Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Energetické štítkování a výpočet celkové spotřeby spotřebiče

Stránka naposledy upravena 18:20, 9 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

    Verze jako 02:26, 22 Říj 2020

    na tuto verzi.

    Vrátit se k Archiv verzí.

    Zobrazit aktuální verzi

    Rozsah přípravy: 

    1 vyuč. hodina

    Popis přípravy: 

    Cíle:

    Znalostní:

    Žák/žákyně
    ·         ví, kde hledat energetický štítek
    ·          vysvětlí údaje na energetickém štítku
    Dovednostní:
    Žák/žákyně
    ·         zapíše hodnoty změřené přístrojem EKM do tabulky
    ·         vypočítá z naměřených hodnot nebo z hodnot zadaných učitelem celkové náklady na provoz daného spotřebiče
    ·         porovná náklady na provoz různých elektrických spotřebičů
    Postojové:
    Žák/žákyně
    ·         při nákupu el. spotřebičů vybírá ten energeticky nejúspornější
    Hodnocení, zda cílů bylo dosaženo:
    žák/žákyně provede domácí přípravu – z energetických štítků doma opíše relevantní údaje, či totéž provede ve škole z nabídnutých ukázkových štítků, potřebné údaje zapíše do tabulky a provede výpočet úspory jiného, jím vybraného, spotřebiče.

    Aktivity:

    Evokace:
    Položit žákům otázku: Vzpomeňte si, kdy jste buď vy sami, nebo s rodiči naposledy nakupovali elektrický spotřebič. Podle čeho jste tento spotřebič vybírali?
    Žáci samostatně odpovídají na papír, po 3 minutách společné sdílení, učitel zapisuje odpovědi na tabuli/flip.                                                                                                                                      Celkem  5 minut
    Uvědomění si:
    Metoda Skládankové učení: rozdělit žáky do Domovských skupin po šesti, každý žák ve skupině dostane jeden energetický štítek (každý jiný, jiného spotřebiče), žáci si samostatně přečtou údaje na svém štítku 3 minuty
    Přesun žáků do Expertních skupin (ti žáci, kteří mají stejný spotřebič), žáci si domluví postup, jak ostatní spolužáky naučí to, co je na jejich štítku důležité                    5 minut
    Návrat do domovských skupin, žáci jeden po druhém vysvětlí údaje na svém štítku ostatním 10 minut
    Učitel rozdá žákům připravené pracovní listy (tabulky pro zápis údajů pro žárovku a zářivku), dodá potřebné údaje. Žáci společně doplní řádky tabulky, potřebné údaje vypočítají a odpoví na otázku v závěru pracovního listu.                                                    15 minut
    Reflexe:
    Učitel položí žákům otázku: Podle čeho si budeš příště vybírat elektrický spotřebič?
    Žáci zapíší odpovědi, společně sdílejí.                                       5 minut

    Poznámky k vazbě na RVP: 

    Vzdělávací období  
    Rozvíjené klíčové kompetence  
    Integrace průřezových témat  
    Výstupy  
    Mezioborové přesahy a vazby