Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Chráněné zaměstnávání - chráněné dílny

Stránka naposledy upravena 20:57, 12 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Práce a pracovní uplatnění pro jedince se zdravotním znevýhodněním není jenom přirozenou potřebou, ale výrazně zvyšuje jejich sociální sebevědomí, pocit lidské plnohodnotnosti a pomáhá jim také zajišťovat vytouženou samostatnost a nezávislost.

  Pokud se jedná o ne příliš závažné postižení, je jistě ideální možností získat zaměstnání na volném trhu práce. Legislativně stanovené povinné kvóty pro zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností ovšem zatím nepodporují natolik motivaci zaměstnavatelů, kteří by výrazně pomohli řešit situaci znevýhodněných osob na trhu práce. Mnozí zaměstnavatelé raději odvedou jakousi finanční pokutu do státního rozpočtu, než by vytvářeli pracovní příležitosti pro znevýhodněné jedince. Diskriminace handicapovaných osob v přístupu k pracovním příležitostem zatím nevymizela, naštěstí se ale pozvolna začínají rozvíjet nové a alternativní přístupy k jejich zaměstnávání a pracovnímu uplatnění.

  Pro pracovní uplatnění osob s mentálním postižením existují chráněné dílny nebo terapeutické dílny zařízené ve stacionářích. Je zde poskytována zvýšená ochrana a režim práce je přizpůsoben celkovému zdravotnímu stavu konkrétního pracujícího jedince. Práce lidem s postižením dodává sebedůvěru, pocit užitečnosti a vede k celkovému osobnostnímu uspokojení. Je prostředkem seberealizace člověka.

  Chráněná dílna je definována jako pracoviště zaměstnavatele, které je vymezeno na základě dohody s úřadem práce a je specificky přizpůsobeno pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V chráněné dílně musí být v průměrném ročním počtu zaměstnáno nejméně 60% těchto zaměstnanců. Na vytvoření a provoz chráněné dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli finanční příspěvek. V chráněných dílnách zaměstnanci pracují dle individuálních plánů. Pro každého se z nabízených možností uplatnění hledá nejvhodnější místo- vychází se ze schopností a dovedností jednotlivců. Režim a celkový chod chráněných dílen je upraven podle zdravotního stavu zaměstnanců s výrazným zohledněním individuálního přístupu.  Chráněné dílny slouží především k tréninku pracovních dovedností, pracovního režimu a práce v kolektivu. Smyslem takovéto pracovní rehabilitace je průprava pro práci v nechráněných podmínkách. (Pipeková, 2010, s. 312-313)

  Podle Slowíka (2007) zaměstnávání v chráněných dílnách rozhodně nesplňuje představy o optimální pracovní integraci postižených lidí. Chráněné dílny popisuje jako nekonkurenceschopnou práci za symbolickou odměnu v izolovaném prostředí kolektivu podobně handicapovaných spolupracovníků. Význam takové práce je nezpochybnitelný, ale víceméně jako terapeutického prostředku a dobrého využití jinak nenaplněného času. V řadě případů však tento způsob spíše zakonzervuje pracovní potenciál lidí, kteří by měli šanci uplatnit se na trhu práce mnohem lépe. Chráněné zaměstnávání zůstává tedy možností vhodnou především pro osoby s těžkými formami různých postižení, pro které jsou příležitosti konkurovat na běžném trhu práce u nás prozatím velmi omezené, resp. prakticky žádné.  (Slowík, 2007, s. 39-40)

  Použité zdroje a literatura

  • PIPEKOVÁ,J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. ISBN: 978-80-7315-198-0.
  • SLOWÍK,J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1733-3.
  Klíčová slova
  • chráněné dílny
  • chráněné zaměstnávání
  • individuální plán
  • práce
  • člověk se zdravotním postižením