Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Požadavky na podobu garantovaného hesla

Stránka naposledy upravena 12:09, 15 Dub 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 11:59, 3 Srp 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Povinné části:

  Výklad hesla

  Obsahuje jasné a stručné  vysvětlení pojmu s alespoň třemi citacemi informačních zdrojů skládající se z: 

  1. Titulek - Název hesla
  2. Etymologický výklad pojmu (čas a okolnosti vzniku pojmu) nebo ekvivalenty v cizím jazyce
  3. Vysvětlení pojmu (Existující definice v odborné literatuře s odkazy k použité literatuře). Citace podle normy ISO 690 (viz . např. Bradková, 2008)
  4. Vlastní komentář k citovaným definicím nebo vlastní definice
  5. Současný stav problematiky/pojmu. Kontexty ve kterém se pojem objevuje. Význam pro pedagogickou praxi, mezioborové přesahy a vazb.
  6. Předpokládaný budoucí  vývoj problematiky. Otázky k řešení.  

  Použitá literatura nebo poznámky pod čarou

  Použitá literatura obsahuje alespoň tři různé publikace, ze kterých je citováno a je na ně odkazováno v textu. Může se jednat o tradiční tištěné dokumenty ( např. monografie, část monografie, články v časopisech apod.) nebo i záznamy elektronických dokumentů (elektronické monografie, sídla WWW apod.) Záznamy o použité literatuře jsou vytvářeny podle normy ISO 690.

  př. citace monografie: 

  ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-800-7 

  Pro zjednodušení vytváření těchto záznamů je možné využít šablon ve wiki nebo služeb webu Citace.com

  Klíčová slova

  alespoň tři základní klíčová slova k tématu, která pomohou dané heslo vyhledat. Uvádějí se pomocí funkce přidávání klíčových slov pod stránkou

  Nepovinné části:

  Grafické prvky

  K výkladům hesel je možné vkládat obrázky, grafy a jiné doprovodné ilustrace. Musí se však jednat o grafické prvky vytvořené přímo tvůrcem hesla nebo kopie grafických  prvků, u nichž to dovoluje svobodná licence (např. Volné dílo, Creative Commons nebo GNU). Pokud se jedná o kopie, je třeba uvést zdroj. V případě autorského grafického prvku je mu automaticky přidělena licence Creative Commons, která se vztahuje na všechny příspěvky vytvořené v modulu WIKI

  Příklady z praxe

  Příbehy popisující vlastní zkušenost, případové studie, video ukázky, ukázky stránek ve wiki nebo jiných modulů Metdodického portálu.