Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Požadavky na podobu garantovaného hesla

Stránka naposledy upravena 18:12, 4 Kvě 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 18:59, 5 Črvn 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Garantované heslo splňuje některé podmínky zaručující obsahovou validitu a reliabilitu publikovaných informací. Ty jsou zaručeny jednak osobou autora nebo týmem autorů, kteří heslo vytvořili a zároveň formální správností a spolehlivostí hesla, která je zaručena dostatečným množství citací nebo odkazováním na další informační zdroje.

  Formální správnost hesla

  Povinné části:

  Titulek - název hesla 

  jedno až trojslovné vyjádření

  Výklad hesla

  1. Etymologický výklad pojmu (čas a okolnosti vzniku) nebo ekvivalenty v cizím jazyce
  2. Jasné a stručné vysvětlení pojmu (Existující definice v odborné literatuře s odkazy k použité literatuře). Citace podle normy ISO 690 (viz . např. Bradková, 2008)
  3. Vlastní komentář k citovaným definicím nebo vlastní definice
  4. Současný stav problematiky/pojmu. Kontexty ve kterém se pojem objevuje. Význam pro pedagogickou praxi, mezioborové přesahy a vazby.
  5. Předpokládaný budoucí  vývoj problematiky. Otázky k řešení.  

  Použitá literatura

  Použitá literatura obsahuje alespoň tři různé publikace, ze kterých je citováno a je na ně odkazováno v textu. Může se jednat o tradiční tištěné dokumenty ( např. monografie, část monografie, články v časopisech apod.) nebo i záznamy elektronických dokumentů (elektronické monografie, sídla WWW apod.) Záznamy o použité literatuře musí odpovídat normě ISO 690.

  Správné citování a odkazování v textu

  Citování

  Klíčová slova

  Alespoň tři klíčová slova k tématu, která pomohou dané heslo vyhledat. (Uvádějí se pomocí funkce Klíčová slova pod stránkou.)

  Nepovinné části:

  Grafické prvky

  K výkladům hesel je možné vkládat obrázky, grafy a jiné doprovodné ilustrace. Musí se však jednat o grafické prvky vytvořené přímo tvůrcem hesla nebo kopie grafických  prvků, u nichž to dovoluje svobodná licence (např. Volné dílo, Creative Commons nebo GNU). Pokud se jedná o kopie, je třeba uvést zdroj. V případě autorského grafického prvku je mu automaticky přidělena licence Creative Commons, která se vztahuje na všechny příspěvky vytvořené v modulu WIKI

  Příklady z praxe

  Popis vlastních zkušeností, případové studie, video ukázky apod.