Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Downův syndrom

Stránka naposledy upravena 08:13, 17 Ún 2011 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Garantovany-obsah.png

   

  Toto heslo bylo vytvořeno Lucií Knotovou,

  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Downův syndrom (DS) je nejrozšířenější ze všech dosud známých forem mentální retardace. V odborné literatuře se udává, že lidé s tímto syndromem tvoří okolo 10% všech lidí s mentální retardací. Jedná se o chromozomální onemocnění - trizomii 21. chromozomu. Právě na jednom z ramen chromozomu č. 21 jsou uloženy dispozice pro vznik DS. Každá buňka organismu lidí s DS obsahuje jeden chromozom navíc, takže místo obvyklých 46 chromozomů uspořádaných ve 23 párech mají v každé buňce 47 chromozómů uspořádaných ve 22 párech a jedné trojici. Onemocnění bylo poprvé popsáno v roce 1866 anglickým pediatrem Johnem Downem. Výskyt Downova syndromu je v každé populaci téměř stejný.  Za rizikový faktor vzniku DS je považován věk rodičů (matky rodící ve věku nad 35 let, otcové nad 50). (Pipeková, 2010, s.294; Švarcová, 2006, s.140-144)

  Rozlišujeme tři typy Downova syndromu:

  1. nondisjunkce (93% případů);
  2. mozaika (3%);
  3. translokace (4%, dědičná forma).(Pipeková, 2010, s.294)

  Typické fyziologické zvláštnosti lidí s Downovým syndromem

  Lidé s tímto syndromem mají typické fyziologické zvláštnosti. Hlava dítěte s Downovým syndromem je ve srovnání s ostatními dětmi menší, její zadní část je zpravidla plošší, což způsobuje její kulatější vzhled. Obličej mívá ploché rysy, oční víčka jsou úzká a šikmá, ve vnitřním koutku oka je u většiny dětí výrazná kolmá kožní řasa, která dává jejich očím charakteristický tvar (právě díky tvaru očí se tomuto onemocnění dříve říkalo mongolismus). Uši bývají menší, ústa jsou poměrně malá, pootevřená, takže jazyk často vyčnívá mezi rty. Patro v ústech je zpravidla nižší a čelisti jsou malé, což může způsobovat chybné postavení některých zubů. Růst zubů bývá opožděn. Krk bývá širší a mohutnější. Některé děti s Downovým syndromem mají zvětšené srdce vlivem vrozené srdeční vady. Asi u poloviny dětí s Downovým syndromem je pozorována pouze jedna rýha přes dlaň, tzv. Opičí rýha. Otisky prstů bývají také oproti jiným dětem odlišné. V důsledku nedostatečné pevnosti šlach mají děti často ploché nohy. Děti trpí celkovou hypotonií (snížený svalový tonus). Hypotonie výrazně ovlivňuje jemnou a hrubou motoriku a koordinaci různých pohybových úkolů. Vzrůst jedinců s DS je malý, muži mívají kolem 147-162 cm, ženy asi 135-155cm. Tělesná hmotnost závisí na způsobu jejich výživy, ale většinou trpí obezitou. U dětí s DS se často objevují smyslové vady, zjména sluchové a zrakové vady. Intelektově se nacházejí obvykle v pásmu středně těžké mentální retardace. Mají dobrou schopnost socializace. Děti s DS mají obvykle zpomalený vývoj řeči a problémy s mluvením. Receptivní schopnosti (porozumění slyšenému) jsou na mnohem vyšší úrovni  než schopnosti expreisvní (vyjadřovací). (Pipeková, 2010, s. 294, Švarcová, 2006, s.141-142)

