových úseků (1.období, 2. období, 1. stupeň ...). Vzhledem k tomu, že u žáků s těžším mentálním postižením je cesta k dosažení daných výstupů delší, případně nerovnoměrná, a není jasné za jak dlouho (a jestli vůbec) je dosáhnou, považuji dokonce za vhodnější a logické rozplánovat výstupy a učivo přibližně do 3 letých cyklů. Vždy je možné v individuálním plánu zohlednit případné rychlejší pokroky.
   

  8. Tvoříte společný ŠVP pro celou speciální školu - žáky se středně těžkou i těžkou MR?
  U nás ano. Mají základní společné části, lišit se bude učební plán a osnovy. Pokud nemáte celou třídu žáků vzdělávaných v rehabilitačním programu, tak není nutné pro ně ŠVP vytvářet. Integrovaní žáci by měli mít IVP, který ale vychází z RVP ZŠS - části pro žáky s těžkou mentální retardací. V případě individuálních vzdělávacích plánů - žáci, kteří zvládají osnovy PŠ mají takzvanou individualizovanou výuku a nemusí mít IVP, žáci, kteří mají v jedné nebo více oblastí problémy a jejich možnosti jsou omezené, pracují podle IVP.


  8a. Společné pak mohu být tyto části povinné struktury…

  1. identifikační údaje
  2. charakteristika školy
  3. chrakteristika ŠVP - zde by už mělo být napsáno jaká jsou specifika vaší speciální třídy
  4. učební plán - musí být zvlášť
  5. učební osnovy - také zvlášť
  6. hodnocení žáků - zvlášť, autoevaluace školy – společná
   

  9. V RVP docela i zpřísnili, co by žák měl umět....do nižšího stupně, což je teď tedy 1. období, dali číselnou řadu do 10...máme problémy do 5, natož teď do 10...
  Stále platí výstup sčítat a odečítat do 5, čísla do 10 jen číselnou řadu. Pro vás je podstatná podmiňovací formulace výstupů - žák by měl- je to myšleno tak, že někteří žáci se na tu vyšší úroveň mohou dostat, jiní ne.


  10. Při volbě tvorbě předmětů jsem s kolegyněmi ponechaly Pracovní a výtvarnou výchovu, jak jsme byly zvyklé. Ale nejsme si jisté, zda je to možné, když podle rámcového vzděl. programu patří výtvarná výchova do jiné vzděl. oblasti než pracovní výchova.
  Doporučuji Vám stáhnout si materiály k tvorbě ŠVP zde - Manuál pro tvorbu ŠVP je určen pro základní vzdělání, ale velká většina informací je využitelná i pro speciální školství. V kapitole učební osnovy naleznete odpovědi na své otázky - integrace VV a PV je možná při dodržení podmínek v Manuálu popsaných.


  11. Není nám jasné, zda musíme podrobně rozpracovat všechny metody čtení /anal.-synt., globální, atd./ a neverbální komunikace /např.Makaton,VOKS/, které používáme, či zda je možné zpracovat jen jednu "hlavní" a ostatní uvést žákovi, který ji používá, do IVP.
  Myslím, že to záleží víceméně na vás. Když rozpracujete metody čtení, které používáte v ŠVP, budete mít méně práce s IVP. Podle mého názoru je dobré zpracovat stručný metodický postup ke všem používaným metodám, už kvůli tomu aby se vašeho osvědčeného postupu mohly držet třeba i nově nastupující kolegové. Samozřejmě také záleží na tom, kolik máte žáků, kteří  "jiné" metody komunikace nebo čtení používají.
  Další názor říká, že by mělo stačit zpracovat do ŠVP jednu hlavní metodu čtení. Ostatní do IVP. Samozřejmě je potřeba zvážit další hlediska, uvedená v předchozím odstavci.
   

  12. Hodnocení žáků ZŠS
  V souvislosti s hodnocením žáků v jednotlivých ročnících a vydáváním vysvědčení 2x ročně
  je nutné si stanovit, co bude předmětem hodnocení v jednotlivých ročnících.
  RVP uvádí možnost utvořit nové předměty integrací vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů,
  které jsou v kompetenci školy a nic vám ve vašem záměru nebrání.
  Podmínkou pouze je, že musí integrovaný předmět obsahovat všechny tematické okruhy obou vzdělávacích oborů a hodinová dotace musí být součtem hodin určených pro jednotlivé vzdělávací obory.
  Co se týká názvu předmětu, je doporučeno volit názvy takové,
  které budou označovat oba integrované obory a nebudou dělat problémy při zápisech do školské dokumentace a na vysvědčení.
   

