Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Základní škola speciální

Stránka naposledy upravena 09:43, 15 Bře 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

   

  Toto heslo bylo vytvořeno Lucií Knotovou,
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla:

  V základních školách speciálních (původně pomocných školách) se vzdělávají zpravidla žáci s mentálním postižením středního až těžkého stupně. Vzdělávání žáků s tímto zdravotním postižením vyžaduje nejen odborné speciálněpedagogické vzdělání učitelů, ale také vhodně upravené vnější podmínky: nízký počet žáků ve třídě, školní třídy přizpůsobené potřebám žáků, speciální učebnice a pracovní sešity, přizpůsobený časový rozvrh a především klidné, nehlučné a nestresující školní prostředí, které poskytuje žákům pocit bezpečí a jistoty a umožňuje jejich koncentraci na školní práci.(Švarcová, 2006,s.78-79)

  Obsah výchovně vzdělávací činnosti se zaměřuje na osvojování a rozvíjení přiměřených poznatků a základních dovedností, dále na rozvíjení komunikačních a motorických schopností. Důraz je kladen na vypěstování návyků a dovedností samostatnosti a sebeobsluhy, potřebných ke snižování závislosti na péči ostatních osob. (Švarcová, 2006,s.79)

  "Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základy vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola speciální. V souladu se školským zákonem je pro realizaci základního vzdělávání v základní škole speciální vydán Rámcový vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální (dále jen RVP ZŠS)." (Jeřábek a Tupý a Brychnáčová et al.,2008, s.7)

  "Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální je otevřený dokument, který může být upravován podle potřeb a zkušeností s realizací školních vzdělávacích programů i podle měnících se potřeb žáků."(Jeřábek a Tupý a Brychnáčová et al.,2008, s.6)

  RVP ZŠS (povinný od roku 2010/2011) je zpracován na dva díly, a to podle stupně mentálního postižení žáků. První díl je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením, druhý díl je určen žákům s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami včetně žáků s poruchou autistického spektra. (Pipeková,2010, s.350)

  "Vzhledem k několika stupňům mentálního postižení lze často velmi obtížně stanovit jeho hloubku. Proto bylo pro potřeby zařazování do edukačního systému přistoupeno ke klasifikaci stupňů mentálního postižení podle 10. revize Světové zdravotnické organizace (WHO). Do skupiny žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami jsou zařazeni i žáci s hlubokým mentálním postižením, kterým je tím umožněn rovný přístup ke vzdělání." (Jeřábek a Tupý a Brychnáčová et al.,2008, s.7)

  Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením

  "Speciální vzdělávání je zajišťováno:

  •  v základní škole speciální;
  •  formou individuální integrace ve třídách základní školy nebo školy samostatně zřízené pro žáky s jiným  druhem postižení podle individuálního vzdělávacího plánu;
  •  formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v základní škole nebo základní škole samostatně zřízené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení;
  •  v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky, který je stanoven zákonem (individuální vzdělávání, vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením)." (Jeřábek a Tupý a Brychnáčová et al.,2008, s.8)

  Organizace vzdělávání v základní škole speciální

  Vzdělávání v ZŠS může trvat deset ročníků a člení se na první stupeň (1. – 6. ročník) a druhý stupeň (7. – 10. ročník). Vyučovací hodina může být rozdělena na více jednotek podle individuálních schopností a potřeb žáků. Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání může předcházet diagnostický pobyt žáka ve škole, do které má být zařazen, a to v délce dvou až šesti měsíců. (Pipeková,2010, s.350)


    Hodnocení výsledků vzdělávání

  "Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně" (Jeřábek a Tupý a Brychnáčová et al.,2008, s.8)

  ____________________________________________________________________

  § 48 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  § 1 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

  Použité zdroje a literatura:

  • JEŘÁBEK, J. a TUPÝ,J. a BRYCHNÁČOVÁ, E. at al.Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální  RVP ZŠS. Praha: VÚP,2008.
  • ŠVARCOVÁ,I. Mentální retardace. Praha:Porál,2006. ISBN: 80-7367-060-7.
  • PIPEKOVÁ,J.Kapitoly ze speciální pedagogiky.3.vyd.Brno: Paido, 2010. ISBN:978-80-7315-198-0.
  Klíčová slova
  • Rámcový vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální, individuální integrace, skupinová integrace, mentální postižení, hodnocení,