  Další specifika jedinců s Downovým syndromem

  • Jedinci s DS dávají mnohdy přednost sezení v tureckém sedu. V této stabilní poloze dokáží pohodlně sedět i delší dobu.
  • Mají velmi dobré zrakové vnímání a s ním spojenou velmi dobrou zrakovou paměť, proto by učitelé měli   dbát zejména na vizualizaci v edukačním procesu. Skvěle zvládají nápodobu. Všichni žáci s DS těží ze soužití a společného učení se zdravými dětmi.  Spolužáci jsou  pro ně vzorem sociálního chování a motivují je do učení.
  • Pokud si dítě osvojí určité schopnosti, už je nezapomene- velmi dobře jim funguje dlouhodobá paměť.
  • Při každém učení je podstatné myslet na to, aby dítě s DS zažilo úspěch. Pokud dítě po několika pokusech pozná,  že se mu nedaří, vzdá se. V případě, že se zastaví, zdráhá se pokračovat dál, může být negativistické a vzpírat se. Žák s DS potřebuje dostatek pozitivního hodnocení a povzbuzení. 
  • Schopnost koncentrace je většinou nízká, vhodná je proto individuální práce, kde jsou úkoly rozděleny na malé kroky
  • Ne místo ANO- "Přijdeš si pro notýsek?"; "Půjdeš s námi do divadla?" - na otázky tohoto typu odpoví jendím "NE". Obvykle to tak ale vůbec nemyslí. Jedná se o určitý projev nejistoty a strach z činnosti či výzvy, kterou dítě s DS neočekávalo a která mu narušila  ustálených chod věcí. 
  • Pkud je dítě např. nejisté, nudí se, nerozumí určité situaci může reagovat útěkem, tj. někam prostě "zmizí".
  • Obtížně chápají časoprostor. Postrádají představu času.
  • Jednou z nápadností v chování je "paličatost". Umíněnost je opět reakcí na určité, pro dítě obtížné situace. V těchto chvílích je důležitý citlivý přístup okolí, povzbuzení dítěte.
  • K tomu, aby děti s DS pochopily všední dny, vyžadují určitý řád a pravidla. Pravidelný průběh a jasná struktura jim dává pocit jistoty a bezpečí. (Halder, 2004, s. 4-20)

   

  Systém edukace jedinců s Downovým syndromem

  Systém výchovně vzdělávacího procesu jedinců s Downovým syndromem se shoduje se systémem edukace jedinců s mentální retardací. Realizuje se v rámci celé škály škol a zařízení. Významnou roli má zejména školské poradenské zařízení, kterým je Speciálně pedagogické centrum poskytující služby žákům s mentálním postižením (SPC). Činnost SPC je vymezena Vyhláškou 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních{1}. (Švarcová, 2006) 

   __________________________________________________________________________________

  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1

  Použité zdroje a literatura

  • HALDER, C. Dítě s Downovým syndromem ve škole.Praha: JPM TISK, 2004.
  • PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky.3. vyd.Brno: Paido, 2010. ISBN: 978-80-7315-198-0.
  • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace.Praha: Portál, 2006. ISBN: 80-7367060-7.

  Doporučená literatura a zdroje ke studiu:

  • Vojtěch Hruban a Ivan Majzlík: Obecná genetika. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2004
  • Pavel Calda a kolektiv autorů: Ultrazvuková diagnostika v těhotenství - pro praxi, 270 stran, detailní obrazová dokumentace, barevný tisk na křídovém papíře, vyd. Aprofema s.r.o., 2007, ISBN 978-80-903706-1-6
  • BAZALOVÁ, B. Psychopedie. In PIPEKOVÁ, J. (ed).Kapitoly ze speciální pedagogiky 2. rozříšené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0
  • POKRIVČÁK, Tomáš. Syndromy a symptomy. Praha : Triton, 2009. 187 s. ISBN 978-80-7387-136-9
  • Downův syndrom - webové stránky věnované problematice
  • Ovečka, o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená v roce 2003 - Účelem jejího vzniku je prakticky pomoci rodinám, které vychovávají dítě s Downovým syndromem

  Klíčová slova
  • Opičí rýha
  • mentální postižení
  • mentální retardace
  • mongolismus
  • psychopedie