Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Dívčí válka proti chlapcům

Stránka naposledy upravena 09:41, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Procvičení operací s racionálními čísly, řešení jedodušších lineárních rovnic, procent, druhé mocniny a odmociny, příkladů z početní geometrie.
  Popis aktivity: Učitel vyvolá k tabuli dvojici: chlapce a dívku. Oběma zadá stejnou úlohu, kterou začnou současně na tabuli řešit. Kdo provede výpočet rychleji a správně, je vítězem souboje a jeho skupina (chlapci nebo dívky) získává jeho zásluhou bod. Učitel vybere další dvojici a postupně je střídá  až do vyčerpání všech dvojic chlapců a děvčat ve třídě. Body se průběžně sčítají a vítězí skupina, která získala největší počet bodů.
  Potřebný čas: Chce-li učitel vystřídat všechny dvojice, je třeba počítat s větší časovou rezervou. Samozřejmě to závisí na počtu žáků třídy a poměru počtu chlapců a dívek ve třídě.
  Doporučený věk: Lze soutěžit v jakékoliv třídě ZŠ i střední školy.
  Metodické poznámky pro učitele:

  Učitel by měl volit do dovjice soutěžící s přiblížně stejnými matematickými schopnostmi. Úlohy má učitel připraveny a propočítány předem a přiděluje je soutěžícím podle jejich úrovně:  slabší dvojici jednoduché, složitější úlohy těm schopnějším.

  Organizačně se soutěž odvíjí tak, že každá skupina má svoji část tabule, kam se také zapisuje průběžný bodový stav soutěže. 

  Je-li počet dívek a chlapců nerovný, pak soutěž buďto  končí vyčerpáním všech možných dvojic, nebo se žáci z méně početné skupiny objeví u tabule podruhé, ale s jiným soupeřem, který dosud ještě nesoutěžil. 

  Soutěž žáci velmi prožívají, ale kromě fandění jsou žáci v lavicích v podstatě pasivní. Je proto dobré zainteresovat je na průběhu soutěže. Proto vždy když dvojice u tabule spočítá úlohu nesprávně, dává učitel šanci jiné dvojici, která počítala v lavici. Když mají správný výsledek oba, získají oba pro svoji skupinu bod. Když jenom jeden z ní, získává bod on. Šanci takto bodovat dává učitel pouze těm žákům, kteří již u tabule soutěžili. To je motivuje k novému zapojení do soutěže.

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  • užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinnýám číslem, procentem)

  Klíčové kompetence: :

  * k učení : pracují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly      

    * k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postupy     

  *komunikativní - přispívají k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky

  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova