Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Etapová hra

Stránka naposledy upravena 10:44, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl:
   Zopakování větších naučených celků závěrem pololetí nebo školního roku
  Popis aktivity:

  Soutěž je rozdělena od několika etap v závislosti na počtu prověřovaných tematických celků, které opakujeme. Každá etapa se vyhodnocuje jako celek a na jejím konci se výsledky sečtou s etapou přecházející. Dostáváme tím jakési průběžné pořadí celé soutěže. Po skončení poslední etapy a přičtením jejího výsledku k průběžnému pořadí, dostaneme konečné pořadí  soutěže,  s konečnými výsledky.

  Žáci jsou v soutěži motivováni na řešení úloh bodovým hodnocením, které dostávají za správné řešení úloh. Organizace soutěže je taková, že na samém začátku žáci dostanou do lavice, nebo si přečtou z tabule soubor úloh a úkolů, které v předem zadaném čase samostatně řeší. Po uplynutí času se provede kontrola toho, co vyřešili. Za správné řešení získává žák bodové hodnocení, které je pak výsledkem dílčí etapy. Výše bodového zisku určí jeho průběžné pořadí v rámci třídy. Jde-li o druhou a další etapu, přičte si toto dílčí hodnocení k předcházejícímu výsledku a seřazením bodových součtů žáků dostaneme průběžné pořadí v celé soutěži. 

  Soutěž kopíruje víceetapový cyklistický závod. V průběhu etapy jsou zařazeny rychlostní spurty (úlohy zadané na rychlost a správnost řešení), vrchařské prémie (úlohy velmi obtížné a náročné). Třída má svého žáka, který průběžně vede (má žlutý trikot), je nejlepší v rychlostních prémiích prémiích (fialový trikot) a má též nejlepšího  vrchaře (růžový trikot).

  Potřebný čas: Soutěž je dlouhodobá, rozvržená do několika vyučovacích hodin. Samozřejmě záleží na charakteru prověřované látky a vyučovacím předmětu. Předmět s větší hodinovou dotací za týden má více etap, s menší dotací jich má méně.  Jedna etapa se zpravidla rovná jedné vyučovací hodině, ale v jedné hodině  mohou být i dvě etapy, přerušené výkladem učitele, nebo jinou naplánovanou činností.
  Doporučený věk: 2. stupeň 
  Metodické poznámky pro učitele:

   Pro přehled a dobrou informovanost žáků je vhodné soutěži věnovat jednu zvláštní nástěnku ve třídě. Na ní učitel zveřejňuje výsledky jednotlivých etap a průběžné celkové pořadí soutěže. Je tam místo pro zveřejnění vítěze jednotlivých etap, určení nejlepšího žáka v průběhu soutěže (žlutý trikot), nejlepšího sprintera (fialový trikot) a vrchaře (růžový trikot).

  Úlohy pro soutěž je třeba si dopředu pečlivě připravit, vyřešit a ohodnotit body. Soubor by měl obsahovat úlohy jednoduché, ale i složitější. Zvláštní pozornost by měl učitel věnovat připravě úloh prémiových. 

  Velmi důležité je, aby se mu podařilo vytvořit ve třídě pravou „sportovní" atmosféru, kde není místo pro podvádění, opisování a falšování výsledků. K tomu slouží „soutěžní slib“, který žáci složí na samém začátku soutěže. Většina je takto připravena dodržovat pravidla a hraje fér. A t žáky,  kteří se přesto pokusí podvádět si ostatní sami hlídají a brzy odhalí. 

  Poctivost v přístupu ke hře je nutná proto, že v průběhu hodiny si žáci body za své odpovědi samostatně zapisují a na konci učiteli jen ohlásí celkový součet  v každé etapě. Kořením soutěže jsou nejrůznější prémie. Jsou bodovány větším bodovým bonusem. V "rychlostní" prémii může vítěz získat až dvojnásobek bodů než za běžnou úlohu a až trojnásobný  zisk ve "vrchařské" prémii. Prvé trojici v každé etapě lze dávat prémii bodů navíc. 

  Soutěž je náročná na přípravu i pozornost a soustředění učitele. V době počítačů není administrativní zpracování zase až tak obtížné a to i při vysokém počtu žáků. Těžké to bylo v době, kdy jsem jako mladý učitel soutěž organizoval bez této technické podpory.

   

   

  Využito v předmětu:  Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy:  ověření stupně zvládnutí větších učebních celků
  Klíčové kompetence:
  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova