Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Čtenářská gramotnost

Stránka naposledy upravena 14:45, 7 Ún 2011 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Toto heslo souvisí s diskuzemi ve fóru Čtenářská gramotnost

  Obsah stránky:Garantovany-obsah.png

  Definice podle mezinárodních výzkumů RLS, PIRLS, PISA

  Pro účely mezinárodního výzkumu RLS organizace IEA, který byl v roce 1995 proveden jako první ze série mezinárodních srovnávacích výzkumů hodnotících výsledky vzdělávání v České republice, byla čtenářská gramotnost definována jako "schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/ nebo mají význam pro jednotlivce, a tyto formy používat". Podobně byla čtenářská gramotnost chápána i v rámci dalších provedených výzkumů, jako byl např. v roce 1997 mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých IALS ("Čtenářská gramotnost je schopností používat tištěných a písemných informací pro fungování ve společnosti, k dosahování vlastních cílů a k rozvoji vlastních vědomostí a vlastního potenciálu.").

  Tyto definice se zaměřovaly na pojetí čtení jako nástroje k dosahování cílů, nezdůrazňovaly však aktivní a iniciativní úlohu čtenáře při porozumění a využití informací. Tento aspekt zařadil do definice pojmu čtenářská gramotnost až pozdější výzkum IEA PIRLS a zejména zatím poslední z těchto výzkumů - mezinárodní výzkum OECD PISA, jenž zdůraznil schopnost čtenáře nejen textu porozumět, ale také o něm přemýšlet a uplatňovat své myšlenky a zkušenosti. Definice čtenářské gramotnosti podle tohoto dosud nejrozsáhlejšího a nejprestižnějšího světového výzkumu zní:

  "Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti."

  Zdroj: PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Metodický portál, Články: „Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet?“ [online]. 18. 01. 2006.[cit.29. 12. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/446/...-ROZVIJET.html>

  Definice podle příručky VÚP: Gramotnosti ve vzdělávání

  Stávající definice PISA1 a PIRLS2 zohledňují pouze některé složky čtenářství, a to
  především ty, které lze testovat. Čtenářská gramotnost však zahrnuje i netestovatelné
  složky, postojovou a hodnotovou rovinu, např. vztah ke čtení. Proto byla čtenářská
  gramotnost v rámci odborného panelu VÚP (Odborný panel je skupina praktiků, kteří se rozvíjením čtenářské gramotnosti ve školách zabývají řadu let, mají přehled o tom, co se děje v zahraničí a mají zkušenosti s vedením učitelů, kteří chtějí svou výuku na čtenářství zaměřit např. ) vymezena komplexněji – jako soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot.

  Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi,  dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech.

  Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin, z nichž žádnou nelze opomenout:

  Vtah ke čtení
  Předpokladem pro rozvíjení čtenářské gramotnosti je potěšení z četby a vnitřní po-
  třeba číst.

  Doslovné porozumění
  Čtenářská gramotnost staví na dovednosti dekódovat psané texty a budovat porozu-
  mění na doslovné úrovni se zapojením dosavadních znalostí a zkušeností.

  Vysuzování a hodnocení
  Čtenářsky gramotný člověk musí umět vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat
  (kriticky hodnotit) texty z různých hledisek včetně sledování autorových záměrů.

  Metakognice
  Součástí čtenářské gramotnosti je dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost re-
  flektovat záměr vlastního čtení, v souladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat
  a vyhodnocovat vlastní porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší
  porozumění, překonávání obtížnosti obsahu i složitosti vyjádření.

  Sdílení
  Čtenářsky gramotný člověk je připraven sdílet své prožitky, porozumívání a pocho-
  pení s dalšími čtenáři. Své pochopení textu porovnává s jeho společensky sdílenými
  interpretacemi, všímá si shod a přemýšlí o rozdílech.

  Aplikace
  Čtenářsky gramotný člověk využívá čtení k seberozvoji i ke svému konání, četbu zú-
  ročuje v dalším životě.

  Zdroj: Gramotnosti ve vzdělávání, VÚP Praha

  Vzdělávací výstupy ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti

  Žáci s rozvinutou úrovní čtenářské gramotnosti:

  • čtou aktivně, přemýšlejí při tom, kombinují různé postupy vedoucí k co nejlepšímu porozumění;
  • čtou s jasným cílem a neustále sledují a posuzují, zda text daným cílům vyhovuje;
  • obvykle si text prohlédnou dřív, než se do něj pustí, všímají si struktury textu
  • hledají ta místa, která s největší pravděpodobností naplní účel, s nímž se do četby pouštějí;
  • v průběhu četby často předvídají, co asi bude dál;
  • čtou výběrově a neustále činí rozhodnutí o způsobu četby – co budou číst pozorně a pomalu, co přečtou rychle, co nebudou číst, co přečtou znovu;
  • budují si význam textu, ten neustále podrobují kontrole a upřesňují ho, kladou si otázky v průběhu četby;
  • snaží se odhalit význam neznámých slov a pojmů, na které v textu narazí, a poradí si s nesrovnalostmi a překážkami v textu;
  • vycházejí z dosavadních vědomostí a zkušeností, porovnávají s nimi čtený text,
  • propojují text s tím, co už věděli dříve;
  • přemýšlejí o autorech textů, jejich stylu, východiscích, záměrech, historických okolnostech;
  • sledují, jak textu rozumějí, a podnikají opatření pro lepší porozumění, pokud je to třeba;
  • hodnotí kvalitu textu, posuzují jeho hodnotu a reagují na text různými způsoby, jak racionálně, tak emocionálně;
  • různé typy textů čtou různým způsobem;
  • při četbě vyprávěcího textu se vžívají do prostředí a postav;
  • při četbě věcného textu často shrnují a upřesňují svá shrnutí;
  • porozumění textu se u nich odehrává nejen přímo při četbě, ale i během malých pauz, které během četby činí, a pak také když vlastní čtení skončí, když dočtou;
  • porozumění je náročná, vyčerpávající a komplexní činnost, kterou ale dobří čtenáři vnímají jako uspokojující.

  Použité zdroje a literatura:

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova