Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Bilingvní vzdělávání

Stránka naposledy upravena 09:14, 16 Ún 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Garantovany-obsah.png


  Toto heslo bylo vytvořeno Kamilou Sladkovskou
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Výklad hesla:

  Pojem bilingvní lze doslovně přeložit jako dvojjazyčný, tj. užívání dvou jazyků, a to mateřského a cizího.
  Bilingvní vzdělávání se zpravidla realizuje plně nebo částečně v cizím jazyce, přičemž je kladen důraz na rozvoj cizího, ale i mateřského jazyka. Bilingvní vzdělávání může v nejširším slova smyslu znamenat používání dvou jazyků ve škole nebo jiném vzdělávacím kontextu.
   
  V roce 1995 vyzvala Rezoluce Rady Evropy „k podpoře inovativních metod a zvláště k výuce cizích jazyků, která je realizována bilingvními programy, pro nejazykové předměty“. ( Council Resolution, 1995)  V návaznosti na to podnítila Evropská komise mnohé výzkumné projekty a aktivity, které měly za cíl monitorovat využívání metody CLIL od 90. let 20. století v Evropě a prozkoumat rizika existujících vzdělávacích přístupů jako je jazyková imerze a různé formy bilingvního vzdělávání. (Navés, 2010)
   
  Bilingvní vzdělávání má dlouhou tradici, např. v Lucembursku existuje již od roku 1843.
  V 70. a 80. letech 20. století probíhal kanadský experiment s tzv. imerzními jazykovými programy, které měly zabezpečit výuku francouzštiny a francouzských reálií na školách. Právě kanadská imerze měla velká vliv na některé typy evropských bilingvních vzdělávacích programů. (García, 2008)
   
  Pojem jazykové imerze je členěn podle množství realizovaného učiva v cizím jazyce a podle stupně vzdělávání, ve kterém je imerzní výuka zahájena. Úplné imerzní vzdělávání (total immersion) znamená, že celý vzdělávací obsah je vyučován v cizím jazyce od začátku nástupu žáka do formálního vzdělávání. Částečná imerze (partial immersion) znamená, že určité části vzdělávacího obsahu jsou vyučovány v cizím jazyce. Dále můžeme hovořit o tzv. rané imerzi (early immersion), která se realizuje od mateřské školy nebo od 1. ročníku základní školy. Pozdní imerze (late immersion) začíná od 2. stupně základní školy. (Coyle, Hood, Marsh, 2010)
   
  Bilingvní vzdělávání v České republice se na základních školách realizuje na základě Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce ze dne 15. července 2008. Pro dvojjazyčná (=bilingvní) gymnázia probíhá v letech 2009 – 2015 pokusné ověřování výuky podle pilotního Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia, který zohledňuje specifika těchto škol.
   
  Metoda CLIL a další formy jazykového imerzního a bilingvního vyučování mají mnohé shodné rysy. CLIL je někdy označován jako jeden z přístupů k bilingvnímu vzdělávání. Gradol, 2006)
  Bilingvní výuka vede ke zvládnutí jazyka téměř na úrovni rodilého mluvčího a zaměřuje se především na receptivní dovednosti. Metoda CLIL se zaměřuje jak na receptivní, tak i na produktivní dovednosti. Rozvoj kognitivních dovedností a přemýšlení v cizím jazyce jsou klíčovým přínosem této metody.

   

  Použité zdroje a literatura: 

  • Council Resolution of 31 March 1995 on improving and diversifying language learning and teaching within the education systems of the European Union. Official Journal C 207 of 12.08. 1995.
  • COYLE, D., HOOD, P., MARSH, D. CLIL Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press 2010.
  • GARCÍA, Ofelia . Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective. Malden : Wiley-Blackwell, 2008. 481 s. ISBN 978-1-4051-1994-8
  • GRADOL, David. English Next.. In Learning-research-english-next [online]. The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations : British Council, 2006 [cit. 2011-02-15]. Dostupné z WWW: <http://www.britishcouncil.org/learni...glish-next.pdf>.
  • NAVÉS, T. Effective Content and Language Integrated Learning (CLIL) Programmes. In: RUIZ DE ZROBE, Y., JIMENÉZ CATALÁN, R.M.: Content and Language Integrated Learning (Evidence from Research in Europe) 2010.
  Klíčová slova
  • CLIL
  • bilingvní vzdělávání
  • bilingvní výuka
  • jazyková imerze
  • vícejazyčnost