Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Doporučená literatura II.

Stránka naposledy upravena 09:59, 8 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Obsah
  Žádné titulky
  • BAKALÁŘ, E. Moderní společenské hry s psychologickou tematikou. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1980. 104 s.
  • BLÁHOVÁ, K. Hry pro tvořivé vyučování: Zásobník 146 her a cvičení pro rozvoj osobnosti. 1. vyd. Praha: Agentura Strom, 1997. 48 s. ISBN 80-901954-7-4.
  • Blatná, Renata: Česká morbidní slovní zásoba ve vztahu k expresivitě. In: Naše řeč 77/1994, č. 3, s. 160-168.
  • BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 80-85947-67-6.
  • ČECHOVÁ, B. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha: SCIO, s. r. o., 2006. ISBN 80-86910-53-9.
  • ČECHOVÁ, M. Vyučování slohu. Praha: SPN, 1985, s. 208. (bez ISBN)
  • ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, Vl. Čeština a její vyučování. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-85937-47-6.
  •   ČINČERA, J. Práce s hrou: Pro profesionály. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 116 s. ISBN 978-80-247-1974-0.
  • DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vydání. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0617-6.
  • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Portál,1997. 384 s.  ISBN 80-7178-063-4.
  •   FORŠTOVÁ – POLÍVKOVÁ, Dorota. Hry pro jazykové vyučování : (Z receptáře učitele jazyků). Brno: Kabinet cizích jazyků Krajského pedagogického ústavu, 1980.
  • GAVORA, P. a kol.: Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: Veda, 1988.
  • HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 80-86022-57-9.
  • HANUS, L.  Človek a kultúra. Bratislava: Lúč, 1977 ISBN 80-7114-180-1.
  • HAUSENBLAS, Ondřej. 1992. Vrátíme smysl hodinám češtiny? 1. vyd. Zbuzany, 1992. 58 s.
  • HLAVSA, J.Psychologické metody výchovy k tvořivosti. 1. vyd. Praha: SPN,1986. 192 s.
  • Holoušová, D. -  Krobotová, M.Budoucí učitelé a současné školství. In Proměny pedagogiky. Praha: PdF UK, 2005, s. 291-295. ISBN 80-7290-226-1.
  • HOMOLOVÁ, K. Čtenářství v systému hodnot a norem pubescenta. E-pedagogium, 2007, č. 2, s. 36–37.
  •   HOUŠKA, Tomáš. Škola je hra. 2. přep. vyd. Praha: T. Houška, 1993. 259 s. ISBN 80-900704-9-3.
  • HUPKOVÁ, M., PETLÁK, E.: Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: Iris, 2004. ISBN 80-89018-77-7.
  • HYHLÍK, F., NAKONEČNÝ, M. Malá encyklopedie současné psychologie. Praha: SPN, 1973. 288 s.
  • ISER, W. Apelová struktura textů. In: Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické recepční estetiky. 1. vyd. Brno: Host, 2001, s. 39–61. ISBN 80-86055-92-2.
  • JONÁK, Z. Úloha emocí při recepci literárního díla. 2007. Metodický portálu www.rvp.cz. ISSN: 1802–4785. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/1131...IHO-DILA.html/ [cit. 12. 3. 2010]
  • k reklamě. Srpová, H. a kol. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007, s. 201–243. ISBN 978-80-7368-265-1.
  • KALHOUS, Z., OBST, O. aj. Školní didaktika.1. vyd. Praha: Portál, 2002. 448 s.  ISBN 80-7178-253-X.
  • KALHOUS, Zdeněk; OBST, Otto. Didaktika sekundární školy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0599-7.
  • KARÁSKOVÁ, V.;  KROBOTOVÁ, M. Jazyková kultura aneb jak mluví učitel tělesné výchovy. In Česká kinantropologie, 2001, roč. 5, č. 1, s. 133-139. ISSN 1211-9261.
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
  • KOLÁŘ, Z.; ŠIKULOVÁ, R. Vyučování jako dialog. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1541-4.
  • Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. Otrava: PdF OU, 2008, s. 176–190. ISBN 978-80-7368-4912-1.
  • Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania. In: Učiteľské noviny, roč. 58, 25. 1. 2010, Príloha, s. 25–32. Dostupné na: http://www.culture.gov.sk
  •   KOTEN, T. Škola? V pohodě! 1. vyd. Most: Hněvín, 2006. 288 s. ISBN 80-86654-18-4.
  • KOŽMÍN, Z. Umění básně. 1. vyd. Brno: K 22a, 1990.
  • KROBOTOVÁ, M. Využití projektového vyučování v hodinách českého jazyka. In Netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací ze semináře konaného 23. března 2001 na PdF UP v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 30-38. ISBN 80-244-0426-5.
  • KROBOTOVÁ, M. Vlastní jména jako odraz česko-německých vztahů. In Německá škola v českých zemích I. (Význam německého školství pro multikulturní rozvoj v českých zemích.) Olomouc: Universitatis Palackianae Olomucensis, Fakultas Paedagogika, 2002, s. 119-125. ISBN 80-244006-6.
  • Krobotová, M. Některá úskalí při výslovnosti v češtině.  In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník z konference. Olomouc: Vydavatelství UP, 2006, 74-78. ISBN 80-244-1282-9.
  • KROBOTOVÁ, M. a kol. Odborná práce bestsellerem? Univerzita Palackého v Olomouci: Fakulta tělesné kultury, 2011. ISBN 978-80-244-9.
  • KROBOTOVÁ, M. a STOFFA, J. K problematice zkratek a značek v češtině. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník z konference. Olomouc: Vydavatelství UP, 2006, s. 87-91. ISBN 80-244-1282-9.
  • KROBOTOVÁ, M.,  STOFFA, J.  Zdrobnělá slova nejen v odborné terminologii. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Hanex, 2007, s.89-94. ISBN 80-85783-72-X.
  • Metodický list pro učitele základních škol. Praha: Raabe, 2001.
  • KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace učitelů se žáky. Olomouc: Krajský pedagogický ústav, 1987. Bez ISBN.
  • KULKA, J. Psychologie umění. 1. vyd. Praha: SPN, 1991. 435 s. ISBN 80-04-23694-4.
  • KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN807184134X.
  • KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.
  • LIBA, P. Čitateľ a literárny proces. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 390 s.
  • LIGOŠ, M.: Základy jazykového a literárneho vzdelávania I. Úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry. Ružomberok: FF KU, 2009. ISBN 978-80-8084-429-5.
  • LIGOŠ, M.: Základy jazykového a literárneho vzdelávania II. Úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry. Ružomberok: FF KU, 2009. ISBN 978-80-8084-430-1.
  • LINHARTOVÁ, D. Pedagogická komunikace pro učitele. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. ISBN 80-7157-556-9.
  • LOKŠOVÁ, I.; LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 200 s.  ISBN 80-7178-205-X.
  • MÁLKOVÁ, Jitka. Skloňování číslovek [online]. 31. 1. 2005. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/_zprava/157319
  • MAŇÁK, J. Od školy tradiční ke škole tvořivé. In Tvořivá škola. Brno: Paido, 1998. s. 15 – 21. ISBN 80-85931-63-X.
  • MAREŠ, J. Interakce učitel – žáci v zjednodušeném modelu hromadného vyučování. Pedagogika, 25, 1975, č. 3, s. 307–318.
  • MAREŠOVÁ, H. Základy historické mluvnice češtiny s texty k rozboru. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, 1. vyd., 130 s. ISBN 978-80-244-2028-8
  •   MAUER, Jan. Hra dětská a její význam. Praha: Melantrich, 1919. 30 s.
  • MÍČEK, L.Sebevýchova a duševní zdraví. 4. vyd. Praha: SPN, 1986. 224 s.
  • MIČIENKA, Marek, JIRÁK, Jan. Rozumět médiím – základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech, c2006. ISBN 80-239-6762-2.
  • MISTRÍK, J. a kol. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1993. 513 s. ISB
  • MORAVĆÍKOVÁ, M., PALENČÁROVÁ, J.: Prvky mediálnej výchovy vo vyučovaní materinského jazyka (od diskriminácie k demytologizácii). In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi.
  • NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: VODNÁŘ, 1995. 397 s.  ISBN 80-85255-74-X.
  • NASCHER,J. Jak prokouknout lež a odhalit pravdu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3712-6.
  • NOVOTNÝ, O. J. Jaká má a jaká nemá býti koncentrace? Tvořivá škola, č. 3, roč. V, 1929, s. 58 – 62.
  • OBERT, V.: Komunikatívnosť v čitateľskej recepcii a interpretácii. Nitra: UKF, 1998. ISBN 80-8050-158-0.
  • OBERT, V.: Rozvíjanie literárnej kultúry žiakov. Bratislava: Poľana, 2003. ISBN 80-89002-81-1.
  • PALENČÁROVÁ, J. Umenie počúvať. In. Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury I. Ostrava: PdF OU, 2003, s. 4. ISBN 80-7042-292-0.
  • PETLÁK, E.: Klíma školy a klíma triedy. Bratislava: Iris, 2006. ISBN 80-89018-97-1.
  • PETLÁK, E.: Pedagogicko-didaktická práca učiteľa. Bratislava: Iris, 2000. ISBN 80-89018-05-X.
  • PIETRASIŇSKI, Z. Psychologie správného myšlení. 2. vyd. Praha: Orbis, 1965. 236 s.
  • PIKE, M. Keen Readers: adolescents and pre-twentieth century poetry. Educational Review, 2000, roč. 52, č. 1, s. 13–28.
  •  PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 96 s. ISBN 80-7168-309-4.
  • POLÁK, Milan. 2002. Učitel českého jazyka a současná základní škola. Olomouc: VUP, 2002.188 s. ISBN 80-244-0585-7
  • POLÁK, Milan. 2008. Integrace a komunikační výchova jako základní principy kurikulární reformy v České republice, úskalí a perspektivy. In: Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie Inovácia vo vyučování jazyka a literatúry. Prešov: 2008, s. 271–278. ISBN 978-80-8068-795-3
  •   POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Hádanky a hříčky nejen se slovíčky. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 104 s. ISBN 80-7367-070-4.
  • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 496 s. ISBN 80-7178-170-3
  • PRŮCHA, Jan. 1978. Jazykové vzdělávání. Analýza a prognóza systému. 1. vyd. Praha: Academia, 1978. 204 s.
  • PRŮCHA, Jan. Můžeme být spokojeni se vzděláním v mateřském jazyce? Český jazyk a literatura, 1977, r. 28, č. 3, s. 121–129.
  • PRUSÁKOVÁ, V.Mládež, veda, tvorivost´. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1987. 144 s.
  • REJZEK, J. Český etymologický slovník. Dotisk 1.  vyd.Voznice: Leda, 2004. 752 s. ISBN 80-85927-85-3.
  • ROTH, Jiří. Mediální výchova v Čechách. Tištěná média. Praha: Tutor, c2005. ISBN 80-86700-25-9.
  • ROZEHNALOVÁ, B. Učí literární výchova k tomu, jak nacpat někam ponožku? InSlovo a obraz v komunikaci s dětmi: Komunikace s dětmi v proměnách doby. Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou jazyka českého a literatury s didaktikou PdF OU. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 39 – 42.  ISBN 80-7042-305-6.
  • RUSŇÁK, R.Moderná pohádka a jej detská recepcia. 1. vyd.Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 1. vyd. 148 s. ISBN 978-80-8068-799-1.
  • RUSŇÁK, R.Svetová literatúra pre deti a mládež v didaktickej komunikácii. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-555-0071-3.
