Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Diferenciace

Stránka naposledy upravena 20:05, 14 Črvn 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

   

  Toto heslo bylo založeno Hanou Kasíkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Tento pojem je různě vykládán: od pojetí širokého, kdy jde o přístup ve vzdělání, který zabezpečuje, aby se všichni žáci úspěšně učili, k označení především organizačních opatření ve školách, seskupujících žáky podle určitých kritérií. Široké pojetí vztahuje diferenciaci k uplatnění rozdílných vzdělávacích přístupů vzhledem k rozmanitosti žáků (najdeme více v zahraniční literatuře, např. Tomlinson, 1999). V našem školním prostředí je diferenciace vykládána spíše jako rozdělení žáků do stejnorodých (homogenních) skupin. Základním cílem diferenciace je respektovat ve školním učení individualitu žáka.

  Kritéria rozdělení jsou různá – např. věk, pohlaví, schopnosti, zájmy, výkon atp. Podle tohoto rozdělení můžeme pojmenovat diferenciaci kvantitativní - kvalitativní a vnější – vnitřní.(Vališová, Kasíková, 2007, 2011)

  • Diferenciace kvantitativní (kritérium rozdělení je tu např. výkon žáka, jeho klasifikace)
  • Diferenciace kvalitativní (kritériem rozdělení je např. zájem žáka o dané učivo)
  • Diferenciace vnější je založena na administrativním (organizačním) přístupu. Diferencovat lze tak školou (např. žáci chodí do různých typů středních škol) a uvnitř školy (např. lze se vzdělávat na větvi humanitní či přírodovědné)
  • Diferenciace vnitřní se týká vzdělávání ve třídě. Možností je mnoho: rozdělení třídy nadvě skupiny - pokročilejší, méně pokročilí, obtížnější učivo pro jednu skupinu žáků, méně obtížné pro druhou, individuální plány pro určité typy žáků, specifické úkoly pro žáky zaměřené na jejich schopnosti a zájmy atp. (Vališová, Kasíková, 2007, 2011)

  V oblasti diferenciace je důležité:

  • Bránit se předčasné vnější diferenciaci zejména školou a uvnitř školy v době povinného vzdělávání.
  • Bránit se rigidnímu a trvalému zařazení dětí do vzdělávacích skupin podle výkonu či inteligenčních kritérií (tj. využívat spíše diferenciaci kvalitativní)
  • Přemýšlet především nad možnostmi vnitřní diferenciace a nad optimální kombinací diferenciace vnější a vnitřní.(Kasíková, Valenta 1994, Kasíková, Straková, 2011)
  • Při plánování diferenciačního opatření zvažovat důkladně klady a problémy konkrétního opatření, hledat v příslušné literatuře ( Cedrychová, Krestová, Raudenský, 1992, Kasíková, Valenta, 1994) konzultovat s odborníky
  • Zvážit reálné podmínky školy (personální, prostorové aj.)
  • Vyhodnocovat pravidelně homogenní seskupování (klady, problémy)

  Použité zdroje a literatura

  • CEDRYCHOVÁ, V., KRESTOVÁ, J., RAUDENSKÝ, J. . Možnosti diferenciace žáků nazákladní škole. Praha: H+H, 1992.
  • KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Reformu dělá učitel aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování. Praha: STD, 1994. ISBN:80-901660-0-8
  • KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (Eds). Diverzita a diferenciace v základní škole. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011.
  • TOMLINSON, C. A. The differentiateed Classroom : responding to the needs of all learners. New Persey: Pearson education, 1999.
  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. 402 s. ISBN: 978- 80 -247-1734-0
  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2011. 456 s. ISBN: 978-80-247-3357-9
  Klíčová slova (Upravit)

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.