Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

7. Jak ČNB rozhoduje o nastavení svých úrokových sazeb

Stránka naposledy upravena 15:05, 23 Črvn 2010 uživatelem Jan Filá?ek
  Obsah
  Žádné titulky
   
  Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je sedmičlenná bankovní rada, v jejímž čele je guvernér. Vedle něj bankovní radu tvoří dva viceguvernéři a čtyři další členové na pozicích vrchních ředitelů. Bankovní rada se o nastavení úrokových sazeb rozhoduje pravidelně osmkrát do roka. Hlavním podkladem pro její rozhodování je tzv. Situační zpráva o měnovém a hospodářském vývoji, kterou připravuje sekce měnová a statistiky ČNB. Čtyřikrát do roka (v únoru, květnu, srpnu a listopadu) je v této zprávě popsána nová prognóza české ekonomiky, ve zbývajících čtyřech zprávách (na konci března, června, září a prosince) pak zpráva přináší srovnání aktuálního ekonomického vývoje s poslední prognózou, vyhodnocuje situaci z hlediska možného budoucího vývoje inflace a posuzuje nejistoty a rizika poslední prognózy.
   
  Bankovní rada je dále pro své jednání vybavena tzv. Měnověpolitickým doporučením sekce měnové a statistiky a jedním či více stanovisky k Situační zprávě od svých poradců či dalších útvarů ČNB. Měnověpolitické doporučení obsahuje argumenty pro nastavení vyšších, resp. nižších úrokových sazeb oproti vyznění základního scénáře aktuální prognózy a doporučení sekce měnové a statistiky ohledně vhodného měnověpolitického opatření a jeho komunikace.
   
  Měnové jednání bankovní rady obvykle začíná ve čtvrtek v devět hodin ráno a má dvě části. Na první, tzv. otevřené, části jednání jsou vedle členů bankovní rady přítomni zástupci sekce měnové a statistiky, zástupci dalších sekcí a samostatných odborů a poradci bankovní rady. Jednání je zahájeno prezentací sekce měnové a statistiky, která shrnuje hlavní myšlenky a celkové vyznění předložené Situační zprávy a Měnověpolitického doporučení. Tato prezentace ústí v doporučení sekce měnové a statistiky bankovní radě ohledně bezprostředního nastavení úrokových sazeb a komunikace. Po skončení prezentace členové bankovní rady vznášejí dotazy a připomínky, na něž manažeři sekce a další přizvaní experti reagují.
   
  Druhé, tzv. uzavřené, části jednání se účastní pouze členové bankovní rady, ředitel sekce měnové a statistiky, ředitel sekce kancelář, tiskový mluvčí, jeden z poradců, který je pověřen sepsáním záznamu diskuze na základě asistentkou pořízené zvukové nahrávky. Členové bankovní rady na této části jednání diskutují rizika a nejistoty aktuální prognózy a celkové měnověpolitické souvislosti. Vyvrcholením zasedání je hlasování o tom, zda ponechat či změnit nastavení úrokových sazeb. Toto hlasování nemusí být vždy jednotné a konečné rozhodnutí se může lišit jak od vyznění aktuální prognózy, tak i od měnověpolitického doporučení sekce měnové a statistiky. Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér, nebo jím pověřený předsedající viceguvernér a alespoň další tři její členové. Hlasy všech členů bankovní rady mají stejnou váhu, pouze v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
   
  Odhlasované opatření je následně zveřejněno formou tiskové zprávy. Ještě týž den odpoledne pak proběhne tisková konference, kterou obvykle vede guvernér. Přítomné novináře seznamuje s důvody, které vedly k rozhodnutí bankovní rady. Při příležitosti zveřejnění nové čtvrtletní prognózy ČNB je na tiskové konferenci zveřejněna prognóza budoucího vývoje klíčových ekonomických veličin (celková inflace, měnověpolitická inflace, HDP, měnový kurz a úrokové sazby), v případě ostatních zasedání je pak rekapitulován vývoj od poslední prognózy a jsou popsána její rizika. Na tiskové konferenci je též oznámen poměr hlasování. Po skončení prezentace guvernéra mají novináři možnost klást otázky. Celkový průběh tiskové konference je posléze zveřejněn na internetu ve formě zvukového a video záznamu, k dispozici je také prezentace guvernéra.
   
  Podrobnější popis diskuze bankovní rady vedoucí k danému rozhodnutí je zveřejněn obvykle s odstupem osmi dní v záznamu z jednání bankovní rady. Tento záznam také uvádí jmenovité hlasování členů bankovní rady o změně úrokových sazeb. Úplný zápis z jednání bankovní rady (tzv. Protokol) je spolu se Situační zprávou a Měnověpolitickým doporučením zveřejněn s odstupem šesti let.
   
  Jan Filáček
  Česká národní banka
  Klíčová slova
  • bankovní rada
  • centrální banka
  • měnová politika
  • prognóza
  • úrokové sazby
  • ČNB