Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Matematická gramotnost

Stránka naposledy upravena 11:55, 6 Dub 2011 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno odborným panelem matematické gramotnosti ve VÚP

   
  Vymezení pojmu matematické gramotnosti:
   
  Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.[1]
   
  Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když jsou matematické znalosti a dovednosti používány k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení s užitím matematiky. Tyto kontexty sahají od čistě matematických až k takovým, ve kterých není matematický obsah zpočátku zřejmý, a je na řešiteli, aby ho v nich rozpoznal. Je třeba zdůraznit, že uvedená definice se netýká pouze matematických znalostí na určité minimální úrovni, ale jde v ní o používání matematiky v celé řadě situací, od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité.
   
  Rozlišujeme tři složky matematické gramotnosti:
   
  1. SITUACE A KONTEXTY, do nichž jsou zasazeny problémy, které mají žáci řešit a aplikovat tak získané vědomosti a dovednosti: používání a uplatňování matematiky v rozmanitých situacích (např. osobní, vzdělávací/pracovní, veřejné a vědecké) a kontextech (autentický, hypotetický) je důležitým aspektem matematické gramotnosti.
   
  2. KOMPETENCE, které se uplatňují při řešení problémů:

  a) Matematické uvažování. 
  Zahrnuje schopnost klást otázky charakteristické pro matematiku („Existuje...?“, „Pokud ano, tak kolik?“, „Jak najdeme...?“), znát možné odpovědi, které matematika na tyto otázky nabízí, rozlišovat příčinu a důsledek, chápat rozsah a omezení daných matematických pojmů a zacházet s nimi.

  b) Matematická argumentace. 

  Zahrnuje schopnost rozlišovat předpoklady a závěry, sledovat a hodnotit řetězce matematických argumentů různého typu, cit pro heuristiku („Co se může nebo nemůže stát a proč?“), schopnost vytvářet a posuzovat matematické argumenty.

  c) Matematická komunikace
  Zahrnuje schopnost rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně k matematickým otázkám a problémům, a to ústně i písemně.

  d)Modelování. 
  Zahrnuje schopnost porozumět matematickým modelům reálných situací, používat, vytvářet a kriticky je hodnotit; získané výsledky interpretovat a ověřovat jejich platnost v reálném kontextu.

  e) Vymezování problémů a jejich řešení. 
  Zahrnuje schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je různými způsoby.

  f) Užívání matematického jazyka. 
  Zahrnuje schopnost rozlišovat různé formy reprezentace matematických objektů a situací, volit formy reprezentace vhodné pro danou situaci a účel; dekódovat a interpretovat symbolický a formální jazyk, chápat jeho vztah k přirozenému jazyku, pracovat s výrazy obsahujícími symboly, používat proměnné a provádět výpočty.

  g) Užívání pomůcek a nástrojů. 
  Zahrnuje znalost různých pomůcek a nástrojů (včetně prostředků výpočetní techniky), které mohou pomoci při matematické činnosti, a dovednost používat je s vědomím hranic jejich možností.

  3. MATEMATICKÝ OBSAH tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů:
   
  -         kvantita (význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, velikost čísel, počítání zpaměti a odhady, míra);
  -         prostor a tvar (orientace v prostoru, rovinné a prostorové útvary, jejich metrické a polohové vlastnosti, konstrukce a zobrazování útvarů, geometrická zobrazení) ;
  -         změna a vztahy (závislost, proměnná, základní typy funkcí, rovnice a nerovnice, ekvivalence, dělitelnost, inkluze; vyjádření vztahů symboly, grafy, tabulkou);
  -         neurčitost (sběr dat, analýza dat, prezentace a znázorňování dat, pravděpodobnost a vyvozování závěrů).


  [1] Definice PISA 2003, Koncepce matematické gramotnosti ve výzkumu PISA 2003, ÚIV, Praha.
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova