Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Deprivace psychická

Stránka naposledy upravena 22:19, 3 Lis 2011 uživatelem Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

   

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Deprivací je strádání nedostatečným uspokojením nějaké důležité potřeby. Podle toho, o jakou potřebu se jedná, rozlišujeme deprivaci biologickou, sociální a psychickou.

  Výklad pojmu psychická deprivace

  Psychická deprivace je definována jako stav, kdy člověk dlouhodobě nemá dostatečnou příležitost k uspokojení některé ze svých základních psychických potřeb, nejčastěji potřeby trvalého vřelého citového vztahu a potřeby stimulace (smyslové podněty). Klasické práce Langmeira a Matějčka se zabývaly hlavně důsledky těžké deprivace dětí od útlého věku vyrůstajících v ústavech. Teprve později bylo více pozornosti věnováno i projevům a důsledkům psychické deprivace v rodinném prostředí.

  Následky psychické (emoční) deprivace

  • Narušení kognitivního a motorického vývoje dítěte

  V kojeneckém a batolecím věku bývá pravidlem vývojová retardace různého stupně v závislosti na závažnosti deprivačních zkušeností, apatie a pasivita dítěte, somatické neprospívání. U velmi těžkých forem deprivace může dojít i k poruchám tělesného vývoje. V případě lehčích forem psychické deprivace jsou typické některé vývojové nerovnoměrnosti a opožděné dosahování některých sociálně podmíněných vývojových mezníků a vývoje řeči.  Kognitivní oslabení je výraznější tam, kde se emoční deprivace kombinuje s nedostatkem podnětové stimulace.

  • Narušení vývoje osobnosti

  Narušena bývá zejména schopnost dítěte navazovat hlubší sociální vztahy.

  Nejčastější projevy chování a sociálních vztahů deprivovaných dětí

  Sociální hyperaktivita- tyto děti velice snadno a rychle navazují kontakt s dospělými a aktivně se dožadují jejich pozornosti, chybí jim strach z cizích lidí. Jejich vztahy ovšem zůstávají povrchní a rozptýlené, u starších dětí jsou časté špatné vztahy k vrstevníkům, obvykle se přidružují i poruchy chování.

  Sociální provokace- pozornost dospělých si získávají záměrnou provokací, agresivitou vůči druhým dětem i dospělým, destruktivním chováním apod. Tyto děti bývají zvýšeně úzkostné a velmi nezralé.

  Útlumový typ-  v kontaktu se sociálním prostředím, ale i v ostatních projevech jsou tyto děti pasivní až apatické. Časté bývá náhradní uspokojování citových a sociálních potřeb, zejména nadměrným zaměřením se na uspokojení potřeb biologických (přejídání, masturbace, časné zahájení sexuálního života  apod.)

  Jednotný klinický obraz citově a sociálně depriovaného dítěte neexistuje.  U většiny dětí bývá časná psychická deprivace spojena se sníženým sebehodnocením a trvalými obtížemi v navazování stabilních sociálních vztahů. Od školního věku se často vyskytují poruchy chování.  Pro dospívání je charakteristický sklon k nadměrné identifikaci s kulturou vrstevníků (často deviantní , zneužívání drog, alkoholu). Dlouhodobě podávají také psychicky deprivované děti ve škole obvykle horší výkon, než by odpovídalo jejich kognitivním schopnostem.

  Diagnostika

  Vyšetření při podezření na deprivaci musí být vždy komplexní s podrobnou anamnézou a důkladným průzkumem rodinných vztahů. Diferenciálně diagnosticky je v některých případech důležité odlišení mentální retardace od důsledků časné psychické deprivace. Na možnost vlivu deprivace je nutné pomýšlet také u dětí s poruchami chování nebo s disharmonickým vývojem osobnosti.  (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 709-711)

  Použité zdroje a literatura

  • SVOBODA,M.;KREJČÍŘOVÁ D.,VÁGNEROVÁ, M.Psychodiagnostika dětí a dospívajících.Praha:Portál, 2009. ISBN: 978-80-7367-566-0.

    

  Klíčová slova
  • deprivace
  • psychická deprivace
  • sociální hyperaktivita
  • sociální provokace
  • útlumový typ