  • RYSOVÁ, Magdalena. O spojení číslovky s počítaným předmětem v češtině [online]. 26. studentský      workshop Žďárek, listopad 2009. Dostupné z: http://ucjtk.ff.cuni.cz/zdarek/26_zdarek.htm.
  • ŘEŘICHOVÁ, V. Výchova čtenáře v české počáteční škole (1774-1948). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 121 s.  ISBN 80-244-0044-8.
  • ŘEŘICHOVÁ, V., SLADOVÁ, J., VÁŇOVÁ, K. A HOMOLOVÁ, K.Literatura pro děti a mládež anglicky mluvících zemí. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-019-6
  • SEDLÁČEK, Miloslav. Bez třech a čtyřech? Naše řeč. 1993, roč. 76, č. 2, s. 111.
  • SEDLÁČEK, Miloslav. K tvoření číslovek řadových. Naše řeč. 1972, roč. 55, č. 1, s. 48.
  • SEDLÁČEK, Miloslav. Sto jeden žák i stojedna žáků? Naše řeč. 1971, roč. 54, č. 1, s. 21–25.
  • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika – vyučovací proces, učivo, jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024718217.
  • SLADOVÁ, J.Výběr textu jako projev profesionální kvalifikace učitele literární výchovy. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 216 – 219. ISBN 80-244-1002-8.
  • SLADOVÁ, J.Vybrané pedagogické aspekty výchovy kulturního diváka v kontextu literární výchovy na základní škole. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 303 – 307. ISBN 978-80-244-2240-4.
  • Slovo o slove. Zborník KKLV PdF PU, roč. 15, 2009. Ed. Ľ. Liptáková, K. Vužňáková, R. Rusňák. Prešov: PdF PU, 2009. ISBN 978-80-8068-972-8.
  • STRAKOVÁ, Jana a kol. 2002. Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zeních OECD. Praha: ÚIVV, 2002.
  • SVOBODOVÁ, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: PdF OU, 2000, s. 102. ISBN 80-7042-175-4.
  • ŠEBESTA, K.: Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: UK, 2005. ISBN 80-246-0948-7.
  • THEOBALD, T., COOPER, C. Nemluv! Naslouchej! Havlíčkův Brod: EKOPRESS, 2006. ISBN 80-86929-10-8.
  • TOMAN, J.Dětské čtenářství a literární výchova. Brno: CERM, 1999, 22 s.  ISBN 80-7204-111-8.
  • TOMAN, J. Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 274 s.
  • ULIČNÝ, O. Čeština a škola. In. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Sborník z olomoucké konference 23.–27. 8. 1993. 2. díl. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 270.
  • USERDATA/Legislativa/
  • VALA, J. Literatura na základní škole očima žáků. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 1. vyd. Olomouc: UP, 2003, s. 53–57. ISBN 80-244-0627-6
  • VALA, J. Poezie v hodinách literatury na základních školách, E-pedagogium, 2003, č. 3, s.10–15.
  • VALA, J. Výzkum čtenářské recepce lyrické poezie metodou sémantického diferenciálu. Olomouc: disertační práce, 2004. Nepublikováno.
  • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN:  978-80-247-1865-1.
  • VALIŠOVÁ, a. Komunikace a vzájemné porozumění: ty pro dospívající. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN: 80-247-0842-6.
  • ZAORÁLEK, J. Lidová rčení. Praha: Academia, 2000. 741 s. ISBN 80-200-0824-1.
  • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her: Hry v klubovně. 2. vyd. Praha: Leprez, 1996. 604 s. ISBN 80-901826-9-0.
  • ZAPLETAL, Miloš. Zlatý fond her. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 1990. 248 s. ISBN 80-204-0120-2.
  • ZELINA, M.; JAŠŠOVÁ,E. Tvorivosť – piata dimenzia. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1984. 206 s.
  • ZELINA, M.; ZELINOVÁ, M. Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1990. 136 s.  ISBN 80-08-00442-8.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova