Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Zájmové vzdělávání

Stránka naposledy upravena 10:38, 9 Bře 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Jaroslavou Pachlovou.,
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Výklad hesla:

  1. Zájmové vzdělávání poskytuje podle ustanovení § 111 školského zákona účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Pojmem vzdělávání se označuje současně vzdělávání a výchova. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, ve školních družinách a školních klubech.
   Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty, zabezpečují organizaci soutěží a přehlídek ve spolupráci se školami a  dalšími institucemi.

  2. Zájmové vzdělávání lze podle vyhlášky č. 74/2005 Sb.o zájmovém vzdělávání uskutečňovat zejména těmito formami:
   a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,
   b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
   c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,
   d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci patologických jevů,
   e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, nebo
   f) využitím otevřené nabídky spontánních činností.

   Vyhláška o zájmovém vzdělávání předpokládá, že výčet výše uvedených forem zájmového vzdělávání není uzavřený a zájmové vzdělávání lze realizovat i jinými formami, např. formou příměstského tábora s přenocováním apod.

  _________________________________________________________________________________
  Pozn.: činnost školní družiny a klubu se uskutečňuje formami zájmového vzdělávání uvedenými pod písmeny a), b) a f)
  Školní družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

  Celé znění vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání naleznete zde.

  Použité zdroje a literatura

  • Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání . Vydal: NIDM ve spolupráci s MŠMT v Praze roku 2009

   

  Diskuze k tvorbě ŠVP pro zájmové vzdělávání zde na metodickém portále.

  Klíčová slova
  • střediska volného času
  • volný čas
  • zájmy
  • školní družiny
  • školní kluby