Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Tvůrčí psaní

Stránka naposledy upravena 16:31, 17 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno PaeDr. Marií Pavlovskou, Ph.D., PdF MU,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Obor, který se zabývá teoretickými aspekty tvorby textu a také jejich aplikacemi v praxi – nácvikem tvorby textu. Pro tyto potřeby tvůrčí psaní využívá soubor didaktických metod.

  1. Učebním předmětem, jehož náplní je osvojení kompetencí spojených s tvorbou textu.
  2. Činnost, která formuje osobnost pisatele.  K tomu slouží soubor metod, jež rozvíjí tvořivost, přispívají k řešení problémů, rozvíjí komunikaci a kooperaci, pomáhají osvojovat literární kompetence, rozvíjí schopnost učit se, komparovat apod.
  3. Výuková metoda, jež pomáhá řešit problémy a osvojovat klíčové kompetence.
  4. Tvůrčí psaní je interdisciplinární obor, jehož metody a postupy lze použít v různých odvětvích lidské činnosti a který si zároveň z různých oblastí metody a postupy půjčuje.                                      (Pavla Pazderníková, 2009)  

  Teoreticky i prakticky se tvůrčí psaní jako metoda práce využívá ve škole v předmětu český jazyk a literatura, komunikační a slohová výchova, dramatická výchova, ve výuce cizích jazyků, dějepise, ale i v arteterapii, v programu  Čtením a psaním ke kritickému myšlení, v zážitkové pedagogice.

  • Je nástrojem rozvoje jazykových dovedností a komunikačních kompetencí. TP poskytuje soubor aktivit motivujících ke hře a originální manipulaci s jazykovým materiálem, k objevování bohatství jazyka a k tvorbě kratších textů.
  • Je prostředkem formování literární kompetence. TP přináší soubor aktivit měnících čtenáře z obyčejného recipienta na spolutvůrce textu. Účastníci takového učebního procesu se skrze osobní investici do práce s textem dokážou lépe vcítit do textu, pochopit jej zevnitř a tvořivě na něj reagovat vlastní produkcí.
  • Je metodou tvořivého vyučování. TP nabízí soubor motivačně přitažlivých aktivit, při jejichž řešení je zapojena celá řešitelova osobnost (zkušenost, intelekt, obrazotvornost, pozornost, emoce). Tyto činnosti zároveň podněcují ke zkoumání vlastních tvořivých možností, sebevyjádření a sebereflexi.                 (Viera Eliášová, 2005)

  Význam tvůrčího psaní z hlediska formování osobnosti:

  1. Praktické zvládnutí různých technik k hledání a formulování témat psaní.
  2. Praktické zvládnutí různých technik stimulace k psaní.
  3. Praktické zvládnutí různých technik tvorby textu a technik k překonávání blokád při psaní.
  4. Praktické zvládnutí různých technik sloužící k optimalizaci textu podle potřebných požadavků.
  5. Rozvoj přirozeného psaní bez omezování tradicí, schématy, klišé a frázemi, rozvoj schopnosti metaforického zachycování světa.
  6. Uvolnění fantazie v oblasti tematické, rozvoj obrazotvornosti.
  7. Rozvoj přirozeného smyslového vnímání, cítění, myšlení (záznam pozorování, nutnost větší koncentrace, rozvoj schopnosti selektivnosti, rozvoj pozornosti). Využití psaní jako prostředku rozvíjejícího myšlení, při kterém se dobíráme určitého poznání vnějšího (objektivního) i vnitřního (autorova) světa.
  8. Odstranění strachu ze psaní textů vůbec, podpora sebejistoty, samostatnosti.
  9. Psaní jako prostředek zábavy, odreagování a terapie (resp. autoterapie).
  10. Rozvoj mravní stránky charakteru autora, jelikož tvořivost v této oblasti chápeme jako tvorbu něčeho nového, konstruktivního, jako činnost pozitivního významu, tudíž jako zdůrazňování převahy dobrého nad zlým.                                                                                                                                                         (Fišer, 2001)

  Použité zdroje a literatura

  • PAZDERNÍKOVÁ,P.Tvůrčí psaní a vědecká práce. Disertační práce obhájená na FF MU v roce 2009.
  • FIŠER, Z. Tvůrčí psaní. Brno : Paido, 2001. ISBN 80-85931-99-0.
  • ElLIÁŠOVÁ, V. Tvorivé písanie v jazykovej výučbe. InTvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005, s. 85 – 96.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • KOLEKTIV. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Brno : Paido, 1997. ISBN80-85931-47-8.
  • MAŠATOVÁ, M.  Cesty k metafoře. Praha : DiFa AMU, 1996. ISBN 80-85883-13-9
  • PAVLOVSKÁ, M. Tvořivá  dramatika ve výuce slohu. Brno : CERM, 1996. ISBN 80-7521-035-3.
  • STUDENÝ, J. Drama jazyka. Pardubice : Univerzira Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-609-5.
  • WAY, B.: Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha :  ISV, 1996. ISBN 80-85866-16-1.
  • ČAČKA, O. Psychologie imaginativní výchovy. Brno : MU, 1992. ISBN 80-210-0233-9.
  • ČECHOVÁ, M. Tvořivostí učitelů k tvořivosti žáků? ČJL 47, 1996-97, č. 3-4, s. 68-81. ISSN 0090786.
  • HUBÁČEK, J. Didaktika slohu. Praha : SPN, 1990. ISBN není uvedeno.
  • KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. Praha : STROM, 1986. ISBN není uvedeno.
  • KOŽMÍN, Z. Tvořivý sloh. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-037-4.