Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Zvol si sám příklad

Stránka naposledy upravena 07:24, 30 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Netradiční písemná zkouška z příkladů na jakéholiv vyučované téma
  Popis aktivity:

  Inovace prověrky je v tom, že žáci neřeší všichni stejné úlohy zadané učitelem, ale vybírají si je sami z šíršího výběru úloh, které jim učitel nabídne.

  Příklady připraví učitel předem na tabuli, nebo je žákům nakopíruje na zvláští list každému do lavice. Může také použít sbírku úloh s příklady na prověřovanou oblast. Úlohy učitel rozdělí podle obtížnosti a podle toho je i oboduje, což žáci vidí spolu se zadáním u každého příkladu.

  Dále učitel žákům sdělí, kolik bodů je třeba získat pro klasifikaci prověrky od jedničky až po pětku a jaký čas je prověrce ve vyučovací hodině vymezen. Žáci se sami rozhodnou a zvolí taktiku, které příklady a v jakém pořadí budou řešit. 

  Odvážnější a schopnější volí obtížnější úlohy, za více bodů, ale s rizikem, že jich spočítají ve vymezeném čase méně. Naopak ti méně odvážní a slabší žáci volí příklady jednoduché, s menší bodou dotací. ale protože jich spočítají v určeném čase více, mají i oni naději na dobrou známku.

  Žáci si průběžně sčítají předpokládané získané body, takže během řešení mají přehled, jakou známnku aktuálně mají. Podle toho volí i další taktiku v řešení ve zbývajícím čase.

  Potřebný čas: Prověrka vyžaduje větší časovou dotaci, ale rozhodně by neměla překročit 25-30 minut vyučovaného času.
  Doporučený věk: Pro vyší třídy ZŠ a střední školy.
  Metodické pokyny pro učitele:

  Prověrka je v oblibě u žáků s labilnější nervovou soustavou. Mohou si volit příklady, které jim vyhovují i své vlastní tempo jejich řešení.

  Prověrka uvede žáky do mimořádného pracovního úsilí. Dokáží využít doslova každou minutu vymezeného času. Žáci vyřeší mnohem větší počet příkladů než v běžné prověrce. Vědí totiž, že větší počet vypočtených příkladů dává větší naději na lepší známku.

  Jedinou nevýhodou  pro učitele je náročný způsob opravování prověrky, protože každý žák má jiný její obsah. To mu přináší nutnost vysokého soustředění a podstatně větší časový prostor potřebný k její opravě. Jsou-li úlohy ze sbírky, která je s výsledky, musí učitel zkontrolovat, zda žáci úlohy poctivě vyřešili a zda jenom neopsali výsledky.

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy:
  •  analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využýívá matematický aparát v oboru celých a racioníálních čísel
  Klíčové kompetence:

  * k učení- pracuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly       

  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empirické postupy   

  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva