Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Matematická sportka

Stránka naposledy upravena 10:56, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
  Hra k procvičení základních početních výkonů se všemi čísly i výrazy. Lze cvičit i jednoduché úlohy na výpočty s procenty, mocninami i jednoduché lineární rovnice.
  Popis aktivity: Před zahájením hry si žáci připraví do sečitu jednoduchou tabulku, např. o 3 řádcích a 10 sloupcích, tabulka je zde. Počet okének tabulky představuje zároveň počet úloh, které budou žáci řešit a své výsledky do nich průběžně zaznamenávat. Do  připraveného tiketu pak zapisují pouze výsledky jednoduchých zadávaných úloh. Po skončení hry a vyplnění tiketu si ho žáci v lavici vymění a provedou vzájemnou kontrolu výsledků. Ty přečte učitel ze svého vypllněného tiketu, kde má předem spočítané výsledky zadaných úloh. Ale kontrolu mohou provádět i samotní žáci, čtením svých výsledků, pod kontrolou ujčitele. Správné označují zakroužkováním okénka s výsledkem, nesprávné přeškrtnou křížkem. Po kontrole žáci sečtou kroužky a vrátí tiket jeho autorovi. Učitel provede kontrolu řešení u žáků třídy, pochválí ty žáky, kteří pracovali s minimem křížků, povzbudí ty co jich měli více.
  Potřebný čas: Rozcvička není časově nijak náročná a záleží na charakteru prověřované látky, úrovni vědomostí žáků a času, který  chce učitel procvičování věnovat. Hra je optimální do 15 minut vyučovaného času.
  Doporučený věk: Pro všechny ročníky základní školy, doplńovat do tabulky se ale dá nejen v matematice, ale stejným způlsobem lze procvičit jednoduché pojmy ve fyzice, chemii, ale i jiných předmětedch.
  Potřebné pomůcky a metodické poznámky: Je dobré když si učitel jednotlivé úlohy předem připraví a propočítá, ale je možné pracovat souběžně se žáky a improvizovat úlohy podle momentální situace. Kontrolou výsledků získá učitel dobrý přehled o úrovni a stavu zvládnutí učiva jednotlivými žáky i celé třídy. .

   

  Využito v předmětu: V matematice, ale lze to zkusit i v jiných vyučovacích předmětech na 1. i 2. stupni ZŠ.
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • dovednosti při operacích  s jednoduchými čísly, výrazy, procenty, i výpočtu rovnic.
  Klíčové kompetence: *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory:
  Matematika, fyzika, chemie, přírodověda
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   tabulka.doc
  Žádný popis
  44.5 kB09:01, 8 Pro 2009Oldřich SUCHORADSKÝ