Přidat do kolekce              hodnotili 3 uživatelé

Osobnost 8. - potřeby - psychická deprivace - pojem, vlivy, podmínky, projevy

Stránka naposledy upravena 21:21, 17 Pro 2009 uživatelem Jaroslava Štěpánová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 20:39, 19 Zář 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Psychická deprivace
   
  1. pojem
  2. vlivy
  3. podmínky
  4. projevy
  1. pojem
   
  -          jedná se o neuspokojování základních objektivně psychických potřeb po dostatečně dlouhou dobu a v dostatečné míře
   
  -          nutno rozlišit od pojmu frustrace: je to zážitek překážky na cestě k určitému cíli. Dítě ví o existenci překážky k dosažení cíle. Z hlediska výchovy u dětí musíme frustrovat, nemusíme jim vždy vyhovět.
   
  2. vlivy
   
  -          vlivy, které se podílejí na deprivaci: separace - přerušení již vytvořených citových vazeb – předčasné přerušení. Fyziologická separace je při přerušení vazeb v rodině v období adolescence, separace v ústavním zařízení – při hospitalizaci
    
                                                                       izolace - případ, kdy je dítěti bráněno uspokojovat psychické
         potřeby každodenním stykem se společenským prostředím. Druhy: částečná – u týraných dětí, ze samot
         apod. Totální izolace – „vlčí děti“
   
                                                                       konflikt - při deprivační situaci vznikají konflikty. Překážka,
        která brání uspokojení potřeby má charakter protisměrné pohnutky, vzniká volba mezi dvěma cíli –
        volba mezi kladným a záporným, mezi kladným a kladným. Citová ambivalence: u dítěte při odebrání
        z rodiny touží po matce – kladný motiv. Zároveň ji nenávidí, protože způsobila tuto situaci – záporný
        motiv.
                   
  -         zanedbanost a deprivace není totéž. Zanedbanost vnějšími nepříznivými vlivy nemusí narušovat duševní rovnováhu dítěte (např. rómské děti neoblečené a špinavé mají citový vztah k matce)
   
  3. podmínky
   
  -          vnitřní podmínky deprivace: věk dítěte (nejcitlivější období od narození do 3 let, od 4 let je potřeba vrstevníků. Vliv pohlaví – chlapci jsou náchylní, dívky jsou sociabilnější, lépe se orientují v sociálních vztazích, mají jemnější chování, jsou hezké- dostává se jim více pozornosti. Vliv temperamentu – dědičná je intenzita aktivity, senzitivnost – citlivost, vztahovačnost, rozumová úroveň. Patologické rozdíly – dítě, které je často nemocné, bývá náchylnější k psychické deprivaci
   
  -          vnější podmínky deprivace: deprivace v rodině – v ekonomicky dobře zajištěných rodinách, kde rodiče s dětmi nesdílejí společné aktivity, rodiče netráví víkendy, dovolené s dětmi, matka má jiný hodnotový systém, než by měla mít – mluvíme o subdeprivaci (jedněch podnětů je nadbytek, jedněch nedostatek) – nadměrné sledování TV, počítač, nesmyslný požadavek na sportovní výkon…. Deprivace v neúplné rodině: chybí identifikační vzor, nejčastěji otce. Deprivace v částečném kolektivním zařízení: mateřské školy, internátní školy. Deprivace v rodině izolované – samota, nemají přátele…Deprivace v úplné kolektivní péči – rodina nemůže nebo nechce se starat – pěstounská péče, kojenecké ústavy.
   
  -          kvalitativní příčiny pro rozvoj deprivace – vliv výchovného stylu (v rodině odmítání dítěte X nadměrná ochrana a láska) např. ve spolupráci se školou: na schůzky rodičů nepřijde rodič nikdy -lhostejnost rodiče, nebo chodí stále a přimlouvá se, omlouvá prohřešky dítěte, kryje neomluvené hodiny - nadměrná ochrana. Dále pevnost vedení – do jaké míry jsou rodiče vytrvalí. 
   
                                                                                                osobnost vychovatele (rodič může být určitým
                způsobem patologický – častý výskyt neurotických matek, rodiče si nerozumí, nezvládají rozchod, 
                vtahují do toho děti, tím je osobnost narušena. Je narušena i komunikace – rodiče s dětmi uzavírají
                koalice proti druhému rodiči. Toto je vidět i ve zdánlivě funkčním manželství (jeden rodič přežívá, ale
                je vytlačen – pro matku je partner dcera a ne manžel. Děti přebírají postoje svých rodičů – přenáší se
                problémy na další generace !
                                                                                                specifické ubližování dítěti – týrání, ubližování,
                                                                                                                                                     sexuální zneužívání
  4. projevy
   
   
  -          opožděnost ve vývoji různého stupně (retardace) a regrese (návrat do předchozích   vývojových etap) = dítě nemluví, ale předtím normálně mluvilo, pomočování
   
  -          emoční plochost – oploštělost, absence hlubších citů, náklonnosti, lásky, pocitu patříme k sobě, projevy lásky, ale krátkodobé, opičí matky – mazlení, muchlování
   
  -          nedobrovolnost sociálních vazeb – sociální vazby jsou povrchní, délka trvání je krátká, zrada kamaráda – nevidí v tom porušení přátelství, promiskuitní chování děvčat – pouze na bázi pudové – omezení ve vývoji, nepřijímají jiné podněty, krádeže, toulání, záškoláctví, vandalismus
   
  -          větší úzkostnost – pocit stísněnosti, přechod úzkosti do agresivity, zkratové reakce, negativismus aktivní – fyzické odmítání (brání se, kope, křičí, kouše – projev hlavně u choleriků), pasivní negativismus – uzavřenost, tiché děti…
   
  -          poruchy adaptace – neví si rady v nových situacích, těžká adaptace ve školce, táboře – překrytí agresivitou, adaptace ve smyslu využívání (pobyt v nemocnici)
   
  -          veškeré projevy nudy – monotónie – kývavé stereotypní pohyby (jako lední medvěd), nejenom tělesná    monotónie, ale i slovní – opakuje jedno slovo, dumlání prstu, strkání prstu do nosu, tupý pohled do neznáma