Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

OLYMPIÁDA V MATEMATICE

Stránka naposledy upravena 20:41, 30 Led 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Hledání talentovaných žáků k účasti v Matematické olympiádě, ale lze aplikovat po menších úpravách při organizování Fyzikání a Chemické olympiády. Popisuje organizaci a průběh školního kola soutěže.
  Popis aktivity:

  Matematická olympiáda je soutěž sloužící k vyhledávání matematických talentů na škole. Po získání textů úloh pro školní kolo soutěže je  učitel zveřejní na nástěnce v pracovně matematiky a vyzve žáky, aby si je prohlédli a dobrovolně se rozhodli, zda a kdo je chce řešit. 

  Asi po  týdnu tyto žáky učitel shromáždí a předá každému z nich nakopírované texty úloh a dá jim 2 měsíce k tomu, aby se pokusili hledat řešení soutěžních úloh. Protože jde o náročné úlohy, s jakými se žáci ve výuce matematiky běžně nesetkali, učitel toletuje i neúplná řešení, různé pokusy řešení a  úvahy vedoucí k řešení. Zásadně však žákům s řešením nepomáhá a ani jejich pokusy nijak nekomentuje.

  Kolem Vánoc odevzdají žáci své nápady  zpracované neformálně formou  pokusů učiteli. Během zimních prázdnin učitel podrobně prohlédne tyto pokusy a rozhodne, kdo ze zúčastněných žáků neprojevil při  řešení dostatek talentu a píle. Tato skupina je z dalšího procesu vyřazena. 

  Naopak ten, kdo je dle posouzení učitele schopen úlohy dál řešit, je pozván učitelem na společné setkání, kde rozebere jednotlivá předložená řešení a dohodne se s ním o způsobu, jak dál v řešení pokračovat, co doplnit, zkorigovat a upravit.

  Po takové konzultaci dá učitel této skupině žáků pokyn pro grafické zpracování úloh a jejich konečné řešení, které má jednotnou formu. Zároveň  určí termín definitivného odevzdání úloh (asi do konce února). 

  Odevzdané úlohy učitel pečlivě opraví, do poloviny března veřejně vyhlásí výsledky školního kola a jmenuje žáky postupující do okresního kola.

  Potřebný čas: Celý proces probíhá od října do konání okresního kola koncem března nebo počátkem dubna.
  Doporučený věk: Vyšší třídy ZŠ a střední školy.
  Metodické pokyny učitele:

  Ze strany učitele je v celém průběhu třeba dodržovat zásadu dobrovolnosti při účasti žáků v této soutěži. Jak již bylo řečeno, v prvé fázi učitel žákům nijak s řešením nepomáhá. Teprve v druhé fázi, po kontrole řešení ve skupině vybraných žáků, učitel vstupuje do přípravy tím, že jejich pokusy průběžně hodnotí a přiměřeně koriguje. Jsou žáci, kteří najdou řešení, ale nedokáží ho zpracovat na potřebné grafické úrovni. Těm s touto stránkou řešení pomůže.

  Schopnost samostatného řešení prověřena objektivně v průběhu okresního kola soutěže. Tam se ukáže, zda postoupivší žák školy obstojí v konkurenci zástupců škol okresu a dokáže svůj výkon ze školního kola na odpovídající úrovni zopakovat. 

  Jestliže žák úlohy řeší, ale neuspěje, přesto by měl učitel jeho zájem a snahu ocenit. Ať je to ve školním, nebo zvláště pak v okresním kole. Již samotná účast v soutěži znamená pro žáka mnoho práce navíc v mimoškolním studiu a při vlastním řešení úloh.  Proto by všichni účastníci okresního kola měli mít tuto skutečnost vyznačenu v pochvalách a odměnách na zadní straně vysvědčení za 2. pololetí příslušného školního roku, kdy se spoutěže zúčastnili. A u žáků, kteří do vyššího kola nepostoupili, ale o řešení se alespoň pokusili, provede učitel alespoň pochvalný záznam do žákovské knížky.

   

  Využito v předmětu: Matematika, fyzika, chemie
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • řeší jednoduché praktické úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
  • analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
  Klíčové kompetence:  * k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postupy    
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika, fyzika, chemie
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova