Přidat do kolekce              hodnotili 3 uživatelé

TANTALOVA MUKA

Stránka naposledy upravena 23:44, 12 Pro 2011 uživatelem Magaléna__Jirků
  Obsah
  1. 1.  
  Autor: Magdaléna Jirků
   
  Výuková hodina: Český jazyk - 4. ročník
   
  Téma hodiny: litaratura - porozumění textu + gramatika - podstatná jména, určování (p. č. r. vzor - město, moře)
   
  Cíle:
  • Žák pozná rozdíl mezi bájí a pověstí.
  • žák se vžije do příběhu a aplikuje na příběh své poznatky.
  • žák zhodnotí míru trestu pro Tantala a aplikuje to na dnešní dobu.
  • Žák rozpozná podstatné jméno a sloveso
  • Žák určí pád, číslo, rod, vzor (město, moře)
   
   
  Část hodiny
  Cíl
  Aktivita
  Forma práce
  Pomůcky
  Poznámky
  1.
  začátek hodiny Žák pozdraví, zklidní se z přestávky a plně se soustředí na začátek hodiny. Žák při přesunu na koberec nedělá hluk.

  Žáci stojí vedle svých lavic, mávají na učitele (U) žákovskými knížkami. Na lavici mají všichni připravené pomůcky na hodinu Českého jazyka.

  U: vyzve žáky, aby se posadili do kroužku na koberec.

       
  2. Literatura - 1. aktivita 

  Žák dokáže sedět v tichosti kroužku, zamýšlí se nad odpověďmi. Žák z textu vyvodí co jsou to Tantalova muka. Žák se dokáže vcítit do Tantalova postavení a dokáže popsat co mohl cítit a co cítí lidí, když mají černé svědomí a jak proti němu bojovat.

  Žák dokáže transformovat poznatky z textu do dnešního světa. Dokáže vyvodit důsledky Tantalových činnů dnes.

  Žák pracuje v klidu.

  Žáci sedí v kroužku na koberci a začínáme si povídáním. „Děti, přicházejí Vánoce a čas Vánoc je plný záhad a nadpřirozena, je čas pohádkový, tajemný, dějí se zvláštní věci. V televizi můžeme sledovat různé pohádky nebo i báje a pověsti. Víte co je to báje a co je to pověst, jaké je mezi nimi rozdíl?“

  => prostor pro nápady dětí

  U: nejdříve pochválí žáky za nápady a poté definuje oba termíny sám: báje (neboli mýtus) - příběh, který je vytvořen na základě představ lidí z dávných dob (např. starověké Řecko) o vzniku světa a člověka, o přírodních jevech, nebo o životě pozemském i posmrtném 

  pověst - příběh, který má skutečný základ, ale je na něho nabalována fantazie lidí 

  U: Jeden takový mýtus (báji) jsem si pro vás připravila. Tantalova muka, to je nadpis dnešního krátkého příběhu.

  U: Co si myslíte děti, že jsou Tantalova muka? Slyšely jste někdy toto spojení?

  => prostor pro děti

  U: Abychom se o tom dověděli něco více, přečte nám nahlas ......(XX, XY) ukázku textu na pracovním listě viz přílohy

  U: Zná někdo z vás celou báji?(Zda ano, pokus se ji velmi stručně převyprávět, pokud ne U ji převypráví) Kdybyste si chtěly děti přečíst více, kniha se jmenuje Staré Řecké báje a pověsti a je od Eduarda Petišky.

  => prostor pro děti pokud znají báji

  U: Už byste mi tedy děti mohly říct, co jsou to Tantalova muka?

  => prostor pro děti

  U: Proč Tantalos tak trpěl, proč ho bozi takovýmto způsobem odsoudili?

  => prostor pro děti

  U: Jak by byl dnes asi Tantalos potrestán? Co tedy spáchal?

  => prostor pro odpovědi dětí

  U: Pocítily jste děti někdy černé svědomí? Jak se to projevuje? Kvůli čemu? Co jste udělaly? Co nám může odpomoci od černého svědomí?

  => prostor pro odpovědi dětí

  děti sedí v kruhu

  nepřekřikují se při odpovědích, ale hlásí se a čekají na vyvolání od učitele

  úvodní text z pracovního listu celá literární aktivita by neměla trvat více jak 20 minut
  3. ukončení aktivity Žáci se přesunou v tichosti na svá místa. Nyní jděte děti v tichosti na místa do lavic a služba rozdá pracovní listy, které si podepište.      
  4. jazyk - 2. aktovita

  Žák vyhledá v textu podstatná jména a slovesa.

  Žák určí u podstatných jmen - pád, číslo, rod a vzor u středního rodu (město, moře).

