Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Zrakové vnímání

Stránka naposledy upravena 20:04, 4 Pro 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo vytvořeno  Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou.
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Obsah stránky:

  Garantovany-obsah.png

  Výklad hesla

  Zrakem přijímáme nejvíce informací z našeho okolí. Zrak je prostředníkem poznávání hmotného světa i prostředkem komunikace. ( Bednářová, 2008)

  Zrakové vnímání se rozvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů. Dále se vnímání zpřesňuje směrem k větší diferenciaci tvarů.Tato funkce je jedním z důležitých činitelů při nácviku čtení a psaní.

  U většiny dětí předškolního věku dosahuje zrakové vnímání před nástupem do školy dostatečné úrovně pro nácvik čtení a psaní.  Pro předškolní věk je charakteristické vnímání globální, méně se uplatňuje vnímání analytické, zaměřené na detaily a jejich porovnávání.U dětí, které měly později obtíže ve čtení, se projevily již v předškolním věku nedostatky v rozlišování tvarů, které se liší podle osy v rovině horizontální či vertikální. (Zelinková, 2003)

  Zrakové vnímání a čtení

  Úroveň zachycení a zpracování zrakových vjemů ve školním věku významnou měrou poznamenává čtenářské a další dovednosti. Dobré zrakové vnímání je předpokladem mimo jiné k úspěšnému zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik slov, číslic a čísel.

  K tomu,abychom správně četli, potřebujeme mít vyzrálou schopnost:

  • rozlišení figury a pozadí,
  • rozlišování detailů a polohy předmětů (optickou diferenciaci),
  • zrakové analýzy a syntézy,
  • záměrného vedení očních pohybů,
  • zrakové paměti,
  • vizuomotorické koordinace. (Bednářová, 2010)

  Vývojové škály zrakového vnímání

  Figura a pozadí

  Při vnímání zrakových podnětů dochází zároveň k jejich uspořádávání. Celek je rozčleněn na objekt, který nás zajímá přednostně (figuru) a jeho okolí (pozadí). Jde o schopnost soustředit se na potřebný zrakový podnět.

  Oslabení figury a pozadí může mít u dítěte školního věku za následek:

  •   ztíženou orientaci v ploše při prohlížení složitějších obrázků s více prvky,
  •   potíže při zaměření pozornosti na jednotlivé prvky, jejich splynutí s pozadím.

  Zraková diferenciace (rozlišování)

  Rozlišení detailu a polohy úzce souvisí s konstantností vnímání – rozpoznávání předmětu bez závislosti na jeho barvě, velikosti, umístění. Konstantnost vnímání se rozvíjí s chápáním trvání objektů. Z počátku je dítě schopno odlišit výrazněji jiný prvek. S věkem se stává schopnost zrakového vnímání diferencovanější a dítě dokáže postřehnout i méně vyzrálé rozdíly.

  Oslabení zrakového rozlišování může mít u dítěte školního věku za následek:

  • záměny písmen lišících se detailem (např. záměny písmen m-n, k-h, záměny číslic 3-9, 4-7,záměny operačních znaků v matematice),
  • obtížné rozlišení horno-dolního postavení (záměny písmen a číslic lišících se polohou nahoře-dole- např.  t-j, b-p, 6-9),
  • obtížné rozlišení pravo-levého postavení –záměny písmen lišících se polohou vpravo-vlevo (např. záměny d-b, číslic 6-9), zrcadlení zejména velkých tiskacích písmen, záměny ostatních grafických znaků,
  • pomalejší osvojování písmen, jejich zapamatování,
  • oproti vrstevníkům pomalejší čtení se zvýšenou chybovostí

  Zraková analýza a syntéza

  Vnímání celku předchází vnímání dílčích částí. Pro předškolní věk je charakteristické vnímání se zaměřením spíše na celek než na jednotlivé části. Pro čtení, psaní, počítání je však důležité vnímání celku i jeho jednotlivostí. Vnímání částí sehrává výraznou roli při odlišení detailů , je významné pro tzv. technické myšlení, matematiku.

  Oslabení zrakové analýzy a syntézy může mít u dítěte ve školním věku za následek:

  •  pomalejší osvojování písmen, jejich zapamatování, častější záměny,
  •  obtíže v matematice-v aritmetice i v geometrii,
  •  později potíže v naukových předmětech (práce s mapou,, apod.).

  Oční pohyby

  Záměrné vedení očních pohybů zleva doprava, sledování jednoho řádku po druhém, odshora dolů, uvědomování si posloupnosti-čím řádek, slovo, slabika, číslo začíná a čím pokračuje, je důležité pro čtení, psaní, matematiku.

  Oslabení vedení očních pohybů může mít u dítěte ve školním věku za následek:

  • obtíže v udržení pozornosti na právě čtený text,
  • přeskakování nebo opakování  řádků v textu,
  • přeskakování částí slov při čtení, domýšlení slov,
  • inverze v pořadí písmen (záměny typu až- ža, od-do),
  • pomalejší a namáhavější čtení.

  Zraková paměť

  Přesnost a zapamatování si zrakově vnímaných objektů ve školním věku významně ovlivňuje učení, mimo jiné umožní i správně si pamatovat a vybavovat symboly-písmena, číslice.

  Oslabení zrakové paměti může mít u dítěte ve školním veku za následek:

  • obtíže v zapamatování si a vybavení tvarů písmen, jejich rozpoznání,
  • obecně obtíže při učení. ( Bednářová, 2010)
  •  

  Zrakové vnímání a specifické poruchy učení

  Oslabené zrakové vnímání tvoří podklad pro specifickou poruchu učení – dyslexii, má ale souvislost i s dysortografií (promítá se i do opisu a přepisu, psaní formou diktátu, zejména jeho kontroly) a dyskalkulií. Oslabené zrakové vnímání je třeba procvičovat tzv. reedukačními cvičeními zaměřenými na konkrétní oslabenou oblast.

  Použité zdroje a literatura:

  • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer press, Brno 2008.
  • ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Portál, Praha 2003.
  • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Computer press, Brno 2010.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Portál, Praha 2007.
  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Smyslové vnímání. Nakladatelství D+H, Praha 2003.
  • MICHALOVÁ, Z. a kol.: Speciálně pedagogická čítanka. PedfUK, Praha 2003.
  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. . Nakladatelství D+H, Praha 2007.
  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU.. Nakladatelství D+H, Praha 2006.
  Klíčová slova
  • dyslexie
  • optická diferenciace
  • oční pohyby
  • specifické poruchy učení
  • zraková paměť
  • zrakové vnímání
  • čtení