Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Doporučená literatura I.

Stránka naposledy upravena 09:56, 8 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Doporučená literatura

  • ADAIR, J.: Efektivní komunikace. Praha: Alfa Publishing, 1997 ISBN 80-86851-10-9.
  • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry: Společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 224 s. ISBN 80-7178-235-1.
  • BROŽ, Fr.  Netradiční testové úlohy z českého jazyka. Praha: Pedagogické nakladatelství, 2005.
  • CANFIELD, J.; WELLS, H. C.Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 198 s.  ISBN 80-7178-028-6.
  • ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. 1. vyd. Praha: ISV, 1998. ISBN 80-85866-32-3.
  • ČECHOVÁ, M. Čeština, řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000.
  • ČERNÁ, A. a kol. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002.
  • ČÍHALOVÁ, E., MAYER, I. Jak rozvíjet komunikaci a spolupráci. Praha: STROM, 1999.
  • ČMEJRKOVÁ, S., Daneš, F., Kraus, J., Svobodová, I.  Čeština, jak ji znáte i neznáte.  Praha: Academia, 1996.
  • DACEY, J. S.; LENNON, K. H. Kreativita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-903-9.
  • DeVITO, J.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001 ISBN 80-7169-988-8.
  • Foret, M. Komunikace s veřejností. Brno: MU, 1994.       
  • GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-104-9.
  • GEJGUŠOVÁ, I. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole.1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2009. 118 s. ISBN 978-80-7368-729-8.
  • HAGÉGE, C.: Člověk a řeč. Praha: UK Karolinum, 1998 ISBN 80-7184-331-8.
  • Hamlinová, S.Jak mluvit, aby vás lidé poslouchali. Praha: Talpress, 1996.
  • HAUSER, Přemysl a kol. 1994. Didaktika českého jazyka, díl I. Část obecná. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1994. 50 s. ISBN 80-210-1035-5.
  • HIRŠAL, Josef. Co se slovy všechno poví. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 48 s. ISBN 978-80-7367-202-7.
  • HÖFLEROVÁ, E., KROHE, P. Komunikační dovednosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-287-4.
  • Holasová, T.Umíte dobře mluvit? Praha: Jinočany, H&H, 1992.
  • Hůrková, J.  Mluvní výchova a úloha tzv. mluvního vzoru.In. ČJL 43, 1992/93-9-12.   
  • JANOUŠEK, J.: Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1594-0.
  • KASÍKOVÁ, H. Interakční žánry ve vyučování. In KUČERA, M. et al.: Co se v mládí naučíš. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1992. s. 254–267.
  • KOHOUT, J. Rétorika: Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press, 2002.
  • KRČMOVÁ, M. Jazyk v komunikaci. In Jelínek, M., Švandová, B. (Eds.)  Argumentace a umění komunikovat. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1999.
  • KROBOTOVÁ, M. Kultura mluveného projevu. In Drahomíra Holoušková a kol. Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV I. Olomouc: UPOL, PF, 2001. ISBN 80-7198-498-1.
  • KROBOTOVÁ, M. Náměty pro tvořivý sloh aneb jména, věci a lidé kolem nás.
  • KROBOTOVÁ, M. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1088-5.
  • Langer, A.Úspěch veřejné promluvy. Praha: Fortuna, 1993.
  • Mikulaštík, M.Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0650-4.
  • NELEŠOVSKÁ, A.: Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0738-1.
  • PELENČÁROVÁ, J., KESSELOVÁ, J., KUPCOVÁ, J. Učíme slovenčinu komunikačne  a zážitkovo.  Bratislava: SPN, 2003.
  • PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2706-6.
  • Plaňava, I. Jak (to) spolu mluvíme. Psychologie dorozumění i nedorozumění. Brno: MU,   1992.
  • ROZEHNALOVÁ, B. Čtenářské referáty jinak aneb Trénink kreativity.In KOUDELKOVÁ, E. (ed.) Současnost literatury pro děti a mládež: Liberec 17. – 18. března 2005. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2005. s. 63 – 69. ISBN80-7083-957-0.
  • SCHARLAU, CH. Techniky vedení rozhovoru. Zdokonalte své komunikační dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2234-4.
  • SLADOVÁ, J.Motivační výběr hry v literární výchově. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. Sborník prací z mezinárodní konference. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2002, s. 47 – 49. ISBN 80-7042-246-7.
  • SVOBODOVÁ, J.  Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: OU,  2000.
  • SVOZILOVÁ, N.  Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině.  Jinočany: H&H, 2003.
  • ŠEBESTA, K.: Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: UK, 2005. ISBN 80-246-0948-7.
  • TEGZE, O. Neverbální komunikace. Co vám prozradí lidské chování a jednání a jak toho využít. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-251-0183-5.
  • VALA, J.Poezie v literární výchově. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2761-4.
  • VALENTA, J. Učíme se komunikovat. Kladno: AISIS, 2010. ISBN 978-80-904071.
  • VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-998-4.
  • VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací. Efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2614-4.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova