Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Rozvoj předmatematické gramotnosti

Stránka naposledy upravena 13:28, 19 Ún 2010 uživatelem Michaela Gondeková

  Obsah stránky:

   

   

  Důležité je znát vývoj dítěte z hlediska všech oblastí jeho rozvoje. Tak tedy něco o základních předmatematických představách dětí předškolního věku:
   

  VÝVOJOVÁ ŠKÁLA:

  1. 3 – 4 leté děti – u těchto dětí jsou nejdůležitější manipulativní činnosti (je to pro děti tohoto věku nejpřirozenější), při jednotlivých hrách s dětmi začínáme budovat pojmy (malý x velký, málo x hodně, všechny, krátký x dlouhý, široký x úzký, vysoký x nízký, lehký x těžký, plný x prázdný), měli bychom dětem do jejich pasivní slovníku zanést také pojmy méně, více, některé, žádné a neopomenout ani pojmy z oblasti prostorové orientace jako nahoře x dole, níže x výše, vpředu x vzadu. Oblast třídění je také velmi důležitou v tomto období, je to spontánní práce dětí s předměty. Děti třídí na předměty, které mají danou vlastnost a ty které nemají, třídí podle barev, podle vlastností (vlastnost, která je pro dítě zajímavá), velikosti. Jako učitelé se snažíme vytvářet s dětmi účelové soubory (co si vezmeme na cestu, co potřebujeme na vaření, . . .). V tomto věku třídíme pouze podle 1 kritéria. Dítě by mělo znát množství v oboru do tří a z geometrických tvarů se seznámit s kruhem.
  2. 4 – 5 leté děti – platí u nich to samé co u dětí 3-letých + vytváření nadřazených pojmů (hračky, oblečení, ovoce, dopravní prostředky), uspořádání 3 prvků podle velikosti, výšky, délky, množství (řazení předmětů). Děti v tomto období by měly zvládat množství v oboru do 5 (je vhodné využívat při tom přirozených situací). Dítě zná z geometrických tvarů kruh a čtverec a osvojuje si pojem trojúhelník. Některé děti začínají rády pracovat s pracovními listy.
  3. 5 – 6 leté děti – V tomto věku je potřeba zaměřit se na grafomotorické činnosti dětí, ovlivní to jejich písemný projev, zápisy v matematice a rýsování v mladším školním věku. Další důležitou stránkou je zraková diferenciace (správné psaní a čtení číslic ve školním věku) a zraková analýza a syntéza (uvědomění si časti a celku). V prostorové orientaci posilujeme pojmy – první, poslední, uprostřed, mezi, hned před, hned za, vpravo, vlevo, dole. Zároveň je důležité komentovat časové úseky pro dobrou orientaci v čase (ráno, večer, dny v týdnu, roční období). Další pojmy, které bychom neměli opomenout jsou: některé, alespoň jeden, žádné, nic, stejně, méně, o jeden méně, dohromady. V oblasti nadřazených pojmů dítě zvládne vyhledávání předmětů, které do skupiny patří i nepatří. Třídit může dítě podle 1 i více kritérií, ovšem nevytvářejme dětem v tomto věku vysoký počet tříd. Dítě by mělo zvládnout uspořádat 5 prvků vzestupnou i sestupnou řadou (nejdelší, nejrychlejší atd.). Dítě by mělo být schopno napočítat do 6 (sestupná i vzestupná řada) a porozumět pojmu číslo. Z geometrických tvarů dítě zná kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník.
  V oblasti předmatematické gramotnosti je tedy důležité rozvíjet u dětí prostorové vnímání, jeho správné vnímání je předpokladem pro geometrii a aritmetiku. Uspořádání prostoru úzce souvisí s vnímáním času a časové posloupnosti (co bylo dřív, později), nejpřirozenější je rozvoj motoriky (manipulace s předměty), řeči (porozumění), zrakového vnímání (části, celek, detail), sluchové vnímání a vnímání rytmu. Předčíselné představy  procvičujme porovnáváním (více, méně, stejně), tříděním, řazením – uspořádáním. Na podkladě předčíselných se budují číselné představy (určování množství, chápání číselné řady, chápání číselných operací). Je žádoucí zařazovat činnosti na koncentraci pozornosti a na krátkodobou paměť.
   
  A teď něco z přednášky -na co bychom neměli zapomínat a co bychom měli v MŠ u dětí rozvíjet!
   

  CESTA KE SLOVNÍ ÚLOZE

  - jazyková oblast, pracuje se zde s jednotkou, představami, důležitá je zde komunikace a její rozvoj (mluvené slovo, obrázkové písmo, gesta, manipulace s předměty, dramatizace, pohyb, rozhodování o tom co je pravda a co není pravda -vyhodnocování)
   

  KVANTITA

  - pozor – není totéž co číslo
  kvantifikace – neurčitá kvantita – zde je zastoupeno množství (málo, mnoho, víc, ještě, sto chutí, tisíc nápadů)
  kvantifikace - určitá kvantitapočet (číslovka + jednotka, 3 jablíčka, 10 sušenek, 5x vyskoč, číslovka je spojená s podstatným jménem nebo slovesem)
  pokud jde o celek (všichni, všechno, každý x žádný, nikdo, nic)
   

  METODY ŘEŠENÍ

  - přiřazování, porovnávání, uvažování/usuzování, třídění (úplné a neúplné), ostré lineární uspořádání  (úplné a neúplné),  model a popis (určení počtu)
   

  Třídění

  - neúplné (vybíráme písničky o kočkách)
  - úplné (podle vztahu – např. mít stejnou barvu, mít tu samou barvou, třídit podle barvy – porovnávání)
  Třídit můžeme, aniž bychom přemísťovali nějaké předměty např. děti, kdo jde dnes domů po obědě (děti se hlásí) a kdo půjde po svačince (děti se opět hlásí), ptáme se dětí, jestli se hlásil každý, nebo jestli se někdo nehlásil dvakrát. Děti se tak rozdělily do dvou skupin, aniž by se musely pohybovat a třídili jsme.
  Třídění můžeme také rozdělit na:
  intuitivní (dítě třídí podle kritéria líbí x nelíbí, neví proč to dělá)
  vědomé – redukované tř. (je-není, na takový, na . . . – dítě vybírá např. čočku)
  vědomé plné – zadáme dítěti obecný vztah př. podle barvy nebo ty co mají stejné barvy (pojem STEJNÝ  je pro dítě jednodušší)
   

  Uspořádání

  - vztahem je předpoklad určité priority (být vyšší než, nižší než, podle výšky)
  - odlišnost mezi libovolnými dvěma
  uspořádání můžeme dělit na:
  kvantitativní – větší x menší
  rozměrové – širší, kratší x delší
  časové – dříve než, později než, mladší x starší
  časoprostorové – před, přijít po
  prostorové – pod x nad, před x za, vpravo od, blíž k x dál k
   

  TVARY 3D

  - vytváření 2D (vztahy a transformace)
  - transformace velikostní (zvětšování, zmenšování), opora o shodná zobrazení (přímá, nepřímá)
  - souměrnosti 3D a 2D
  - závislosti (tvarové, polohové, velikostní)
   

  ČÁRA

  technická nebo tvarová
  - čára je nedokonalý model, pozor není to přímka
  - v MŠ – labyrinty a jednotažky
   

  POROVNÁVÁNÍ

  - poměřování, prvky měření
   

  PRVKY TOPOLOGIE

   

  ORIENTACE V PROSTORU

   

  PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST

   

  CELEK A JEHO ČÁSTI

  kompozice a dekompozice
   

  CESTA KE ZNAKU

   

  MOŽNÉ/JISTÉ

  - prvky pravděpodobnosti (hledat a zkoušet)
   

  POJMOTVORNÝ PROCES

  - dítě slyší slovo a díky modelům si ho může ohmatat a může ho vidět
  - pojmotvorný proces je další abstrakční zdvih
   

  CESTA K MÍŘE

  - 3 úrovně (délka - 1D, plocha - 2D, výška - 3D)

  - porovnávání rozdílem - poměřování, měření

   
   
  Je toho opravdu spoustu co by se s dětmi v předškolním období v oblasti předmatematické gramotnosti mělo dělat a co by se nemělo opomenout. Většinu věcí s dětmi děláme, aniž bychom znali odborné názvy, důležité si myslím je, abychom znali své děti, věděli na jakém vývojovém stupni se nachází a jaké činnosti bychom jim měly předkládat a připravovat do vzdělávací oblasti. Domnívám se, že toto platí nejenom pro oblast předmatematických představ, ale obecně.
   
  Použitá literatura:
  1. poznámky z přednášek paní PhDr. Michaely Kaslové
  2. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno : Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1829-0

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova