Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kontrola s pochvalou

Stránka naposledy upravena 10:55, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   Procvičování úloh, kde je třeba rychlý výpočet, např. operace s různými čísly, výrazy, jednoduché rovnice, slovní úlohy, početní geometrie, jednoduché konstrukce.
  Popis aktivity:  Celé třídě je zadána úloha a jakmile ji některý žák do sešitu vypočítá, přihlásí se. Získává tím právo sdělit spolužákům výsledek. Kontrolu u delší nebo obtížnější úlohy může ukázat nejrychlejší žák své řešení na tabuli. Veřejné vystoupení je pro něj jedinou odměnou za rychlé a správné řešení, spolu s pochvalou učitele.
   
  Obměna:
  Před zadáním příkladu učitel žákům oznámí, že prvých 10 (ale může to být samozřejmě i jiný domluvený počet) bude mít možnost zvláštní kontroly u tabule. Žáci, kteří skončili řešení se postupně shromažďují se sešitem a se svým  řešením v určeném prostoru třídy a vzájemně si svá řešení porovnávají. Je-li jich tam právě 10, učitel řešení zbytku třídy v lavicích zastaví a žákům na tabuli předvede řešení. Žáci si porovnají  svá řešení s řešením učitele a mají-li ho správně, přijdou si k učiteli pro kontrolu a pochvalu. Ti co řešili ve speciální skupině se vrátí bez kontroly učitelem do lavice. Ostatní žáci v lavici řešení dokončí, případě opraví podle řešení na tabuli. Hraje se o počet pochval, které získá každý z žáků během soutěže. Někdy učitel zkontroluje řešení nejrychlejšího žáka a je-li jeho úloha vyřešena správně, předvede ukázkové řešení ostatním žákům za odměnu na tabuli on a dostává "mimořádnou pochvalu".  
  Potřebný čas:  Doba potřebná k této metodě záleží na charakteru procvičované látky a čase, který je učitel ochoten nácviku věnovat. Zpravidla jde o 20 – 25 minut, ale může to být klidně celá procvičovací hodina.
  Doporučený věk:  ZŠ, 2. stupeň - matematika
  Metodické poznámky pro učitele:  
  Jakmile se přihlásí prvý žák s řešením své úlohy, oznámím jeho jméno nahlas celé třídě. To je znamení pro ostatní žáky, že právě on je vítěz, který bude v případě že jeho řešení je správné, provádět ukázku řešení. Pořadí dalších žárků, kteří úlohu postupně dokončují a shromažďují se ve skupince v určeném prostoru, už není důležité. Ale je třeba hlídat jejich počet, který nemá překročit předem dohodnutý počet (10). Takže pro kontrolu nahlas odpočítávám ty, kteří postupně práci na úkolu končí a stěhují se ke skupince spolužáků ve vyhrazeném prostoru třídy. Jakmile počet řešitelů dosáhne požadovaného počtu, oznámím ukončení řešení úlohy třídě. Ještě chvíli počkám, aby žáci dokončili rozpočítané výpočty a následuje řešení. Žáci shromáždění ke kontrole se mezi sebou mohou domlouvat, navzájem si řešení porovnávat a diskutovat o jeho správnosti ve svém sešitě, případě vyhledávat chyby, kterých se při řešení dopustili. Po sdělení výsledku odejdou ze skupiny řešitelů ti co měli chybné a učitel po kontrole zbývajících tyto správné řešitele pochválí a to jsou vítězové v dané úloze. Celkový vítěz má nejvíce "pochval" za dobru soutěže. Pochvalu vznačuje učitel červenou hvězdičkou ke správně vyřešené úloze. 

   

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP:

   

  Výstupy:
  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
  • analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 
  Klíčové kompetence:

  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   


   
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova