Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

ADHD

Stránka naposledy upravena 13:05, 6 Pro 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 12:22, 3 Pro 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

   

  Úvod

  Syndrom deficitu pozornosti - Attention - Deficit/Hyperactivity Disorder - název vychází ze zahraniční literatury.  Tento pojem vede k jinému chápání LMD - lehké mozkové disfunkce, a to především k posílení učitelské a rodičovské diagnostiky. Bez ní nelze spolehlivě LMD diagnostikovat. Nutnou podmínkou je totiž skutečnost, že se příznaky musí projevit nejméně ve dvou odlišných prostředích (např. v rodině a ve škole). V takovém případě je popis chování dítěte významný a dostačující k diagnostice ADHD (Munden, Arcelus 2002)

  Projevy ADHD

  Alan Train rozdělil projevy syndromu ADHD do tří skupin - na  poruchu pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu (Train,  2002).

   

  1. Poruchy pozornosti

  - Dítěti se často nedaří pozorně se soustředit na podrobnosti nebo dělá časté chyby z nepozornosti ve škole, při práci nebo jiných aktivitách, poruchy pozornosti se projevují takto:

  • dítě neudrží pozoronost při plnění úkolu nebo při hrách
  • zdá se, že neposlouchá, co se mu říká
  • nedokáže postupovat podle pokynů nebo dokončit školní či domácí úkol
  • neumí si uspořádat úkoly a činnosti
  • vyhýbá se úkolům, které vyžadují soustředěné duševní úsilí
  • ztrácí věci, např. školní pomůcky
  • dá se vyrušit vnějšími podněty
  • při běžných denních činnostech je zapomnětlivé

  2. Hyperaktivita

  • bezděčně pohybuje rukama, nohama, vrtí se
  • pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné
  • je nadměrně hlučné
  • trvale vykazuje nadměrnou motorickou aktivitu

  3. Impulzivita

  • vyhrkne odpověď dřív, než byla položena otázka
  • nevydrží stát v řadě a počkat, až na něj přijde řada
  • přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru

  Metody a postupy práce s dětmi s ADHD

  Podle popisovaných zkušeností učitelů na ZŠ [1] dítěti s ADHD svědčí:

  • přijetí kolektivem - např. případ holčičky s ADHD v první třídě, kde velmi pomohla jejímu přijetí do kolektivu a "pochopení" jejího "zlobení" (ona může a my ne?) četba a následný rozbor Pipi Dlouhé punčochy (vymýšlí si, lže, neuznává autority, pere se, dělá si, co chce, mluví nevybíravě...) a tu děti přece milují (vzpomeňte na kapitolu Pipi ve škole...)
  • pozornost dospělého - pokud je ve třídě jen učitel, který se má věnovat ještě ostatním dětem, nastává problém. Pokud má dítě asistenta "jen pro sebe" a tedy zaručenou pozornost, je o něco lépe - v případě problému může asistent s dítětem odejít ze třídy do doby, než se dítě uklidní a je schopno pokračovat v práci
  • zaměstnání - ovšem činnostmi, které dítě baví vzhledem k rychlé unavitelnosti, u nutných "nudných" činností je pak vhodné je střídat
  • úzká spolupráce rodičů se školou, společné postupy ap. (např. psaná dohoda s rodiči)
  • speciální zájmová činnost zaměřená na rozvoj a uvolnění kreativity (viz. např. klub Debrujárů)

  Další tipy [2]

  • pokud možno nereagovat na projevy typické pro ADHD
  • umožnit dítěti pohybové uvolnění (např. nechat rozdat sešity ..)
  • pracovat po kratších a častěji se střídajících úsecích
  • umožnit dítěti změnu pracovní polohy, činnosti
  • umožnit krátký odpočinek, relaxaci
  • v případě nezdaru dát možnost opravy
  • snažit se o vytvoření vstřícné atmosféry ve třídě
  • v zasedacím pořádku najít méně rušivé místo
  • v případě problémů dohlédnout na zaznamenávání DÚ
  • respektovat projevy ADHD
  • vhodnou motivací vést dítě k nácviku sebekontroly a seberegulace
  • oceňovat drobné pozitivní prvky v chování dítěte

  _____________________________________________________________

  1. Diskuze na Metodickém portálu,  téma: Dítě s ADHD na ZŠ publikováno 09. květ 2010 8:30:30 [cit. 2010-05-12] Dostupný z WWW:< http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=7887&sid=aa491846d8024b61e3ea054850a5f2cb&start=10>

  2. Podle Juciučová 2009 a viz. také Diskuze na Metodickém portálu,  téma: Dítě s ADHD na ZŠ publikováno 09. květ 2010 8:30:30 [cit. 2010-06-8] Dostupný z WWW:< http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=7887&sid=aa491846d8024b61e3ea054850a5f2cb&start=10>

  Použité zdroje a literatura:

  • JUCOVIČOVÁ, D. a kol.: Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha: Nakladatelství D + H ,  2009.
  • MUNDEN, A. ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál 2002. ISBN 80-7178-625-X
  • TRAIN A. Nejčastější poruchy chování dětí - Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Praha: Portál, 2002.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  Literatura:

  • RIEFOVÁ, F. Sandra: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Portál, Praha 1999.
  • JUCOVIČOVÁ, D., Žáčková, H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? D + H, Praha 2007
  • MUNDEN, A,. ARCELUS, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita.Portál, Praha 2002
  • PREKOPOVÁ, J., SCHWEIZEROVÁ, CH.: Neklidné dítě, Portál, Praha 2008
  • POKORNÁ, V. : Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Portál, Praha 2002

  Odkazy:

        • článek s metodickými listy na zvýšení pozornosti http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9909/pozornost.html/

  Garantovany-obsah.png
  Na tvorbě tohoto hesla spolupracovali:
  Bylo vytvořeno v návaznosti na diskuzi Dítě s ADHD na ZŠ
  Zapojte se i vy do další spolutvorby a aktualizace tohoto hesla.