Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Poznej geometrický útvar

Stránka naposledy upravena 11:45, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   K nácviku rozeznání rovinných geometrických útvarů a těles.
  Popis aktivity:

   Na tabuli, nebo na dataprojektoru si připraví učitel před vyučovací hodinou jedoduché náčrty geometrikých útvarů v rovině i v prostoru. Ještě lepší je využít reálné modely těles i útvarů tvořící sbírku starších pomůcek v kabinetě matematiky. Učitel si může vyrobit i za pomoci žáků podobné modely z papíru také sám.

  Soutěž má několik modifikací:  

  Tou nejjednodušší je předvádění jednotliých typů útvarů učitelem v určitém pořadí a tempu. Žáci si si je řadí do dvou sloupků: útvary rovinné a tělesa, třeba i nepojmenované, pouze pod čísly, tak jak je učitel předváděl za sebou. Následuje rychlá kontrola správnosti, pouhým přečtením čísel v obou sloupcích.

  Další možností je pojmenování jednotlivých předváděných útvarů a jejich přesný zápis do jednoho sloupku v pořadí, jak je učitel prezentoval. 

  Nebo mají žáci rozdělit představované mnohoúhelníky na skupinu - trojúhelníků,  čtyřúhelníků a pětiúhelníků. (samozřejmě i víceúhelníků).

  Další možností je opačný postup, kdy žáci načrtnou útvar, který jim učitel oznáčí slovy (nebo napíše na tabuli). Také může hledat jeden žák útvary u tabule z připravené sbírky a žáci mohou kontgrolovat jeho správnost a zároveň svoji úspěšnost.

  Jindy je možné dělit prezentované útvary třeba na útvary pravidelné a obecné.  

  Při kontrole žáci postupně vyškrtávají chybně zařazené nebo pojmenované útvary a doplní ty které jich chybí, protože je neznali, nebo nestihli zařadit. Za každý správně zařazený a pojmenovaný získává žák 1 bod. Vyhrává ten s největším počtem těchto bodů.

  Potřebný čas:  Hra má rychlý průběh a je to proto  typická rozcvička. I s kontrolou netrá déle než 5-10 minut vyučovacího času. Větší elán osvědčují žáci v nižších třídách 2. stupně ZŠ.
  Doporučený věk:  Na 1. i 2. stupni ZŠ
  Potřebné pomůcky:  Modely těles a geometrikcých útvarů ze dřeva či umělé hmoty, nebo žáky (učitelem) vyrobené z papíru.
  Metodické poznámky pro učitele: K soutěži do jedné vyučovací hodiny stačí 8 - 12 připravených modelů geometrických útvarů. Žákům je třeba důrazně zopakovat kritéria, podle kterých budou útvary rozdělovat. Nejlepší je napsat je na tabuli, aby je žáci měli stále před sebou. Zvláště tehdy, když v jedné rozcvičce tato kritérie několikrát změníme. Zdůraznit, že je žáci musí řadit v tom pořadí, jak je předvádí učitel a nesmí toto pořadí samovolně měnit. Následná kontrola by byla nemožná. Provádějí ji žáci spolu s učiteli tím, že si mezi sebou v lavici vymění záznamy, aby neopravovali svůj záznam.
  Využito v předmětu: Geometrie na 1. i 2. stupni ZŠ, ale lze použít ve fyzice

   

  Vazby na RVP: Výstupy: 
  • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní geometrické útvary s jednoduchá tělesa
  Klíčové kompetence:

  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   

    *komunikativní - přispívá k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky

  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika, fyzika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova