Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Tematický plán AJ - Fraus 7. roč.

Stránka naposledy upravena 14:50, 16 Črvec 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
    Obsah
    Žádné titulky

    Škola: KZŠ Nativity

    třída: 7.A

    vyučující: Jindřich Strejček

    hodinová dotace: 99

    Učební plán (v ŠVP)

    Měsíc (počet hodin)
    Číslo a název lekce
    Tematické okruhy
    Slovní zásoba a fráze
    Gramatika
    Komunikační dovednosti (Čtení, Poslech, Psaní, Mluvení)
    Poznámky pro IVP
     Září (9)
    L.1. Welcome back!
    Prázdniny, cestování
     I was,he,she it was, world, fantastic, where were you? by the sea, in the mountain, on an island, by a lake, in the country, názvy zemí v angličtině- Austria, Croatia, Greece, Spain, Hungary, Turkey, Italy, Slovakia, světové strany: north, south, east, west of (the Czek Republic),map of Europe,stories,captain, crash, alone, piece,summer, winter, spring, autumn, fetch, sailor, stone age,
     
    Opakování: minulý čas prostý, předložky vázané na místa
    Umí vyprávět o prázdninách
    Umí získat informace o druhých
    Umí popsat cestu do zahraničí
    Přečte s porozuměním uč.str:5 a odpovídá na otázky jak se měl o prázdninách + sám vytváří otázky,
    str. 6. - přečte názvy zemí v Angličtině a sdílí s ostatními spolužáky, ve kterých zemích byl, nebo ke kterým má nějaký vztah. 
     

    Máměty na aktivity, metody a formy práce, pomůcky a učební materiály:

    Námět 1: Vzpomínky na prázdniny
    • Učebnice, CD-ROM a pracovní sešit Way to Win
    • Práce s fotografiemi z prázdnin
    • Popis cesty do zahraničí
    • hra 10/2
    • Srovnávání zkušeností mezi dětmi s využitím otázek Where were you? Were you in? Where did you stay? How did you travel?What did you do?
    Námět 2: Škola v přírodě na Slovensku
    • Slovensko - poloha v rámci evropy, vlajky
    • Cesta na Slovensko
    • poloha měst obcí, hor, řek, jezer...
    • Vytváření cestovních deníků v AJ - sbírání turistických letáčků v AJ -
    • Tvorba podobného materiálu o Děčíně - pro využití na Slovensku a v následném projektu příhraničné spolupráce s přáteli z Drážďan
    Námět 3: Our new teacher. "Can she speak English?"
    • Tvorba dotazníku nejen pro novou paní učitelku (opakování otázek v minulém a přítomném čase prostém)
     Říjen (9)
    L.2. A day with friends
    Trávení volného času, povinnosti
     at school, at home, in the street, in the playground, (to) walk a dog,  (to) lie down, (to) shout, schoolmate,do the shopping, enjoyed it,
    that´s a pity, tower,foggy,creepy castle, maze, treasure,riddle + str.22
    Způsobová slovesa: must, mustn´t, needn´t can, can´t, 
     Umí říct, že něco musí, nemusí a nesmí

    Umí říci, co může nebo nemůže dělat

    Umí popsat výlet do ZOO
     
    Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
     Listopad (9)
    L.3. Bonfire night!
    Svátky a oslavy
     bonfire, fire, party service, van, business, fireworks, favourite, festival, fancy-dress party, New Years Eve,
    planned, gunpowder, plot, Parliament, (to) blow up,classmate, sounds, message,early,baker,waiter waitress, postman, office worker, teacher
    nepravidelná slovesa: forget, meet, write, keep, know, light, speak, get,sleep,wake up, speak, choose, meet, come, read, bring, drink, find, give, see, learn, say, run, stand, take, use,wear + str.30
    Sloveso to have
    Umí někoho o něco požádat a omluvit se 
    Má znalosti o základních slavnostech a svátcích v anglicky mluvících zemích
    Umí hovořit o slavnostech a svátcích
    Rozumí popisu historické události
     
    Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
     Prosinec (9)
    L.4. Something to eat
    Jídlo a pití, Vánoce
    crisps, sausage, chicken leg, peanut butter, potatoes, grapes, salad,lemonade,mineral water,plate, carton, litre, kilo, bottle, bag, tin, can, jar, packet,+ str.37
     
    Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
    Vyjádření množství
    Umí mluvit o množství
    Umí popsat potraviny a hovořit o stravování
    Zvládá jednoduchou konverzaci při nakupování
     
    Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
     Leden (9)
    L.5.Accident!
    Bezpečnost na silnici
     accident, report (on), emergency, ambulance, am/pm building, fire brigade, (to) hurt, foot/feet, doctor, (to) fall, broken, injury, motorbike, (to) crash (into), driver,, (to) drive, arm,injury
    přídavná jména:fast, long, old, slow, tall, cheap, fast, small, hard,nice,short,cold, dark, quiet, slow, white, blue,pretty, sad,hot,
    interesting, dangerous, important,angry, bright, happy,good, sunny, windy, hot, dirty terrible,expensive,careful
    části těla:
    hair, arms,ears, feet, face, mounth, heads, eyes, hand, nose, + str.45
    Stupňování přídavných jmen

     
    Umí hovořit o dopravě, nehodách a bezpečnosti silničního provozu
    Umí popsat lidskou osobu
    Umí popsat části těla
    Dokáže porovnat vlastnosti osob a věcí
    Umí podat zprávu o nehodě
     

    Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:

     Únor (9)
    L.6. Let's do something
    První pomoc
     safe, safety, pavement, so(that), cycle track, the wrong way, (to) overtake,helmet,(to) keep,alcohol, open, at the end, mayor,interview,a bit late, cycle track, pavement, quite x quiet,
    (tyre, is getting higher,punctures, lower)
    + str.53
     Budoucí čas vyjádřený pomocí  going to
    vyjádření přání: would like
    Umí mluvit o plánech do budoucna  
    Dokáže navrhnout nějaký nápad nebo myšlenku a reagovat na ně
    Umí se zeptat druhého na návrh
     
    Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
     Březen (9)
    L.7. New horizonts
    Oblíbené činnosti a sport
     wildlife,+ str.61
     Předpřítomný čas
    Umí vyjádřit, co by kdo rád udělal/neudělal
    Umí se zeptat a říci, co kdo právě udělal nebo neudělal
    Umí hovořit o zážitcích a zkušenostech
    Umí hovořit o školních výletech a podobných aktivitách
    Dokáže říci základní informace o Velké Británii
     
    Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
     Duben (9)
    L.8. Think green
    Životní prostředí
    acid rain, alternative, biology, browse the internet, burn a CD, cause, dust, environment, exhaust pipe, factory, glass, including, metal
    musical instrument
    nervous, next time, pen friend, plastics,
    pollute, polution, power station, presentation, print out, recycle, recycling, rubbish, solar energy, solar-powerd car, throw away, turn off, waste, web page, win, wind energy,
    brush, wash
     
    I was born
    I forgot all about it.
    It's your turn. That's cheating!
    Too bad.
    Tvoření příslovcí
    Tvoří věty v přítomném čase prostém s využitím příslovcí
     
    Přečte s porozuměním text

    Porozumí písni podle poslechu

    Napíše krátký text na téma ochrany životního prostředí

    Zvládá jednoduché fráze využitelné při stolní hře. Zvládá jednoduchou konvezaci na téma třídění odpadu.
    Osvojí si výrazy: I think, I'm not sure, That's right, I know
    sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení souvisejících s probíranými tematickými okruhy


     

     Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:

    • tvorba prezentací na téma životní prostředí v AJ
    • odvozování významu nových slov z kontextu textu
    • práce s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem
    • sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení souvisejících s probíranými tematickými okruhy
     Květen (9)
    L.9. Tomorrow's world
    Život v budoucnosti, životní prostředí
     frighten,protective hat, collage,visitor, controls, (to) prepare for, lift-off, (to) relax,poem, fashion, future,air,power inline skates,library,librarian,of course,plannig, farm, happen, + str. 78
     Budoucí čas WILL
    Hovořit o dnešním a budoucím světe
    Umí vyjádřit doměnky a plány do budoucnosti
    Umí vyjádřit a podpořit názor
     
    Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
     Červen (9)
    L.10. Great Britain and the Sea
    Reálie Velké Británie
     shuttle,waggon,storm,coast,
    cliff,famous(for), part, ferry, rescue, seal(tuleń), smugglers, wreckers, storms,  hit, likghts, follow, died
    + str.87
     Minulý čas průběhový
    srovnávání minulého času a předpřítomného času
    Umí vyjádřit kdo kde byl nebo nebyl
    Používat výrazy potřebné pro práci na projektu
    Vyjádřit, co se dělo v určitém bodu v minulosti
    Porovnat různé minulé děje
    Umí hovořit o geografii Velké Británie
     
    Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály:
    Použité výukové materiály:
    • Učebnice Angličtina 7 Way to Win (Fraus) ,
    • Pracovní sešit Angličtina 7 Way to Win (Fraus)

    Vytvořit z tohoto plánu týdenní plán

    Vytvořit z tohoto plánu přípravu

    Soubory 0

     

    Komentáře

    K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.