Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Počítání s prémií

Stránka naposledy upravena 15:05, 27 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Procvičování náročnějších úloh na operace s čísly  a s algebraickými výrazy, řešení lineárních rovnic, složitější konstruktivní úlohy a početní geometrie.
  Popis aktivity:

  Náročnější početní úlohu zadá učitel zápisem na tabuli nebo ji nakopíruje žákům do lavice. Jakmile některý žák dokončí výpočet, přihlásí se. Získává tím prémiový bod za rychlost výpočtu, bez ohledu na to, je-li výsledek správný.  

  Zatím dokončí výpočet většina spolužáků. Každému z prvé poloviny přihlášených dá učitel rovněž prémii 1 bod za rychlost, ale až po kontrole a jen tehdy když mají správný výsledek. To platí i pro toho nejrychlejšího, který v případě, že má správný výsledek, získá druhý prémiový bod.

  Po chvíli, kdy je hotova s řešením větší část třídy, následuje kontrola řešení, kterou provádí učitel na tabuli. Řešení může předvést místo něj nejrychlejší žák, má-li správné řešení (zkontroluje ho předem učitel).  

  Žáci získávají další body za jednotlivé kroky řešení. Čím je příklad náročnější, tím více bodů lze za průběžné řešení získat. Takže k bodovému ohodnocení mají šanci i ti žáci, kteří mají sice nesprávný výsledek, ale většinu postupu řešení správně. Nejvíce bodů dostane ten kdo vyřešil úlohu správně, získal jeden bod navíc za rychlost a ještě byl první v řešení. Ten se stává vítězem soutěže. Příkladů  může učitel samozřejmě zadat libovolně a v tom přáípadě se body z jednotlivých úloh sčítají.

  Potřebný čas: Časově náročnější aktivita a může zahrnout větší část vyučovací hodiny.
  Doporučený věk: Náročná kontrola předurčuje použití ve vyšších třídách ZŠ a na SŠ.
  Metodické poznámky pro učitele:

  Přestože jde o procvičování náročnějších úloh, učitel by měl volit takové, které vyřeší většina žáků třídy. Ten kdo skončil výpočet a dal to najevo učiteli, už nemůže dále na úloze pracovat a dodatečně ji opravovat. Pokud ano, příjde o prémii za rychlost výpočtu.

  Konečný soutěž bodů v celé soutěži dává učiteli přehled o stupni zvládnutí vyučované látky jednotlivými žáky třídy i mezery, které mají ve vědomostech a schopnostech vyučovanou látku použít v úlohách.

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP:

  Výstupy:

  • zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů
  • odhaduje a vypočítává objem a povrch těles
  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  Klíčové kompetence: * k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Výchova demokratického občana
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova