Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Porovnávání v oboru 1 - 5

Stránka naposledy upravena 22:30, 4 Ún 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 09:31, 29 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Cíl

  - vyvození, osvojování a procvičování porovnávání v oboru od jedné do pěti

  - porovnávání prvků, porovnávání přirozených čísel, grafické znázornění

  - rozlišení, používání a psaní znamének menší, větší, rovno

   

  Popis aktivity:

  Motivace:

  Paní učitelka vypráví dětem příběh o Žofce Orangutánové.

  Co vše v ZOO provádí, ale také, jak pomáhá ostatním zvířátům. Mohou si také přečíst úryvek z knížky.

  Pohybová hra:

  S děti si pak představíme, že jsme zvířata v ZOO. Všichni jsme opičky, které utekly z klecí a ředitel ZOO se je snaží dostat zpět do domečků. Pobíháme a poskakujeme ve třídě, na zvuk píšťalky, zvonečku, rolničky, tlesknutí....a povelu "dvě, tři, jedna, čtyři a pět" se děti pokouší vytvořit skupinu o daném počtu. Pokud někdo zůstane, řekneme si kolik jich je, spočítáme je a pokusíme se zjistit, zda je v některé skupině dětí méně a zda více. Porovnáváme skupiny dětí.

  Aktivity

  Po této pohybové hře se usadíme na koberec, kde jsou již (uprostřed) přichystány různé předměty, které jsou běžně ve třídě (hračky, makety ovoce, zvířátka...).

  Děti postupně na pokyn učitelky vytvářejí skupiny předmětů o daném počtu. Dále vytváří dvě skupiny předmětů učitelka a konkrétní dítě určuje, která ze dvou skupin má větší či menší počet prvků. Až se všechny děti vystřídají, nastává další aktivita, kdy učitelka mezi dvě skupiny předmětů vkládá švihadlo (pokládá jej na zem )a vytváří z něj znaménko menší či větší. Skupinu s více prvky vloží do rozevřené části znaménka a s méně prvky k užší části.

  Práce s IT: viz přiložený soubor

  Popis činnosti

  1. snímek - vyvození rovnosti a nerovnosti na tabuli - výklad učitelky, předměty může obměňovat, posunovat (možno i za pomocí dětí)

  2. snímek - děti přicházejí k tabuli, zkouší psát znaménka dle předlohy

  3. snímek - děti dopisují znaménka mezi dvě skupiny předmětů (pouze pro šest dětí, v případě vyššíího počtu můžeme znaménka smazat a pokračovat v dopisování) Žáci vyslovují závěr. př: V prvním domečku je více opiček než v druhém.

  4. snímek - dopisují znaménka a porovnávají přirozená čísla, zde dbáme také na to, aby děti vyslovily závěr: př: Číslo tři je větší než číslo jedna.....

   

  Potřebný čas: Vytvořeno pro wiki, budu teprve realizovat, odhaduji na jednu až dvě vyučovací hodiny
  Doporučený věk: Rozmezí let (5 - 6)
  Potřebné pomůcky:

  zvonečer

  kniha o Žofce Orangutánové - není nutné

  předměty - makety ovoce a zeleniny....

  interaktivní tabule

   

  Využito v předmětu: Matematika 1. třída
  Vazby na RVP:

  Výstupy:

  - používá přirozená čísla k modelování reálných situací

  - vytváří soubory, počítá předměty v daném souboru, čte, zapiosuje čísla a vztahy - rovnost a nerovnost

  - provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

   

  Klíčové kompetence:

  Kompetence k učení

  - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává

  Kompetence k řešení problémů

  - vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znak

  Kopetence komunikativní

  - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do
  diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  rozumí rúzným typům textů a záznamů
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika a její aplikace - číslo a početní operace
  Průřezová témata: Osobností a sociální výchovy, Komunikační výchova
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.