Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Požadavky na podobu garantovaného hesla

Stránka naposledy upravena 18:16, 4 Kvě 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 14:00, 13 Srp 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Garantované heslo splňuje některé podmínky zaručující obsahovou validitu a reliabilitu publikovaných informací. Ty jsou zaručeny jednak osobou autora nebo týmem autorů, kteří heslo vytvořili a zároveň formální správností a spolehlivostí hesla, která je zaručena dostatečným množství citací nebo odkazováním na další informační zdroje.

  Formální správnost hesla

  Povinné části:

  Titulek - název hesla 

  jedno až trojslovné vyjádření

  Výklad hesla

  1. Etymologický výklad pojmu (čas a okolnosti vzniku) nebo ekvivalenty v cizím jazyce
  2. Jasné a stručné vysvětlení pojmu (Existující definice v odborné literatuře s odkazy k použité literatuře). Citace podle normy ISO 690 (viz . např. Bradková, 2008)
  3. Vlastní komentář k citovaným definicím nebo vlastní definice
  4. Současný stav problematiky/pojmu. Kontexty ve kterém se pojem objevuje. Význam pro pedagogickou praxi, mezioborové přesahy a vazby.
  5. Předpokládaný budoucí  vývoj problematiky. Otázky k řešení.  

  Použitá literatura

  Použitá literatura obsahuje alespoň tři různé publikace, ze kterých je citováno a je na ně odkazováno v textu. Může se jednat o tradiční tištěné dokumenty ( např. monografie, část monografie, články v časopisech apod.) nebo i záznamy elektronických dokumentů (elektronické monografie, sídla WWW apod.) Záznamy o použité literatuře musí odpovídat normě ISO 690.

  Správné citování a odkazování v textu

  Pro kvalitu hesel v Pedagogickém lexikonu je důležité, aby obsahovaly citace informačních zdrojů, ze kterých čerpal autor hesla. Používání citací umožňuje odlišit myšlenky autora hesla od myšlenek jiných autorů a posiluje celkovou důvěryhodnost informací. Citace prakticky znamená spojení mezi místem v textu, kde je citováno nebo parafrázováno a bibliografickým záznamem v seznamu použitých zdrojů a literatury 

  Příklad: 

  ...respektovat názory žáků, ale zároveň poukázat na to, že diskriminující nebo z pohledu obecné morálky jinak „škodlivé“ názory „nemají ve třídě co dělat“ či zvážit, zda je racionálně nezkritizovat (viz Gutmann 1999, Stará 2004) 

  Použité zdroje a literatura:

  • GUTMANN, A.Democratic Education. New Persey: Princeton University Press 1999. ISBN 0-691-07736-3
  • STARÁ, J. Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta 2004.

  Při vytváření záznamů o použitých zdrojích a literatuře je možné ve WIKI využívat šablon Bibliografických citací, které mohou být na stránky vkládány ze seznamu šablon

  Je možné rovněž využívat webového nástroje Citace.com

  Klíčová slova

  Alespoň tři klíčová slova k tématu, která pomohou dané heslo vyhledat. (Uvádějí se pomocí funkce Klíčová slova pod stránkou.)

  Nepovinné části:

  Grafické prvky

  K výkladům hesel je možné vkládat obrázky, grafy a jiné doprovodné ilustrace. Musí se však jednat o grafické prvky vytvořené přímo tvůrcem hesla nebo kopie grafických  prvků, u nichž to dovoluje svobodná licence (např. Volné dílo, Creative Commons nebo GNU). Pokud se jedná o kopie, je třeba uvést zdroj. V případě autorského grafického prvku je mu automaticky přidělena licence Creative Commons, která se vztahuje na všechny příspěvky vytvořené v modulu WIKI

  Příklady z praxe

  Popis vlastních zkušeností, případové studie, video ukázky apod.