Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

DMO - Dětská mozková obrna

Stránka naposledy upravena 21:17, 16 Ún 2011 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Garantovany-obsah.png

   

  Toto heslo bylo vytvořeno Lucií Knotovou  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Obsah stránky:

  poznámka na úvod: aktuální název dle MKN- 10 je MO- Mozková obrna

  Výklad hesla

  Dětská mozková obrna (DMO) patří mezi závažná centrální postižení. Příčiny DMO jsou prenatální (infekce matky v prvních měsících těhotenství; v pokročilých fázích těhotenství oběhové poruchy matky mající za následek nedostatečné okysličování plodu), perinatální (porodní asfixie, nedonošenost, přenošenost, komplikované porody), postnatální (všechny infekce do šesti měsící, vždy se jedná o postižení nezralého mozku).
    V průběhu prvního roku života se klinický obraz DMO teprve utváří, neurologové jej diagnostikují jako centrální koordinační poruchu a centrální tonusovou poruchu. (Pipeková, 2006, s.171)

  "Pro DMO je charakteristické hybné postižení, tělesná neobratnost, zejména v jemné motorice, nerovnoměrný vývoj, zvýšená pohyblivost a neklid, nesoustředěnost, těkavost, nedokonalost vnímání a nedostatenčná představivost, překotné a impulsivní reakce, střídání nálad a výkyvy v duševní výkonnosti, opožděný vývoj řeči a vady řeči." (Pipeková, 2006, s.171)

  DMO je obvykle kombinovaná s poruchami duševního vývoje a sníženým intelektem (asi 66%), s poruchami řeči (přes 50%), s poruchami chování (asi 50%), s epileptickými záchvaty (15-70%) a se sluchovým postižením. U klientů s DMO není pravidlem snížení intelektovýh schopností.(Pipeková, 2006, s.172)

  Klasifikace DMO podle charakteru tonusové a hybné poruchy

  1. SPASTICKÉ  FORMY (křečovité, stažené svaly): Základním projevem je snížená pohyblivost spojená s vysokým svalovým napětím.   Rozlišujeme podtypy:   diparetická, hemiparetická, kvadruparetická
  2. NESPASTICKÉ FORMY:  hypotonická, dyskinetická (extrapyramidová)

  Těžší druh DMO má 4 formy: diparetickou, hemiparetickou, kvadruparetickou, hypotonickou, dyskinetickou.

  • Forma diparetická: jedná se o spastickou obrnu, jsou postiženy zejména dolní končetiny. Chůze bývá nůžkovitá (kolena se o sebe třou), je to stav, kdy jsou při chůzi nohy lehce pokrčené („jakoby do X“) s koleny blízko u sebe.Vzhledem ke kognitivnímu vývoji je u této formy DMO prognóza dobrá.
  • Forma hemiparetická:  jedná se o spastickou obrnu horní i dolní končetiny jedné poloviny těla, zpravidla bývá více postižena horní končetina, která bývá ohnuta v lokti, zatímco dolní končetina je tak napjata, že postižený došlapuje na špičku. 
  • Forma kvadruparetická: jedná se o spastickou obrnu všech čtyřech končetin. Toto je nejtěžší podtyp spastické formy, který nemocného značně omezuje v běžném životě. U této formy obrny je prognóza nejméně příznivá. 
  • Forma hypotonická: chabá obrna, výraznější na dolních končetinách. Vyskytuje se v kojenekém věku, asi kolem 3. roku se mění ve formu spastickou nebo diskinetickou. Vyznačuje se sníženým svalovým napětím. pokud přetrvává, je doprovázena těžkou mentální retardací. 
  • Forma dyskinetická: vyznačuje se nepotlačitelnými mimovolními pohyby- jsou to pohyby atetotické, choreatické, balistické nebo myoklonické. (Pipeková, 2006,s.171-172)

        Léčba zahrnuje komplexní a individuální rehabilitační a sociální programy. Zejména u spastické formy lze provést některé operace, které sice nezlepší pohyblivost, ale alespoň sníží rigiditu končetin.

   _________________________________________________________________________________

  Aktualizací I. dílu MKN - 10 došlo ke změně názvu:  namísto Dětské mozkové obrny se používá termín Mozková obrna. (http://www.uzis.cz/cz/mkn/MKN-10_aktualizace.pdf)

  S termínem Mozková obrna [1] již pracuje Dagmar Opatřilová v druhém, přepracovaném vydání knihy Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. (Opatřilová, Brno 2010)

  Použité zdroje a literatura

  • OPATŘILOVÁ, D: Pedagogická intervence v  raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno: Masarykova univerzita,  2010. ISBN: 978-80-210-5266-6.
  • PIPEKOVÁ, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2.vyd.Paido: Brno, 2006. ISBN: 80-7315-120-0
  • Mezinárodní klasifikace nemocí a její aktualizace. In DAŇKOVÁ, RNDr. Šárka . Aktualizace [online]. Praha : ÚZIS ČR, 2009 [cit. 2011-02-14]. Dostupné z WWW: <http://www.uzis.cz/cz/mkn/MKN-10_aktualizace.pdf>.
  Klíčová slova
  • dětská mozková obrna
  • formy DMO
  • pohybové vady
  • somatopedie