  13. Očekávané výstupy v RVP ZŠS s těžkou MR
  V Díle II v RVP ZŠS jsou očekávané výstupy stanoveny na konec 10. ročníku,
  nikoliv na jednotlivá období, ani na ročníky.
  Při tvorbě předmětů je také možné jednotlivé blízké vzdělávací obory obsahově spojovat a vyučovat je v blocích, stejně tak lze ponechat i pracovní a výtvarnou výchovu jako jeden předmět.
   

  14. Můžu spojit 3 oblasti, a to: čl.a jeho svět, čl. a spol a čl. a příroda, a tím vytvořit vlastně bývalé věcné učení,na které jsme byli zvyklí?
  Integrovat můžete vše, co uznáte za vhodné. Jenom musíte dodržet časovou dotaci všech integrovaných částí. Můžete předmět pojmenovat vlastním názvem.
  Např. Předmět se může jmenovat Věcné učení - je integrovaný ze vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a má jednu celkovou charakteristiku, kde vymezíte, co je obsahem.
  Termín vzdělávací obor chápu jako totožný s termínem předmět (dobře se v tom orientujete při pohledu na rámcový učební plán).
  Název předmětu zachováte i ve veškeré dokumentaci (vysvědčení, třídnice…).


  15. Musím rozpracovat char.třeba umění a kultura...tam spadá Hv a Vv....takže udělám charakteristiku celé oblasti umění a kultura a pak zvlášt charakter. Hv, pak následuje vzděl. obsah a pak charakter. Vv a vzděl. obs.? 
  Pokud máte dva předměty HV a VV, napište každému charakteristiku zvlášť (Umění a kultura je jenom nadřazená oblast, bez nutnosti psát k ní charakteristiku).
   

  16. Tím, že jsem to integrovala, jsem vytvořila jeden předmět s novým názvem: čl.a svět a charakteristika bude jen jedna, rozsáhlejší, která bude obsahovat rovnou i podoblasti, které jsem spojila...např. vzdělávací oblast čl.a svět - obsahuje čl.a sv, čl.a spol., čl.a př., kde ke každému jen krátce vypíšu charakteristiku.... Pokud to ale chci mít jako jeden předmět, tak to musím nechat pohromadě integrované a už nikde nerozpojovat, ne?
  Ano, tak bych to udělala.


  17. Mám vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, tu jsme rozdělili do předmětů čtení, psaní, řečová vých. Musím udělat charakter. jednotlivých předmětů?
  Pokud máte tři předměty, musíte mít i tři charakteristiky.

  18. Pokud tvořím tabulku učebních osnov ZŠS-LMR, stačí výstupy 1.-3.ročník, 4.- 6.roč., 7.-10.roč., k tomu učivo v obecnější rovině?                                                                                       Podle manuálu, který je ke stažení zde , můžete ve vhodných případech (podle předmětu například), napsat výstupy tak, jak jste uvedla. V tom případě by ale mělo učivo být rozvrženo do kratších celků, aby bylo jasné, jak je členěno, jak se bude například zvyšovat náročnost a kdy ho budete plnit. Předpokládám, že máte na mysli ŠVP pro střední mentální retardaci a ne lehkou mentální retardaci, jak jste uvedla.


  19.Jaké zkratky máme používat u nových předmětů - člověk a svět práce - ČSV?
  Zkratky můžete použít takové, jaké vyhovují vám, není to nijak dané. Vhodné je, aby tomu rozuměli i rodiče a žáci.


  20. Máme problém se vzděl.oblastí při tvoření ŠVP ZŠS Člověk a příroda. V bývalých osnovách něco z těchto poznatků z Fy, Př, Chem a Zem bylo, ale opravdu pouze okrajově. Nyní se mi podle RVP zdá, že oblasti jsou rozpracované, pro naše děti i nezvládnutelné.
  Ve snaze sjednotit termíny ve všech RVP pro základní školy používají autoři (ne vždy šťastně podle mého názoru pro žáky se střední mentální retardací) podobné znění výstupů a tématických celků. Snažíme se vždycky si ujasnit, co to znamená pro naše žáky v praxi. Pro příklad: poznatky z chemie, výstup - žák by měl rozlišit vlastnosti látek (rozpustné, nerozpustné)- pro naše žáky z toho plyne třeba tato vědomost: cukr se lépe rozpustí v teplém nápoji, sypký cukr rychleji než kostkový, želatinový bonbón se nerozpustí. Prostě všechno praktickými zkušenostmi. A pozor - učivo je pouze doporučené, když vám nevyhovuje, nedávejte si ho tam. Výstupy je také možné přeformulovat tak,aby vám bylo jasné, o co jde. Děláme to pro sebe, aby se nám podle toho dobře učilo, ne do šuplíku pro kontrolní orgány.
   

   


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   Mikromanuál pro specky.doc
  Mikromanuál
  50.5 kB10:45, 11 Led 2010Jana Kne?ová