  Pracovní list:

  1. Podtrhejte červenou barvou podstatná jména a zelenou barvou slovesa.

  => + graficky zpracováno viz prac. list (přílohy) 

  2. Podstatná jména napiš ve tvarech jak jsou v textu do sloupců podle rodů (mužský živ., neživ., ženský, střední)

  => + graficky zpracováno viz prac. list (přílohy) 

  => vždy se zeptat na 1. číslo j., mn. čísla

  3. U předešlých slov urči pád, číslo a u středního rodu i vzor město nebo moře.

  => píší do předešlého grafického znázornění 

  4. Vyber si jedno slovo od vzoru město a jedno od vzoru moře a vyskloňuj je podle vzorů.

  => + graficky zpracováno viz prac. list (přílohy) 

  5. Následující podstatná jména napiš v požadovaných tvarech k náležitým vzorům.

  Žihadlo, srdce, vejce, jídlo, bojiště, kolo, světlo, letiště, pole, pádlo

  => + graficky zpracováno, viz prac. list (přílohy)

  práce v tichosti

  vždy přečte zadání jeden žák nahlas, pak mají žáci čas na vypracování cvičení

  není nutné, aby  všechna cvičení byla vypracována žáky do konce

  okamžitá kontrola cvičení 

  pracovní list aktivita na 20- 25 minut
  5. závěrečná aktivita, pokud zbyde čas

  Žák dokáže vytvořit větu s předem daným slovem tak, aby zároveň ještě zohlednil návaznost na utvářející se příběh.  

  Žák dává pozor a dokáže na konci sesumarozivat celý příběh do několika vět.

  Vytváření příběhu:

   

  Žáci sedí v kolečku na koberci. Uprostřed leží na hromádce zostříhaná slova. Učitel začne.  Vezme si první kartičku, přečte nahlas slovo a vytvoří větu, kde je toto slovo obsaženo. Žák po jeho levici provede to samé, ale musí zohlednit již to, co řekl učitel. Při této aktivitě se prostřídají všichni 2×. Takto se vyváří postupně spontánní příběh. Na konci, si shrneme, co jsme vlastně společně vytvořili.

   

  1. Co se vám na aktivitě zdálo nejtěžší a proč?
  2. Bylo těžké reagovat na předešlou myšlenku spolužáka?
  3. Jaký máš pocit z takovéto aktivity?
  Žáci sedí v tichosti na koberci v kruhu, neruší toho, kdo právě vymýšlí větu.  kartičky s napsanými slovy aktivita na 5- 10 minut
               
               

  Pomůcky:

  - pracovní list

  - kartičky se slovy 

  Poznámky k vazbě na RVP:

  Vzdělávací období 4. třída - 2. období
  Rozvíjené klíčové kompetence kompetence k učení, k. komunikovat, k. sociální a personální
  Integrace průřezových témat osobnostní a sociální výchova, občanská výchova
  Výstupy totožné s cíli
  Mezioborové přesahy a vazby jazykový výchova, komunikatovní vých., písemné vyjádření, občanská výchova

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Stránka je v těchto kolekcích:

  Komentáře

  Je zobrazeno 2 z 2 komentářů: zobrazit vše
  Dobrý den Magdaléno,
  líbí se mi ve vaší přípravě, že dáváte dětem dostatek prostoru pro vyjádření a fantazii.
  Možná bych doporučila, protože děti neznáte jménem, vzít si na povídání v kroužku malý míček. Vy pošlete míček jednomu žákovi, jakmile ten domluví, může spolu s jmenováním svého spolužáka poslat mu míček. Zajistíte tak, že bude hovořit jen jeden (ten s míčkem) a možná si některá jména i zapamatujete.
  Překvapila mne vložená mluvnická část, není to příliš standardní. V každém případě bych se přimlouvala za to, aby celý vycházel z báje nebo s bájemi nějak souvisel, včetně posledního cvičení v PL a poslední aktivity č. 5. Jistě se dají taková slova vymyslet.
  Kvituji otázky na závěr poslední aktivity a určitě by nebylo špatné zařadit tam i nějakou reflexi celé hodiny - Co jste se dozvěděli nového? Co by vás ještě k tomuto tématu zajímalo? Která část hodiny pro vás byla nejzajímavější?
  Přeji mnoho zdaru.
  Zasláno 19:53, 12 Pro 2011 ()
  Oceňuji podrobnost přípravy. Příště doporučuji sledovat méně cílů (jeden)a zaměřit se na to, zda jej bylo skutečně u všech dětí dosaženo. Bylo učivo související s cílem dostatečně procvičeno? Dosáhl cíle každý žák? Do jaké míry? Bude poslední aktivita spojena s bájí? Proč ne? Kdy budou mít žáci příležitost převyprávět příběh (jak uvádíte v cíli)? Pozor na skloňování slova cíl.
  Zasláno 22:57, 12 Pro 2011 ()
  Je zobrazeno 2 z 2 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.