Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Celoroční bodovaná soutěž

Stránka naposledy upravena 09:31, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Soutěž pomáhá učiteli  sledovat a prověřovat soustavně veškerou vyučovnou látku v průběhu celého školního roku.
  Popis aktivity:

  Před zahájením školního roku rozdělí učitel vyučovnou látku na malé celky podle témat, která by měli žáci postupně zvládnout. Seřadí je do tabulky, která je žákům k dispozici k nahlédnutí žákům a dalším zájemcům na nástěnce přímo ve třídě, nebo je vyvěšena na webových stránkách školy či učitele na internetu. Po každém odučeném tématu učitel prověří stupeň jejího pochopení u každého žáka a jeho výkon místo známek oboduje. Dokonalá znalost je oceněna 2 body, dobrá 1 bodem a neznalost 0 bodem.

  V závěru měsíce učitel sečte u kažého žáka jeho bodové konto a seřadí  žáky do žebříčku, od toho s nejvyšším součtem, po toho se součtem nejnižším. Sčítají se stále všechny body od začátku školního roku. Takto učitel pokračuje každý měsíc, s tím že postupně přibývají dlaší probraná a prověřená témata. Souběžně učitel opakuje i ta již probraná a opravuje bodové hodnocení provedené v minulosti, takže tabulka je stále aktuálním obrazem žákových vědomostí.

   V tabulce učitel vidí nejen jednotlivce, ale i úroveń zvládnutí jednotlivých témat všemi žáky třídy. O pololetí převede bodové konto na známku, kterou oklasifikuje žáka na vysvědční. Zásadou je, že žák umístěný v žebříeku výše musí mít nejméně stejnou, nebo lepší známku, než ten pod ním. Snahou a zájmem žáků je proto jediné: Umístit se v žebříčku co nejvýše a předstihnout co největší počet spolužáků.

  Potřebný čas: Po celý školní rok
  Doporučený věk: Soutěž je oveřena na žácích 6.-9. ročníku ZŠ, je použitelná i u studentů střední školy.
  Metodické poznámky pro učitele:

   Soutěž žáky silně motivuje a její zavedení znamená podstatné a trvalé zvýšení zájmu žáků o vyučovaný předmět.  Systém hodnocení body místo známek v průběhu celého pololetí žáky zbavuje strachu z neúspěchu, dovoluje jim dlouhodobě plánovat školní práci, odstraňovat průběžně mezery ve vědomostech vzniklé z důvodů nemoci  a nepochopení vyučované látky. Opakovanou kontrolou se vědomosti udržují trvale v povědomí žáků a v aktuálním stavu.

   V očích žáků i jejich rodičů se jeví tento způsob vedení výuky jako maximálně spravedlivý. Učitel nemůže nijak ovlivnit známku při pololetním hodnocení, vycházející z bodového konta každého žáka. 

  Pro učitele je takový způsob evidence kvality pochopení a zvládnutí odučeného učiva z pohledu každého žáka hodně náročný na čas i přesnost. Vyžaduje systematický přístup k práci a přesnou evidenci, důslednost. To vše s sebou nese dost práce pro učitele navíc. 

  Popsaná metoda je základem mnoha dalších zde popsaných her a aktivit, protože věrohodně rozděluje žáky třídy, vytváří z nich vědomostně ekvivalentní skupiny a dává vyniknout talentovaným, pilným, snaživým, od těch méně nadaných a méně pilných.

   

   

  Využito v předmětu: Matematika, fyzika
  Vazby na RVP: Výstupy: užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
  Klíčové kompetence: *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika, fyzika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1509/misto-znamek-body.html/

   

  Klíčová slova
  • Bodové hodnocení žáka